Công điện số 7585/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Công điện số 7585/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 7585/cđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 7585/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 7585/C -BYT Hà N i, 09h ngày 05 tháng 11 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh, thành ph Qu ng Ninh, L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hoà Bình, Phú Th , Vĩnh Phúc, Hà N i, B c Ninh, B c Giang, H i Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam nh, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi nCông i n khNn s 1874/C -TTG c a Th tư ng Chính ph , ngày 04/11/2008, chi u ngày 04/11/2008 Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương ã h p, bàn các bi n pháp chuNn b i ph nh m h n ch n m c th p nh t thi t h i do mưa lũ gây ra. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u c a mưa lũ, Ban ch o phòng ch ng l t bão Trung ương ã có Công i n s 71/C -TW h i 22h30 ngày 04/11/2008, theo ó B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1.Ti p t c th c hi n Công i n khNn s 7572/C -BYT ngày 04/11/2008 c a B Y t , S Y t các t nh/thành ph ti p t c tri n khai các phương án chuy n b nh nhân ho c di d i cơ s y t m b o an toàn t i các vùng ang x y ra mưa lũ; d tr y thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b nh hư ng do mưa lũ. 2.Các cơ s y t ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh; h tr các vùng ng p lũ, c u ch a k p th i ngư i b thương, kh trùng nư c u ng ph c v sinh ho t, v sinh môi trư ng phòng d ch b nh phát sinh và lây lan khi nư c rút. m b o và v n ng, tuyên truy n nhân dân th c hi n ăn chín, u ng sôi, m b o v sinh an toàn th c phNm, phòng các d ch b nh phát sinh c bi t các b nh v ư ng tiêu hoá, b nh s t xu t huy t, b nh ngoài da và b nh au m t ... 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v d tr cơ s thu c, hoá ch t và trang thi t b y t c n thi t các vùng sâu, vùng xa, vùng d b chia c t khi có mưa lũ; n u các ơn v có yêu c u tăng cư ng cán b chuyên môn cũng như trang thi t b , hoá ch t và thu c
  2. ngh báo cáo ngày v B Y t k p th i gi i quy t. Các s Y t và các ơn v báo cáo nhanh k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi hàng ngày qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i tr c ti p s 0948.125599. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản