Công điện số 8739/CĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Công điện số 8739/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 8739/CĐ-BYT về việc thông báo cho các sở y tế trong khu vực ảnh hưởng của bão do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 8739/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 8739/C -BYT Hà N i, 08h30 ngày 21 tháng 11 năm 2007 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Nam n Kiên Giang và các ơn v tr c thu c B Y t Nh ng ngày qua t i các t nh Trung b ã có mưa to gây nh ng t lũ l n nh hư ng t i cu c s ng, sinh ho t và an toàn c a c ng ng dân cư các t nh mi n Trung. Hi n nay ang có m t cơn bão ho t ng trên vùng bi n phía Nam bi n ông và còn có di n bi n ph c t p, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Nam n Kiên Giang và các ơn v tr c thu c B Y t khu v c Trung b và Nam b khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. Tri n khai các phương án phòng ch ng l t bão, c bi t là các t nh ã và ang b ng p l t dài ngày và các t nh ng b ng sông C u Long, phân công cán b thư ng tr c phòng ch ng bão l t và ki m tra, ch o công tác chuNn b t i các khu v c xung y u. C cán b y t bám sát ph c v công tác chăm sóc s c kho nhân dân khi có l nh sơ tán. 2. Các cơ s i u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Chuy n các i c p c u cơ ng vào tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Thành l p các i v sinh phòng d ch cơ ng tr c ti p hư ng d n c ng ng tri n khai công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh t i các khu v c b ng p l t dài ngày. Chú tr ng ki m tra, ch o công tác an toàn v sinh th c phNm, n m ch c tình hình d ch b nh và báo cáo ngay nh ng trư ng h p nghi ng m c các d ch b nh ang lưu hành ho c các b nh m i phát sinh. 4. Có phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hóa ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa lũ. T ch c b o v các phương ti n, máy móc, v t tư, các kho thu c, hóa ch t không mưa lũ gây hư h ng ho c phát tán gây ô nhi m môi trư ng. 5. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hóa ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra.
  2. 6. Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng lũ l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16 gi ngày 22/11/2007 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0912792579. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG ào Th Khánh Hòa
Đồng bộ tài khoản