intTypePromotion=1

Công nghệ uốn lốc Profile từ tấm và băng kim loại

Chia sẻ: Cường Cloud | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
146
lượt xem
36
download

Công nghệ uốn lốc Profile từ tấm và băng kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi uốn cần lấy phôi ra: có rất nhiều phương pháp-chủ yếu là nâng trụ và rút phôi, có thể có nhiều động cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ uốn lốc Profile từ tấm và băng kim loại

 1. 5. C«ng nghÖ uèn lèc profile tõ tÊm vµ tÊm vµ b¨ng kim lo¹i kim lo¹i 1
 2. 5.1. Giíi thiÖu c¸c d¹ng s¶n phÈm profile C¸c d¹ng s¶n phÈm sö dông c«ng nghÖ uèn ngang 2
 3. 3 C¸c d¹ng s¶n phÈm sö dông c«ng nghÖ uèn däc
 4. 5.2. c«ng nghÖ uèn lèc h−íng ngang Uèn èng c«n Uèn èng th¼ng M¸y uốn ngang 3 trục thủy lực 4
 5. Nguyªn t¾c uèn Sơ đồ và mô hình máy uốn 3 trục và 4 trục 5
 6. Quy tr×nh uèn m¸y 3 trôc 6 Quy tr×nh uèn ngang trªn m¸y uèn 3 trôc
 7. Quy tr×nh uèn m¸y 4 trôc 7
 8. 5.2.1. M¸y uèn 3 trôc 8
 9. 9
 10. • Sau khi uèn cÇn lÊy ph«i ra : cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p – chñ yÕu lµ n©ng trôc vµ rót ph«i • Cã thÓ cã nhiÒu ®éng c¬ - §éng c¬ chÝnh dÉn ®éng trôc chÝnh - §éng c¬ th¸o æ - §éng c¬ ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch trôc Rót èng KÐo Ng¶ ra 10 © Copyright Lª Trung Kiªn ThiÕt bÞ dËp t¹o h×nh – M¸y Ðp c¬ khÝ
 11. KÑp æ trôc l¨n b»ng ngµm 11
 12. §−êng kÝnh uèn lín nhÊt = 5d Víi d : ®−êng kÝnh trôc trªn 12
 13. 5.2.2. M¸y uèn 4 trôc VIDEO 13
 14. Các động cơ thủy lực dẫn động trục uốn Cơ cấu nâng hạ trục uốn 14
 15. C¸c m¸y uèn ngang kh¸c M¸y uèn cã trôc c«ng x«n uèn cã trôc c«ng x«n - Dïng uèn èng 15 - Dïng uèn c¸c thanh ®Þnh h×nh
 16. C¸c m¸y uèn ngang kh¸c 16
 17. 5.3. c«ng nghÖ uèn lèc h−íng däc C«ng dông, lÜnh vùc ho¹t ®éng, s¬ ®å c«ng nghÖ - M¸y dïng uèn c¸c s¶n phÈm d¹ng tÊm cã h×nh d¹ng profile phøc t¹p - Cã kh¶ n¨ng chÕ t¹o s¶n phÈm cã chiÒu dµi theo ý muèn 17
 18. c¸c d¹ng pr«file c¬ b¶n th−êng hay sö dông b»ng uèn lèc 18
 19. Nguyªn t¾c uèn - Nguyªn t¾c uèn tõ trong ra ngoµi - C¸c gãc lín ®uîc chia nhá ra uèn tõ nhiÒu gãc nhá 19
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2