intTypePromotion=1

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Chương 2

Chia sẻ: Thien Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
190
lượt xem
73
download

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công nghệ phần mềm - chương 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Chương 2

 1. Mô hình phát tri n (2) Nguy n Thanh Bình Khoa Công ngh Thông tin Trư ng ð i h c Bách khoa ð i h c ðà N ng N i dung Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Các mô hình phát tri n ph n m m 2 1
 2. Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Phân tích tính kh thi Phân tích và ñ c t yêu c u Thi t k Mã hóa Ki m th B o trì 3 Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Phân tích tính kh thi xác ñ nh v n ñ c n gi i quy t, xem xét các gi i pháp và kĩ thu t khác nhau • thu n l i • b tl i ñánh giá v th i gian, giá thành, ngu n tài nguyên c n thi t S n ph m: tài li u phân tích 4 2
 3. Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Phân tích và ñ c t yêu c u (1) xác ñ nh nhu c u c a khách hàng/ngư i s d ng • xác ñ nh bài toán, ch không ph i là gi i pháp khó khăn • khách hàng không bi t r cái h c n • khách hàng không trình bày r cái h mu n • các thay ñ i S n ph m: tài li u ñ c t yêu c u 5 Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Phân tích và ñ c t yêu c u (2) các bư c • kh o sát, t ng h p yêu c u • phân tích yêu c u • ñ c t yêu c u • h p th c hóa yêu c u 6 3
 4. Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Phân tích và ñ c t yêu c u (3) T ng h p và phân tích yêu c u ð c t yêu c u H p th c hóa yêu c u Mô hình h th ng Yêu c u h th ng c a ngư i s d ng Tài li u ñ c t yêu c u 7 Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Thi t k (1) chuy n t tài li u ñ c t yêu c u thành c u trúc lô-gíc có th cài ñ t ñư c gi i pháp cho v n ñ ñã ñư c ñ c t thi t k ki n trúc • các moñun và giao di n c a các mô-ñun thi t k giao di n thi t k các mô-ñun • c u trúc d li u • thu t toán S n ph m: tài li u thi t k 8 4
 5. Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Thi t k (2) Thi t k ki n trúc Thi t k giao di n Thi t k mô-ñun Thi t k c u trúc d li u ñ ct Thi t k ki n trúc thu t toán ñ ct giao di n ñ ct mô-ñun ñ ct c u trúc d li u ñ ct thu t toán 9 Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Thi t k (3) các phương pháp thi t k • hư ng ch c năng • hư ng ñ i tư ng 10 5
 6. Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Mã hóa và g r i mã hóa • cài ñ t các thi t k b ng ngôn ng l p trình • không ñơn thu n ch là l p trình • vi t tài li u • insertions/invariants • chu n l p trình (coding standards) • l p trình theo c p (pair programming) • công c • qu n l ý phiên b n g ri • phát hi n các l i trong quá trình l p trình S n ph m: chương trình 11 Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Ki m th (1) phát hi n l i trong chương trình l p k ho ch th c hi n ki m th • t o các trư ng h p ki m th • tiêu chu n ki m th • ngu n tài nguyên ki m th mã ngu n ñư c ki m th theo tài li u thi t k S n ph m: báo cáo ki m th 12 6
 7. Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Ki m th (2) các ho t ñ ng ki m th • ki m th ñơn v • ki m th tích h p • ki m th h th n g • ki m th ch p nh n 13 Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Ki m th (3) các phương pháp ki m th • ki m th tĩnh • ki m th ñ ng • ki m th h p ñen • ki m th h p tr ng 14 7
 8. Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m B o trì b o ñ m chương trình v n hành t t cài ñ t các thay ñ i cài ñ t các yêu c u m i x lý các l i khi v n hành S n ph m: chương trình 15 Các mô hình phát tri n ph n mm S t ch c các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Mô hình phát tri n ph n m m hay ti n trình phát tri n ph n m m Có nhi u mô hình phát tri n ph n m m mô hình thác nư c mô hình nguyên m u mô hình V mô hình ti n hóa mô hình xo n c mô hình h p nh t 16 8
 9. Mô hình thác nư c (waterfall model) Phân tích tính kh thi Phân tích và ñ c t yêu c u Thi t k Mã hóa và ki m th Cài ñ t và b o trì 17 Mô hình thác nư c Ưu ñi m d án nh yêu c u xác ñ nh N hư c ñi m d án l n th i gian s al i yêu c u thay ñ i 18 9
 10. Mô hình nguyên m u (prototyping model) Phân tích yêu c u Thi t k nhanh Xây d ng nguyên m u ðánh giá Thi t k 19 Mô hình nguyên m u Ưu ñi m phát hi n yêu c u h p th c hóa yêu c u thi t k giao di n • giao di n trên gi y • giao di n “th t” h th ng có r i ro cao • yêu c u không ch c ch n • giao di n chưa r ràng • chi n lư c cài ñ t chưa r ràng 20 10
 11. Mô hình nguyên m u H n ch khách hàng có th cho r ng nguyên m u là h th ng th c • mong ñ i không th c t v ti n tri n c a d án ngư i phát tri n có s ch n l a không t t • phù h p cho nguyên m u, nhưng không phù h p cho h th ng th c • xây d ng h th ng th c như xây d ng nguyên mu nguyên m u không gi ng hoàn toàn h th ng cu i cùng • khách hàng s có các ph n ng khác nhau 21 Mô hình V (V model) Nh n m nh vai trò ki m th ð c t yêu c u Ki m th h th ng Thi t k ki n trúc Ki m th tích h p Thi t k chi ti t Ki m th ñơn v Mã hóa 22 11
 12. Mô hình ti n hóa (evolutionary model) Phiên b n ð ct ñ u tiên Phát tri n Phiên b n trung gian H p th c hóa Phiên b n cu i cùng 23 Mô hình ti n hóa Ưu ñ i m d án v a và nh các ph n c a d án ph c t p các h th ng có th i gian s ng ng n H n ch c u trúc h th ng t i ti n trình không r ràng 24 12
 13. Mô hình xo n c (spiral model) Determine objectives Evaluate alternatives alternatives and identify, resolve risks constraints Risk analysis Risk analysis Risk Opera- analysis Prototype 3 tional protoype Prototype 2 Risk analysis Proto- REVIEW type 1 Requirements plan Simulations, models, benchmarks Life-cycle plan Concept of Operation S/W Product requirements Detailed design design Requirement Development validation plan Code Unit test Design Integration V&V Integration and test plan Plan next phase test Acceptance test Develop, verify Service next-level product 25 Mô hình xo n c nh n m nh vi c ñánh giá các r i ro ph n m m ñư c xây d ng theo nhi u chu kỳ m i chu kỳ tương ng v i m t s n ph m c a m t giai ño n phát tri n ph n m m xác ñ nh các m c tiêu, gi i pháp, ràng bu c ñánh giá các gi i pháp, xác ñ nh các nguy cơ và tìm cách gi i quy t chúng phát tri n và ki m th s n ph m c a chu kỳ này l p k ho ch cho chu k ỳ ti p theo 26 13
 14. Mô hình xo n c R i ro và gi i pháp cho r i ro th t b i v nhân s • tuy n d ng nhân s cao c p, ñào t o l n nhau, có ñ y ñ các nhân s v i ch c năng khác nhau... th i gian bi u và ngân sách không th c t • ñánh giá th t chi ti t, phát tri n d n d n, tái s d ng, lo i b b t các yêu c u không c n thi t ... phát tri n các ch c năng không phù h p • trao ñ i thư ng xuyên v i ngư i s d ng, có tài li u hư ng d n s d ng s m... phát tri n giao di n ngư i dùng không thích h p • c n phân tích các công vi c, xây d ng các hình m u trư c, ... thi u yêu c u ñ t ra • phát tri n các ph n n ñ nh trư c v n ñ v hi u qu • c n ph i mô ph ng, ño lư ng, th nghi m... ñòi h i vư t quá s ñáp ng c a công ngh hiên hành • phân tích k tính kh thi v m t k thu t 27 Mô hình xo n c Ưu ñi m h n ch r i ro s m nh n ñư c feedbacks t khách hàng s m d án l n, ph c t p h th ng c n phát tri n nhi u phiên b n yêu c u chưa xác ñ nh r ràng 28 14
 15. Mô hình h p nh t (unified process) Ti n trình h p nh t có th ñư c nhìn dư i hai góc nhìn khác nhau Góc nhìn qu n lý: quan tâm ñ n lĩnh v c kinh t , chi n thu t, con ngư i • Ti n trình g m b n giai ño n Góc nhìn k thu t: quan tâm ñ n công ngh , ki m tra ch t lư ng, phương pháp • Ti n trình g m nhi u bư c l p 29 Mô hình h p nh t Góc nhìn qu n lý ð tv nñ Th c hi n Gi i quy t v n ñ V nñ Gi i pháp Kh i ñ u So n th o Xây d ng Chuy n giao Inception Elaboration Construction Transition Th i gian 30 15
 16. Mô hình h p nh t Góc nhìn k thu t: các bư c l p M i bư c l p g m các ho t ñ ng: • ð ct • Phân tích • Thi t k • Mã hóa • Ki m th • Cài ñ t M i bư c l p là m t ti n trình thác ñ 31 Mô hình h p nh t Góc nhìn k thu t Bư c l p K t qu M u th (maquette) Bư c l p chu n b Nguyên m u ki n trúc Bư c l p ki n trúc Nguyên m u ki n trúc Bư c l p ki n trúc Nguyên m u phát tri n Bư c l p phát tri n Nguyên m u phát tri n Bư c l p phát tri n Phiên b n β Bư c l p phát tri n Phiên b n β Bư c l p chuy n giao Phiên b n chính th c Bư c l p chuy n giao 32 Th i gian 16
 17. Mô hình h p nh t K t h p hai góc nhìn Bư c l p K t qu Giai ño n Bư c l p chu n b Kh i ñ u M u th (maquette) Bư c l p ki n trúc Nguyên m u ki n trúc So n th o Bư c l p ki n trúc Nguyên m u ki n trúc Bư c l p phát tri n Nguyên m u phát tri n Xây d ng Bư c l p phát tri n Nguyên m u phát tri n Bư c l p phát tri n Phiên b n β Bư c l p chuy n giao Phiên b n β Chuy n giao Bư c l p chuy n giao Phiên b n chính th c 33 Th i gian Mô hình h p nh t Mô hình h p nh t và UML 34 17
 18. K t lu n Có nhi u mô hình phát tri n ph n m m mô hình tuy n tính • mô hình thác nư c • mô hình nguyên m u • mô hình V mô hình l p • mô hình ti n hóa • mô hình xo n c • mô hình h p nh t 35 K t lu n K t h p nhi u mô hình cho m t d án h th ng ph c t p, chia d án thành các h th ng con mô hình xo n c hay mô hình h p nh t cho toàn b d án m i h th ng con có th áp d ng m t mô hình khác nhau • mô hình nguyên m u cho các h th ng con ph c tp • mô hình thác nư c cho các h th ng con khác 36 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2