Công nghệ chân máy

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
16
download

Công nghệ chân máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chân máy ngày càng cao cấp hơn với sự tiến bộ của vật liệu và sự phong phú của phụ kiện. Vật liệu làm chân máy đóng vai trò quyết định liên quan tới trọng lượng và độ vững chắc của nó. Từ xưa đến nay, chân máy chủ yếu vẫn được làm bằng gỗ hoặc nhôm, nhưng ngày càng có nhiều vật liệu công nghiệp cao xuất hiện. Chân bằng gỗ vốn hay được những tay máy chuyên chụp large-format ưa thích vì nó khá vững chắc và là chống rung tốt hơn nhôm, nhất là cầm tay cũng dễ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ chân máy

  1. Công ngh chân máy Chân máy ngày càng cao c p hơn v i s ti n b c a v t li u và s phong phú c a ph ki n. V t li u làm chân máy óng vai trò quy t nh liên quan t i tr ng lư ng và v ng ch c c a nó. T xưa n nay, chân máy ch y u v n ư c làm b ng g ho c nhôm, nhưng ngày càng có nhi u v t li u công nghi p cao xu t hi n. Chân b ng g v n hay ư c nh ng tay máy chuyên ch p large- format ưa thích vì nó khá v ng ch c và là ch ng rung t t hơn nhôm, nh t là c m tay cũng d ch u hơn trong nh ng i u ki n th i ti t ho c r t nóng ho c
  2. r t l nh (do không truy n nhi t như nhôm). Chân máy b ng g trông cũng p m t hơn. Như c i m l n nh t là n ng n , c ng k nh và l i t hơn các v t li u khác. Chân nhôm thư ng nh nh t và có giá r nh t. Tuy nhiên, các th h công ngh nhôm cao c p ã gi m thi u hơn n a tr ng lư ng v n ã nh c a v t li u này, ng th i cũng gia tăng thêm ư c c ng c n thi t. Ngày nay chân máy còn có th ư c ch t o b ng các v t li u cao c p khác nhau. Ví d s n ph m c a hãng Gitzo s d ng s i ư c t o thành t á ba-zan nung ch y pha v i ch t k t dính t o thành các ng 3 l p, có tr ng lư ng nh hơn nhôm t i 20%. Giá thành ch t hơn nhôm chút ít nhưng v n r hơn chân máy ch t o b ng s i carbon. Ho c có nh ng nhà s n xu t khác s d ng s i carbon v i 8 l p s i liên k t, v a gi m thi u rung ch n cho chân máy, v a cho v ng ch c cao. ây là nh ng v t li u lý tư ng ch t o chân máy cao c p cho nh ng nhi p nh gia chuyên dã ngo i. Như c i m l n nh t c a v t li u này hi n nay v n là giá c t .
  3. V cơ b n, hi n có hai cơ ch khóa chân máy thông d ng. u tiên là cơ ch v n xoay cho phép ngư i ch p ch vi c v n vòng gioăng rút chân máy ra. Cơ ch này có ưu th là không b m c vào các v t khác khi mang vác b i l vòng xoay trùm khít vòng chân máy. Th n là cơ ch b t l y, ngư i dùng ch vi c b t l y ra là chân máy t ng rơi xu ng, cho phép i u ch nh cao th p và tháo m khá nhanh. Các nhi p nh gia chuyên ch p studio thư ng ưa thích nh ng chân máy có thêm c t trung tâm n m gi a 3 chân máy, b i h có th tinh ch nh cao n t ng mm sau khi ã chính cao tương i c a chân máy qua các khóa. Trong khi ó, nh ng ngư i chuyên ch p ngoài tr i l i thích ki u ch có 3 chân b i ki u này giúp m chân máy nhanh hơn và d s d ng hơn.
  4. Chân máy càng có nhi u kh c thì càng có th rút l i cho g n nh , ti n cho vi c mang vác. Tuy nhiên, n u nhi u kh c quá thì nó s l i càng y u khi m h t c . Thông thư ng, chân máy nên kho ng 2 n 4 kh c là h p lý. Có nh ng chân máy ư c ch t o v i c bi t phù h p v i nh ng a hình ph c t p. Chân này có th là cao su ho c m t nhám ho c th m chí là inh nh n bám ch c lên nh ng a hình d trơn trư t. M t lưu ý khi mua chân máy là ph i chú ý n thông s cao t i a, n u không b n s mua ph i nh ng chân quá th p khi c n ch p cao hay nh ng chân lêu nghêu quá m c không c n thi t. Tùy theo t ng m c ích mà
  5. có th m ư ct i a h xu ng sát t khi c n ch p macro (không có c t trung tâm ho c có th b r i) ho c co l i và m h t các kh c t cao quá u ngư i (cho nhi p nh th i s ch ng h n). Tùy theo m c ích mà nên ch n nh ng lo i có kh năng ư c tr ng lư ng phù h p. Có nh ng chân ư c vài kg, nhưng có lo i ư c n vài ch c kg. N u ngh c a b n càng n ng (như các thân chuyên nghi p) và nh ng ng zoom kh ng trên 300mm thì chân máy ph i v ng ư c các ngh này. Nên nh chân máy không ch có chân mà có th còn g m nhi u ph ki n khác như các tr trung tâm, thanh trư t ch p macro, các khóa hay các u bi (tripod head). V t li u ch t o các ph ki n này cũng óng vai trò áng k trong vi c gi m tr ng lư ng c a s n ph m. Thông thư ng, chân máy cao c p thư ng s d ng v t li u magnesium (v n cũng ư c dùng ch t o khung thân máy nh) v a nh (nh hơn nhôm t i 30%) l i c ng hơn nhôm. Tuy nhiên, ngày nay nhôm v n ư c s d ng nhi u cho vi c ch t o nh ng chân máy trung c p b i ã c i ti n ư c c ng trong khi giá thành v n khá r . M t s chân máy có th tích h p thêm ng cân b ng (ch a ch t l ng v i m t bong bóng bên trong) ch p ngư i ch p xác nh cân b ng
  6. c a chân máy. Tuy nhiên, ng này ch xác nh cân b ng c a 3 chân máy có t trên m t ph ng hay không ch không ph i máy nh. kh c ph c, m t s nhà s n xu t còn có thêm ng cân b ng trong u bi máy nh m b o chính xác hơn.
Đồng bộ tài khoản