Công điện số 90/CĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Công điện số 90/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 90/CĐ-TTg về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 90/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90/C -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2007 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: -U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m; - Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm ngư i; - Thông t n xã Vi t Nam, ài ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, Báo Nhân dân. Hi n nay d ch cúm gia c m tái bùng phát và ang có chi u hư ng lây lan nhanh trong c nư c, nh t là các t nh ng b ng Sông C u Long và có nguy cơ lây nhi m cúm A (H5N1) ngư i. Ngăn ch n, d p t t d ch k p th i là yêu c u c p bách hi n nay, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t và các cơ quan có liên quan, ph i coi ây là nhi m v tr ng tâm t xu t c a a phương, cơ quan; th chi n nghiêm ý ki n ch o c a Th tư ng t i công i n s 2119/C -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2006 nh m s m không ch , d p t t d ch, không b nh d ch lây lan. 2. Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Văn hoá – Thông tin, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i M t tr n t qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr xã h i a phương t ch c t t vi c tuyên truy n v nguy h i c a d ch b nh n t n cơ s , h chăn nuôi, tăng cư ng các bi n pháp giám sát (nh t là các d ch cũ), phát hi n s m các d ch m i k p th i th c hi n ng b các bi n pháp phòng, ch ng d p d ch theo hư ng d n c a cơ quan chuyên môn. KhNn trương hoàn thành k ho ch tiêm phòng v c xin b sung b o m t t c àn gia c m, thu c m thu c di n tiêm phòng b t bu c ph i ư c tiêm phòng. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o cơ quan thú y ph i h p v i l c lư ng công an, giao thông và chính quy n các c p ti p t c tăng cư ng công tác ch o, qu n lý ch t ch v v sinh thú y, ki m soát ch t ch vi c gi t m , v n chuy n gia
  2. c m, nh t là v n chuy n gia c m ra kh i vùng có d ch và gia c m vào ô th , thành ph l n. Ph i h p v i H i quan, b i biên phòng ki m soát ch t ch , ngăn ch n k p th i vi c nh p l u gia c m, s n phNm gia c m qua biên gi i ư ng b và ư ng thu ; tăng cư ng công tác ki m d ch ng v t nh p khNu t i các c a khNu, các tr m ki m soát liên ngành theo quy nh c a pháp lu t v thú y. 4. B Y t theo dõi, c p nh t k p th i di n bi n d ch b nh trên th gi i, ch o các cơ quan chuyên môn v y t Trung ương và a phương giám sát ch t ch di n bi n d ch b nh trong nư c và hư ng d n nhân dân th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng b nh cúm A (H5N1), ki m tra vi c chuNn b v t tư, thi t b và thu c men b o m và k p th i cho công tác phòng ch ng d ch. 5. B Thương m i, B Tài chính, U ban nhân dân các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương có phương án c th và t ch c t t vi c b o m th c phNm cho nhu c u tiêu dùng c a nhân dân trong d p t t nguyên án, tăng cư ng ki m tra, ki m soát giá c , không xNy ra tình tr ng “s t giá”. 6. Các cơ quan thông tin i chúng ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t ưa tin chính xác và k p th i v di n bi n, nguy cơ d ch b nh, ph c v t t cho công tác phòng ch ng b nh. 7. Các thành viên Chính ph ã ư c phân công ch o, ki m tra, ôn c vi c tri n khai, th c hi n các bi n pháp khNn c p phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i t i Quy t nh s 1731/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 khNn trương tri n khai nhi m v ư c phân công, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph ./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó th tư ng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng qu c h i; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, Website CP,
  3. các ơn v tr c thu c; ngư i phát ngôn c a Th tư ng; - Lưu VT, V NN (3).
Đồng bộ tài khoản