intTypePromotion=1

Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
130
lượt xem
5
download

Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng ®iÖn cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 296/CP­V 1 n g µy  20 th¸ng 3 n¨ m  1998 ­Bé  ëng      tr c¸c Bé:  Néi    vô,Quèc  phßng, Th¬ng        m¹i,Tµi chÝnh ­Tæng     côc  ëng  tr Tæng   côc  H¶i  quan, ­Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n   d©n   tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    TW §Ó  tiÕp    tôc thùc hiÖn    ChØ  thÞ 853/1997/CT­TTg  ®Êu   vÒ  tranh chèng    bu«n  trong t×nh  lËu    h×nh    ph¸thuy  míivµ    kÕt qu¶    îcthêigian qua,Thñ  ®¹t®         t   íng ChÝnh  phñ    yªu cÇu: 1­ Chñ tÞch UBND     c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng tËp trung  chØ  ®¹o    c¸c ngµnh chøc n¨ng  iÓn khai thùc  tr     hiÖn    tètTh«ng    ªntÞch  t li   sè  30/1998/TTLT­ BTC­BTM­BNV­TCHQ   ngµy  th¸ng 3  16    n¨m  1998  viÖc  vÒ  d¸n  tem  hµng nhËp  khÈu ®èi    m Æt   víi7  hµng thuéc nhãm  hµng  ®iÖn    tö,®iÖn  l¹nh,®éng  næ,        c¬  vËtliÖu x©y dùng,b¾t    ®Çu     tõngµy  th¸ng4  01    n¨m  1998. 2­  C¸c Bé, ngµnh  chøc  n¨ng  c¸c ®Þa   vµ    ph¬ng tiÕp    tôc tËp trung chØ    ®¹o viÖc  chèng  bu«n    lËu,gian  lËn  ¬ng    th m¹i,®Çu   vµng  ngo¹itÖ; coi c¬  vµ        ®©y     lµ mét c«ng    t¸cträng t©m,    cÊp  b¸ch.§èivíivµng  ngo¹itÖ  thu gi÷       vµ    bÞ      ®∙    ®ñ chøng  lµ ®Çu     cø    c¬, bu«n lËu nhÊt thiÕtph¶ixö          lýtÞch   thu;ngêi cã    hµnh    vi®Çu     c¬, bu«n    møc       lËu,tuú  ®é viph¹m ph¶ibÞ  ph¹thµnh    xö    chÝnh  hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh sù. 3­ Thùc    hiÖn nghiªm    tóc chÕ  b¸o    ®é  c¸o kÕt qu¶  viÖc  thùc hiÖn    chèng  bu«n    gian lËn th lËu vµ      ¬ng  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2