Công điện số 9637/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
6
download

Công điện số 9637/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 9637/CĐ-BYT về việc tai nạn lao động sáng ngày 15/12/2007 tại mỏ đá D3 thuộc công trình thuỷ điện Bản Vẽ, xã Yên Na huyện Tương Dương (Nghệ An) do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 9637/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 9637/C -BYT Hà N i, 10h ngày 17 tháng 12 năm 2007 CÔNG I N KH N i n: S Y t t nh Ngh an, C c Y t d phòng, Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng, Vi n Pháp y Qu c gia. V tai n n lao ng sáng ngày 15/12/2007 t i m á D3 thu c công trình thu i n B n V , xã Yên Na huy n Tương Dương (Ngh An) ã gây h u qu nghiêm tr ng v ngư i và tài s n. Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n b Y t yêu c u S Y t Ngh An, C c Y t d phòng và các Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng, Vi n Pháp y Qu c gia khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1. Ph i h p v i ơn v thi công và các l c lư ng tìm ki m, c u n n t ch c t t công tác c u ch a nh ng ngư i b thương, làm t t công tác i u tr , h tr tâm lý (mi n phí) cho thân nhân nh ng ngư i b n n. 2. Công tác tìm ki m thi th n n nhân hi n còn g p nhi u khó khăn, thi th n n nhân có th b bi n d ng do th i gian và t á vùi l p, ngh Vi n Pháp y qu c gia c cán b tr c ti p ch o và tham gia xác nh danh tính n n nhân. 3. C c Y t d phòng và Vi n Y h c lao ng và v sinh môi trư ng c n h tr và ch o y t a phương làm t t công tác v sinh môi trư ng, không x y ra d ch b nh sau th m ho . 4. S Y t Ngh An, C c Y t d phòng và các ơn v có báo cáo k t qu tri n khai các công vi c trên v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t sau khi công tác c u h c u n n hoàn t t ho c qua s fax 04.2732207. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M HO VÀ TÌM KI M, C U N N B Y T Hán
Đồng bộ tài khoản