Công điện số 7694/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Công điện số 7694/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 7694/cđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 7694/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 7694/C -BYT Hà N i, 08h00 ngày 10 tháng 11 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph ven bi n t Thanh Hóa n Cà Mau, Kiên Giang và các ơn v tr c thu c B Y t . Ti p theo Công i n s 72/C - TW ngày 07/11/2008, Công i n s 74/C -TW ngày 8/11/2008 và Công i n s 76/C - TW h i 17h ngày 09/11/2008 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c chuNn b các công tác i phó v i cơn bão s 9. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương h i 16h ngày 09/11/2008, v trí tâm bão vào kho ng 18,0 Vĩ B c; 116,1 Kinh ông, trên khu v c b c bi n ông. S c gió m ng nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8, vùng g n tâm bão i qua m nh c p 9, c p 10, gi t trên c p 11, c p 12, bi n ng r t m nh. Sau có kh năng nh hư ng n khu v c gi a bi n ông t qu n o Hoàng Sa n qu n o Trư ng Sa. ch ng i phó v i nh ng di n bi n x u c a cơn bão s 9 B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa bão. 2.Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, bão gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 15 gi ngày 10/11/2008 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./.
  2. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản