Công điện số 8727/CĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Công điện số 8727/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 8727/CĐ-BYT về việc triển khai công tác chuẩn bị phòng chống Bão số 7 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Khánh Hoà đến Bà Rịa – Vũng Tàu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 8727/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 8727/C -BYT Hà N i, 16h30 ngày 22 tháng 11 năm 2007 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Nam n Bà R a – Vũng Tàu và các ơn v tr c thu c B Y t . Theo Trung tâm d báo khí tư ng thu văn TW, Bão s 7 v i s c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 10, c p 11, gi t trên c p 11 và còn có kh năng m nh thêm, nh hư ng tr c ti p n các t nh t Khánh Hoà n Bà R a – Vũng Tàu; do nh hư ng c a bão các t nh Trung Trung b , Nam Trung b và Tây Nguyên theo d báo có mưa v a, mưa to, có nơi mưa r t to. Ti p theo Công i n s 8739/C -BYT ngày 21/11/2007, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Nam n Bà R a – Vũng Tàu, thành ph H Chí Minh, tr ng tâm các t nh Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, Bà R a – Vũng Tàu và các ơn v tr c thu c B Y t khu v c Trung b và Nam b khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. T p trung ch o quy t li t công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu cơn Bão s 7 và tình hình di n bi n mưa lũ ti p theo ng th i khNn trương rà soát c th các phương án, xác nh vùng nguy hi m, ph i h p v i các l c lư ng nh m ch ng i phó v i bão b vào b và tình hình mưa lũ gâp ng p l t. C cán b y t bám sát ph c v công tác chăm sóc s c kho nhân dân khi có l nh sơ tán. 2. Các cơ s i u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Chuy n các i c p c u cơ ng vào tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Có phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa lũ. T ch c b o v các phương ti n, máy móc, v t tư, các kho thu c, hoá ch t không mưa lũ gây hư h ng ho c phát tán gây ô nhi m môi trư ng. 4.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 5.Các S Y t và các ơn v thư ng xuyên có báo cáo nhanh v thi t h i và k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng lũ l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi hàng ngày b t u t ngày 23/11/2007 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0912.792579.
  2. TL.B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản