Công điện số 8472/CĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Công điện số 8472/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 8472/CĐ-BYT về việc tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ, để chủ động giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 8472/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S :8472/C -BYT Hà N i, 18h00 ngày 12 tháng 11 năm 2007 CÔNG I N KH N i n: S Y t các t nh mi n Trung, Tây Nguyên và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công i n s 1704/C -TTg ngày 12/11/2007 v vi c t p trung cao cho công tác kh c ph c h u qu c a mưa lũ. ch ng gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra, B Y t yêu c u S Y t các t nh mi n Trung và Tây Nguyên và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1.Phân công cán b y t bám sát ph c v nhân dân khi có l nh sơ tán phòng tránh lũ quét và s t l t; b trí ngư i b o v tài s n t i ơn v . Có phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t . 2.Thành l p các i v sinh phòng d ch cơ ng tr c ti p hư ng d n c ng ng tri n khai công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh t i các khu v c b ng p l t. Chú tr ng ki m tra, ch o công tác an toàn v sinh th c phNm, n m ch c tình hình d ch b nh và báo cáo ngay nh ng trư ng h p nghi ng m c các d ch b nh ang lưu hành ho c các b nh m i phát sinh. 3.Các cơ s i u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do lũ, l t gây ra. Chuy n các i c p c u cơ ng vào tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 4.Các Công ty Dư c, TBYT Trung ương và các ơn v tr c thu c B t ch c b o v các phương ti n, máy móc, v t tư, các kho thu c, hoá ch t không mưa lũ gây hư h ng ho c phát tán gây ô nhi m môi trư ng. ChuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 5.Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng lũ l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 13/10/2007 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0912792579 ( /c Thành).
  2. TL.B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M HO VÀ TÌM KI M, C U N N B Y T Hán
Đồng bộ tài khoản