intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Sổ tay tham khảo

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

3
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Sổ tay công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" gồm những văn bản pháp luật quy định về công tác thu hồi đất, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, chính sách hỗ trợ, tái định cư, giải quyết khuyết nại trong lĩnh vực bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Sổ tay tham khảo

 1. IÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 346.959704 S450T I HỢP CÔNG TÁC PBGDPL TỈNH SỔ TAỶ CÔNG TÁC VỀ BỔI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH cư KHI NHÀ NƯỚC THU HỔI ĐẤT Lưu hành nội bộ Năm 2011
 2. ỵ ự p ị& a n ữ ’. ỐLR-nh ])?£& o\u~*ì lír ù -
 3. Chỉ đạo biên tập ĐỖ H Ữ U N G HỊ Phó Chủ tịch UBND tỉnh B an cô' vấn nội dung PHẠM VẢNA PGĐ phụ trách Sở Tư pháp ĐẶNG VĂN BA Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh L È NGỌC TH Ạ C H PGĐ Sở Tài nguyên - Môi trường Đ ỗ TH Ị K IẾ M Phó Giám đốc Sở Tài chính P H ẠM VĂN M UỘN Trưỏng Ban VH - XH, HĐND tỉnh Chịu trách nhiệm xuát bẳn P H ẠM VĂN Á PGĐ phụ trách Sở Tư pháp Phó Chủ tịch HĐ PHCT - PBG D PL tỉnh lia n hiên tập PHÒNG PHỔ BIẾN GIẢO DỤC PHÁP LUẬT T rìn h bày & sửa bản in TRƯƠNG TH Ị PHƯỢNG L Ê NGỌC H ÙNG In tại công ty CỔpluin Iu Ninh Thuận. Giấy phép xuất bản s ố 33/GP-STTTT do Sở Tliông tin và Truyền thông Ninh Thuận cấp ngày 5/9/2011. In 1000 quyển, khổ 14,5 X 20,5. In xong và nộp lưu cliiếu thúng 9 năm 2011.
 4. SỔ tay cõ n g tác vế b ổ i thường, h ể IrỢ, tái định c ư khi Nhà nước thu hổi đất THƯ NGỎ C ổn g tác bồi thường, h ỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ tntôc đến nay luôn là m ột loại công việc phức tạp, đa dạn g, phon g phú và không ít trường hợp đòi hỏi sự vận dụng kiến thức, kỹ n ăng hiểu biết pháp luật, thông thạo côn g tác dân vận, linh độn g với m ọi đối tượng cụ t h ể nhưng vẫn -phải bảo đảm đú ng quy đinh của pháp luật (trong khi đó, h ệ thông văn bản quy phạm pháp luật v ề đất đai, bồi thitòng, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn những chồn g chéo, bất cập, chậm được sửa đổi). N hằm n âng cao hiệu quả trong công tác tuyên tru yền, p h ổ biến kiến thức pháp luật của côn g dân, các t ổ chức, đôi tượng điứỵc thụ hưởng chính sách bồi thường, những ngiíời làm côn g tấc bồi thuờng và hạn c h ế đ ến mức thấp n hất những m âu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại, tô' cáo trong lĩnh vực bồi thiỄỉng, h ỗ trợ, tái định cư khi N hà nước thu hồi đất đ ể góp phần bảo đảm trật tự, trị an tĩnh nhà và tạo n ền tảng vững chắc đ ể phát triển kinh t ế - xã hội; H ội đ ồn g p h ôi hợp côn g tác P h ổ biến g iáo dụ c ph áp luật tỉnh biên soạn s ổ tay côn g tác v ề bồi thiứĩng, h ỗ trợ, tái định cư khi N hà nước thu h ồi đ ất (theo K ế hoạch sô' 828/K H -B T C H T n gày 07/3/2011 của Ban T ổ chức v ề v iệ c t ổ chức H ội thi Tìm hiểu kiến thức, kỹ n ăn g v ề bồi thường, h ỗ trợ và tái định cư khi N hà nước thu h ồi đ ất thực h iện dự án trên địa bàn tỉnh N inh Thuận). Trong quá trình biên soạn, m ặc dù Ban Biên tập có n hiều cô'gắn g nhưng có t h ể vẫn còn m ột s ố thiếu sót, rất m ong Quý bạn đọc chân thành đón g g óp ý kiến . Trân trọng cảm ơn! B an B iê n tập 3
 5. SỔ tay c ô n g tá c về b ồ i thường, hỗ IrỢ, tái định c ư khi N hà nước thu hổi d ấ l ính đ ến n g à y 20 th á n g 01 n ă m 20 1 1 , cả n ư ớ c đã có 6 2 / 6 3 tỉnh, th à n h phô" tirực th u ộ c T ru n g ương b an h à n h v ă n b ả n quy đ ịn h ch i tiế t về b ồ i th ư ờ n g, hỗ trợ , tá i đ ịnh CƯ theo quy đ ịnh t ạ i N ghị đ ịn h sô' 6 9 /2 0 0 9 /N Đ -C P n g ày 13 th á n g 8 n ă m 2009 củ a C h ín h phủ Q uy đ ịnh b ổ su ng về quy h o ạ c h sử d ụ n g dâ'^ g iá đ ấ t, thu h ồ i đ ất, b ồ i th ư ờ n g , hỗ trợ và tá i đ ịnh cư (sau d ây g ọ i là N ghị đ ịnh sô' 6 9 /2 0 0 9 /N Đ -C P ); ch ỉ cò n tỉnh Trà V in h chưa b à n h àn h . Đ ã có 5 8 / 6 3 tỉn h , th à n h p h ố trự c th u ộ c T ru n g ương th à n h lậ p T ổ ch ứ c p h á t triể n q uỹ đ ấ t cấp tỉnh (5 tỉn h ch ư a th à n h lậ p là B ắ c K ạn , T u y ê n Q u an g , L à o C ai, N g h ệ A n, Q u ả n g T rị). T ạ i cấ p h u y ệ n , cả n ư ớ c đã có 131 T ổ ch ứ c p h á t triể n quỹ đ ấ t đ ư ợ c th à n h lập . V ề th à n h lậ p Q u ỹ p h á t triể n đâ't: că n cứ v à o quy đ ịn h tạ i Q u y ế t đ ịn h so 4 0 /2 0 1 0 /Q Đ -T T g củ a T h ủ tư ớ n g C h ín h p h ủ , đ ế n n ay đã có 13 tỉnh th àn h lậ p Q uỹ p h á t triể n đ ấ t, g ồ m : T h á i N g u y ê n , V ĩn h L o n g , T â y N in h , B ắ c G ian g , Ph ú T h ọ , N am Đ ịn h , N g hệ A n, T h ừ a T h iê n H u ế, K on T u m , B ìn h P h ư ớ c, B ìn h D ư ơ ng, K iê n G ian g và H à G ian g. S au hơ n m ộ t n ă m triể n k h ai th ự c h iệ n N g h ị đ ịn h sô' 6 9 /2 0 0 9 /N Đ -C P , theo đ á n h giá củ a c á c B ộ , n g à n h , đ ịa phư ơ ng và d o an h n g h iệ p v ề cơ b ả n ch ín h s á c h b ồ i th ư ờ n g , hỗ trợ , t á i đ ịn h cư q u y đ ịn h t ạ i N g hị đ ịnh 5
 6. Sô’ lay cõ n g tác về b ổi thường, hỗ trợ, tái định c ự khi N hà nư âc thu h ồ i đấ t là phù hợp v ớ i thự c tiễ n , đã cơ b ản g iả i q u y ế t đ ư ợ c n hữ n g khó k h ăn , vư ớng m ắc củ a ng ư ời d ân v à nhà đ ầ u tư trong lĩnh vự c thu h ồ i đ ấ t, b ồ i thư ờ ng g iả i p h ó n g m ặt bằn g, b ảo đ ảm đ ược lợ i ích củ a ng ư ời bị thu h ồ i đ ất, được đ ô ng đ ảo ng ư ời d ân và doanh n g h iệ p đ ồ n g tình ủ n g hộ và thự c h iệ n n g hiêm . T h ự c h iệ n N g h ị đ ịn h đã g óp p hần ổ n định đờ i sô n g cho ng ư ời d ân có dâ't bị thu hồ i; g iảm d ần tình trạn g k h iếu n ạ i, k h iế u k iệ n liê n quan đ ến cô n g tá c b ồ i thư ờ ng g iả i p h ó n g .m ặ t b ằ n g và tá i định cư. Đ ể tiế p tụ c thự c h iệ n N ghị định sô' 6 9 /2 0 0 9 /N Đ -C P , cá c dịa phương p h ải tăn g cường cô n g tá c tu y ê n tru y ề n p h ổ b iế n n ộ i dun g ch ính sách đ ược quy đ ịn h t ạ i N g h ị định và c á c th ôn g tư hư ớ ng d ẫn đ ến cá c tầ n g lớ p n h â n dân n h ằ m n ân g cao n h ận thứ c, ý thức ch ấp h à n h p h á p lu ật, tạo đ iề u k iệ n đ ể n h ân d ân g iám s á t v iệ c tổ ch ứ c thực h iệ n củ a cá c c ấ p ch ính q u y ền và nhà đ ầ u tư. C hủ tịch U y ban n h ân d ân cấp tỉnh p h ải tăn g cư ờ n g c ô n g tác chỉ đ ạo , thư ờ ng x u y ên đ ô n đ ố c, k iểm tra và ch ủ độ n g g iả i q u y ế t c á c vư ớng m ắc kịp th ờ i theo th ẩm qu y ền trong quá trình thự c h iệ n N ghị định . Đ ồ n g th ờ i thực h iệ n n g h iêm tú c c h ế độ b áo cáo đ ịnh kỳ và đ ộ t x u ất theo quy định. (Trích Thông báo s ố 17/TB-VPCP ngày 22/02/2011 của Phó Thủ tướng H oàng Trung H ải tại cuộc họp đánh giá k ế t quả hơn m ột năm thực hiện N ghị định 69/2009/N D -CP) 6
 7. * N gười bị thu h ồ i đất p h ả i được b ồ i thường th ỏa đáng (trích k h o ả n 2, 3 Đ iề u 42 Lu ật Đ ấ t đai): N g ư ời bị thu h ồ i lo ạ i đâ't n ào thì dược b ồ i thư ờ ng bằn g v iệ c giao đ ất m ớ i có cù n g m ụ c đích sử d ụ n g, n ế u k h ôn g có đ ất đ ể b ồ i thư ờ ng thì được b ồ i thư ờ ng b ằ n g giá trị q u y ền sử dụ n g đ ấ t tạ i th ờ i đ iể m có q u y ế t d ịnh thu h ồ i. Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô" trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đ ất để bồ i thường bằn g nhà ở, đ ất ở cho người bị thu hồi đ ất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy ho ạch chung cho nhiều dự án trên cù ng m ột địa b àn và phải có điều kiện phát triển bằn g h oặc tốt hơn nơi ở cũ. T rư ờ n g hợ p k h ô n g có khu t á i đ ịn h cu' th ì n g ư ờ i bị thu h ồ i dâ't đư ợ c b ồ i th ư ờ n g b ằ n g tiề n v à d ư ợ c ưu tiê n m u a h o ặ c thu ê nhà ở th u ộ c sở h ữ ư củ a N hà n ư ớ c d ô i v ớ i khu vự c đô thị; b ồ i th ư ờ n g b ằ n g đâ't ở đ ố ì v ớ i khu v ự c n ô n g th ô n , trư ờ n g h ợ p giá trị q u y ề n sử d ụ n g đâ't ở bị thu h ồ i lớ n hơn đâ't ở đ ư ợ c b ồ i th ư ờ n g thì n g ư ờ i bị thu h ồ i dâ't đ ư ợ c b ồ i th ư ờ n g b ằ n g tiề n d ố i v ớ i p h ầ n ch ê n h lệ c h đ ó .
 8. s ổ lay cô n g lá c về bồi thường, hẻ trợ, lá i dịnh c ự khi N hà nước thu h ồi đất * G iá dất bồi thường phái sát với giá đ ất thực t ế trên thị trường trong đ iều k iệ n bìn h thường (trích đ iể m a, k hoản 1 Đ iề u 5.6 Luật Đ ât đai). V iệc định giá đ ất củ a Nhà nước p h ải b ả o đ ảm s á t vớ i giá ch uy ển nhượng quyền sử dụng đ ât thự c tê trên thị trường trong đ iều kiện bình thường; khi có ch ên h lệ ch lớn so với giả ch u y ển nhượng quyền sử d ụ n g d ấ t thự c tế trên thị trường thì phải đ iều chỉnh cho phù hợp. * Nhà nưởc phải làm tốt công tác bồi thường, hỗ trự và tái định cư khi thu hồi dất (trích Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/2/2006 của Thủ tướng Chínli phủ về v iệc khắc phục yếu kém , sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tể chức thi hành Luật Đâ't đai) ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phổ" trực thu ộ c Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện n g h iêm cá c quy định của pháp lu ật về bồi thường, hỗ trợ và tá i định cư khi nhà nước thu h ồ i dất sử dụng cho các m ụ c đích q u ố c phòng, an ninh, lợ i ích quốc gia/ lợi ích cô n g cộ n g và phát triển kinh tế; công khai hoá toàn bộ quá trình thực hiện; bảo đảm công bằng giữa các đốì tượng có đ iều kiện tương tự. Đ ặc b i ệ t chú trọn g c ác vấn đ ề sau đ â y : - B ảo đảm giá d â t đ ền bù theo đ ú n g n g u y ê n tắ c đ ịn h giá đ ấ t theo quy đ ịnh củ a pháp lu ậ t đ âV d ai. K h ô n g đ ặ t vấn đề h ổ i t ố trong thự c h iệ n ch ín h s á c h b ồ i th ư ờ n g ,
 9. SỔ tay c ô n g tá c yể b ồ i thường, hỗ trợ, tái định c ự khi N hà nước thu hồi dăt h o ặ c do quá h ạn hẹp về quỹ đâ't) đ ể bô' trí tá i định cư, b ảo đảm cho nhữn g hộ có dâ't bị thu h ồ i có chỗ ở m ớ i ở khu tá i định cư. Tron g v iệ c lập quy h o ạch cá c khu cô n g n g h iệ p , ch ỉnh trang, m ở rộn g khu đô thị h o ặc khu d ân cư n ô n g thôn cầ n chứ ý d àn h quỹ dâ't cho tá i đ ịnh cư tạ i ch ỗ. T ừ nay, cá c địa phương k hôn g được cư ỡ ng ch ế b u ộ c tháo dỡ nhà ở khi n g ư ờ i bị thu h ồ i đâ^t chưa được g iả i q u y ết chỗ tá i định cư. - C hỉ d ạo tích cự c g iả i q u y ế t v iệ c làm cho hộ có đ ấ t b ị thu h ồ i. N g o à i v iệ c bô" trí tá i định cư tại c á c vị trí th u ậ n lợ i và b ê n c ạ n h c á c k h u cô n g n g h iệ p g ắ n v ớ i p h á t triể n d ịch v ụ , g iả i q u y ế t v iệ c là m , cầ n có c á c g iả i p h á p k h á c n h ằm b ả o đ ảm v iệ c là m và thu n h ậ p , k h ô n g đ ể n g ư ờ i có đâ't bị thu h ồ i lâ m v à o cả n h thâ't n g h iệ p , n g h è o đ ó i. 9
 10. Sô' lay cô n g tá c về b ồ i thường, hồ trợ, tái định c ự khi Nhà nước thu h ồi đất PHẦN I THU HỒI ĐẤT Thu hồi dâ't (theo khoản 5 Điều 4 Luật Đất đai): là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đâ't đã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật Đâ't đai. ... Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn! (Trích "Tiếng hát con tàu" của nhà thơ C h ế Lan V iên) 10
 11. s ổ tay cõ n g tá c về b ồ i thường, hỗ trợ, tái định c ự khi N hà nước thu h ồi đất C ơ quan có thẩm qu y ền thu h ồ i đất (theo Đ iều 44 Luật đất đai): - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành p h ố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người V iệt N am định cư ở nước n goài, tổ chức, cá nhân nước ngoài (trừ trường hợp quy định dưới dây). - Uỷ ban n hân dân huyện, quận, thị xã, thành p h ố thuộc tình quyết định thu h ồ i đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người V iệ t Nam định cư ở nước ngoài thuộc đốì tượng được mua nhà ở gắn liền vớ i quyền sử dụng đ ất ở tại V iệt Nam. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đ ất được quy định ở trên không được uỷ quyền. N hà nước fhu h ồ i đất trong các trường hựp sau đây (theo Đ iều 38 L iiật Đ ất đai): 1. Nhà nước sử dụng dâ't vào m ụ c đích qu ố c phòng, an ninh, lợi ích qu ô c gia, lợi ích cô n g cộ ng , p h á t triể n kinh tế ; 2. T ể chức được N hà nước giao đ ất không thu tiền sử dụng đâ't, được N hà nước giao đ ất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đ ất có nguồn gốc từ n g ân sách Nhà nước ho ặc cho thuê đ ất thu tiền thuê đ ất hàng năm bị giải thể, phá sản, ch uy ển đi nơi khác, giảm h oặc khôn g cò n nhu cầu sử dụng đất; 3. Sử dụn g dất không đúng m ụ c đích, sử dụng đất không có hiệu quả; 4. N gười sử dụn g đâ't c ố ý hủ y h o ại đ ất; 5. Đ ất được giao không đúng d ố i tượng h o ặc không đúng thẩm quyền; 6. Đ ất b ị lấn, ch iếm trong các trường hợp sau đây: a) Đâ't chưa sử dụn g bị lấn, ch iếm ;
 12. s ổ tay cô n g tá c về b ồi thường, hỗ trợ, tái định CƯ khi N hà nước thu hôi đât b) Đ ất không được chuyển quyền sử dụng đ ất theo quy định của Luật Đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm dể bị lấn, chiếm ; 7. Cá nhân sử dụng đất ch ết mà không có người thừa kế; 8. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; 9. Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đ ố i với Nhà nước; 10. Đ ất được Nhà nước giao, cho thuê có thời h ạn m à không được gia hạn khi hết thời hạn; 11. Đ ất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; dâ't trồng cây lâu năm khôn g dược sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đ ất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền; 12. Đ ất được Nhà nước giao, cho thuê để thực h iện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn m ười hai tháng liền hoặc tiến dộ sử dụng đất chậm hơn hai m ươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đ ất dó cho phép. V iệ c thu hồi đất d ể sử dụng vào mục đích quôc p h ò n g , an n in h , lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng dược quy d ịn h như sau (Theo Đ iều 39 Luật Đ ất đai): 1. Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng m ặt bằng sau khi quy hoạch, k ế hoạch sử dụng đ ất dược công b ố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử d ụn g đất phù hợp với quy hoạch, k ế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 2. T rước khi thu hồi đ ất, ch ậm n h ất là 90 (chín m ươi) n g ày đ ô i với đâ't nông n g h iệp và 180 (m ột tră m tá m 12 " ------------------------
 13. 5ô' tay c ô n g tác về b ồ i thường, hỗ trợ, lái dinh c ự khi N hà nước thu hồi đốt m ươi) n g ày d ố i v ớ i đ ấ t phi n ô n g n g h iệp , cơ quan Nhà nước có th ẩm q u y ền p h ải thôn g b á o cho n g ư ời bị thu h ồ i đâ't b iế t lý do thu h ồ i, thời gian và k ế h o ạch di ch u y ển , phương án tổn g th ể về b ồ i thường, g iải p hó ng m ặ t b ằn g , tá i định cư. 3. Sau khi có quyết định thu hồi đ ất và phương án bồi thường, giải phóng m ặt bằng, tái định cư đã được cơ quan N hà nước có thẩm quyền xét duyệt, được cô ng b ố công khai, có hiệu lực thi hành, người bị thu h ồ i đ ất p h ải chấp hành quyết định thu hồi đất. Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì U ỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi dâ't ra quyết định cưỡng ch ế. Người bị cưỡng ch ế thu h ồ i đ ất phải chấp hành quyết định cưỡng ch ế và có quyền khiếu nại. C ơ quan thông b áo thu h ồ i đất theo quy định pháp luật về đất đai (Theo điểm a khoản 1 Đ iều 50 Quỵ định ban hành kèm theo Quyết định s ố 2380/20Ĩ0/QĐ-UBND): ủ y ban n h â n d â n tỉn h ủ y q u y ề n ch o ủ y b an n h ân d ân cấ p h u y ệ n th ô n g b á o thu h ồ i đ ấ t n g ay sau khi g iớ i th iệ u địa đ iể m đ ầu tư; trư ờ n g h ợ p thu h ồ i đ ấ t theo quy h o ạ ch thì th ự c h iệ n th ô n g b á o sau k hi q u y h o ạ ch , k ế h o ạ c h sử d ụ n g đ ấ t h o ặ c quy h o ạ ch x â y d ự n g đô thị, quy h o ạ ch x â y d ự n g đ iể m d â n cư n ô n g th ô n đã đư ợ c x é t d u y ệ t và c ô n g bô". N hững n ộ i dung của thôn g b á o thu h ồ i đ ất b a o gồm (Theo điểm b khoản 1 Đ iều 50 Quy đinh ban hàn h kèm theo Q uyết định s ố 2380/201Ọ/QĐ-UBND): - Địa điểm khu đất thu hồi: thôn (khu phố), xã (phường); - D iện tích đ ất dự kiến thu hồi; - Lý do thu h ồ i đất; - Cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ v à tái định cư. 13
 14. s ổ tay cô n g lá c về bổi thường, hỗ trợ, tái định CƯ khi N hà nư âc thu hồi đất - Nội dung thông báo phải thể hiện việc cho phép chủ đầu tư khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa^ chính khu đất, khoan địa chât để lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thu h ô i đât; lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. - C hỉ đạo p hổ biến rộng rãi thôn g báo thu h ồ i đ ất; y êu cầu người sử dụn g đâ't có trách n h iệm p h ô i hợp và tạo đ iều kiện thuận lợ i cho chủ đầu tư k h ảo sá t; đo đ ạc lập b ản đồ địa chính; khoan địa châ't cô n g trình. - Thời gian tiến hành kiểm kê tài sản, hoa m àu , cây cô'i trên đất. T rách n h iệm k ê k h ai và nộp tờ k h ai của người b ị thu h ồ i đất (Theo Đ iều 53 Quỵ định ban hành kèm theo Q uyết định so 2380/2010/QĐ-UBND): Sau khi có thông báo thu hồi đất và hồ sơ địa ch ính đã chuẩn bị xong trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường thực hiện v iệc phát tờ khai (theo mẫu thống nhất) và hướng dẫn cho người bị thu hồi đất kê khai vào tờ khai. Người bị thu h ồ i đ ất có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai cho tổ chức thực h iện bồi thường. Người bị thu hồi đ ấ t phải chịu trách n hiệm trước pháp luật về những nội dung do m ình tự kê khai trong tờ khai. T ron g th ờ i h ạn k h ôn g quá 10 n g ày k ể từ n g à y p h á t tờ khai, ủ y ban n h ân d ân cấp xã nơi có đ ấ t b ĩ thu h ồ i p h ô i hợp v ớ i tổ ch ứ c trự c tiế p th ự c h iệ n b ồ i th ư ờ n g thu tờ khai và x ác n h ận v à o tờ khai (ký tê n , đ ó n g d ấu ). N gười bị thu h ồ i đâ't có trá c h n h iệm p h ả i kê k h ai v à o tờ khai và nộ p cho tổ ch ứ c trự c tiế p th ự c h iệ n b ồ i thường. Trườn g hợp chủ hộ k h ôn g n ộ p tờ k h ai thì U y ban n hân dân câ p xã lập danh sá c h hộ k h ô n g n ộ p tờ khai báo cáo cho tổ ch ứ c trự c tiế p th ự c h iệ n b ồ i thư ờ ng đ ể v à o sổ theo d õ i v iệ c phá t tờ k h a i va thu h o i tờ k hai. N gười k hôn g nộ p tờ khai sẽ k h ôn g đ ư ợ c g iả i 14 ~ ~---- ----------------------------------------- -----------
 15. s ổ tay cô n g lá c vể bồi thường, hỗ IrỢ, tới định CƯ khi N hà nước thu hồi đất q u y ế t trong v iệ c d iề u ch ỉn h cá c ch ín h sá c h b ồ i thư ờ ng n ế u tro ng quá trìn h th ự c h iệ n b ồ i th ư ờ n g có đ iề u ch ỉnh ch ính sá c h , giá cả b ồ i thư ờ ng. Ngứời bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở có các quyền sau (theo khoản 1 Điều 37 Nghị định s ố 197/2004/NĐ-CP): - Đăng ký đến ở nơi tái định cư bằng văn bản. - Được ưu tiên đăng ký hộ khẩu cho bản thân, các thành viên khác trong gia đình về nơi ỏ' m ới và được ưu tiên chuyển trường cho các thành viên trong gia đình trong độ tuổi đi học. - Được từ ch ối vào khu tái dịnh cư nếu khu tái định cư không đảm bảo các điều kiện như đã thông báo và niêm yết công khai. - Được cung cấp m ẫu thiết k ế nhà m iễn phí. Người b ị thu h ồ i dất p h ải di ch u y ển chỗ ở p h ả i thực h iệ n các n g h ĩa vụ sau (theo khoản 2 Đ iều 37 N ghị định sô' 197/2004/N Đ -C P): ' - T hự c h iệ n di ch u y ển v à o khu tá i định cư theo đú n g thời gian theo quy đ ịnh củ a cơ quan nhà n ư ớ c có th ẩm quy ền. - Xây dựng nhà, công trình theo đúng quy h oạch và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. - N ộp tiền m ua nhà ỏ' ho ặc tiền sử dụng đ ất theo quy định củ a pháp luật. Trư ờ n g h ợ p n g ư ờ i b ị thu h ồ i dâ't cô' tìn h g â y cả n trở , k h ô n g h ợ p tá c v ớ i tô’ ch ứ c trực tiế p thự c h iệ n b ồ i thư ờ ng đ ể tiế n h à n h k iể m k ê th ì 10’ ch ứ c thự c h iệ n k iể m k ê b ắ t b u ộ c th e o quy đ ịn h sau (T heo kh o ản 3 Đ iều 54 Q uy địn h ban h àn h k è m th eo Q u y ết địn h sô' 2 3 8 0 /2 0 1 0 / Q Đ -U BN D ): - T ổ chức thực h iện bồ i thường có v ăn b ả n b áo cáo U BN D cấp huyện ban hành quyết dịnh kiểm kê b ắ t bu ộc
 16. s ổ tay cồ n g tá c về b ổ i thường, hổ trỢ, lái định c ư khi N hà nước thu h ồ i dđt hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gãn liên trên đât để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Trong thời gian không quá 05 ngày làm v iệc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức thực hiện bồi thường, UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm kê b ắ t bu ộc dối với hộ có dất thu hồi. - Khi tiế n hành kiểm kê b ắ t b u ộc phải có sự ch ứ n g k iế n củ a đ ại diện U BM TTQ cấp x ã, Ban q u ản lý th ôn h o ặ c khu phô" và đại d iện H ội đ ồng b ồ i thường câp hu yện là đại diện cho người bị thu h ồ i d ất. C ác th à n h v iê n tham gia chứng k iến cù ng ký vào b iê n b ả n k iể m kê (ký tên , đ óng dâ'u). V iệ c cưỡng c h ế thu hồi đất: - Ưỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng ch ế thu hồi dất khi người bị thu hồi dâ't không châp hành quyết định thu hồi đ ất (theo khoản 3 Điều 39 Luật Đâ't đai) - V iệc cưỡng ch ế thu hồi đất nêu trên chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây (theo khoản 1 Đ iều 32 Nghị định số 69/2009/N Đ -C P ): + Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đ ấ t , bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật. + Quá ba mươi (30) ng ày, k ể từ thời đ iể m p h ả i b à n g iao đ ất quy định tạ i k hoản 6 Đ iều 29 N ghị định s ố 6 9 /2 0 0 9 /N Đ -C P mà người có đ ất bị thu h ồ i k h ô n g b à n giao đ ât cho Tô ch ức làm n hiệm vụ bồ i thư ờ ng, g iả i p hó ng m ặ t bằng. + Sau khi dịti -diệíĩ.cùặ tịỹcRiíc lầm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mật bằhg> 'Ừ B N ữ V à Uy ban M TTQ cấp xã nơi có đất thu hồí
 17. s ổ tay c ô n g lá c vế b ồ i thường, hỗ frỢ, tái định c ự khi Nhà nước thu hồi dăt hồi cho Nhà nước. + Có quyết định cưỡng ch ế củ a U BN D cấp có thẩm quyền theo quy định củ a pháp luật đã có hiệu lực thi hành. + Người bị cưỡng ch ế đã nhận được quyết định cưỡng chế. Trường hợp người b ị cưỡng ch ế từ ch ối nhậrì quyết định cưỡng ch ế thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải p hóng m ặt bằng phối hợp với U BN D cấp xã n iêm y ết công khai quyết định cưỡng ch ế tại trụ sở U BN D cấp xã nơi có đất thu hồi. Trường hợp q u y ết đ ịnh thu h ồ i đ ất có sa i só t thì được xử lý như sau (theo Đ iều 62 Quy định ban hành k èm theo Q uyết định s ố 2380/2010/Q Đ -U BN D ): - T ổ chức thực hiện bồ i thường ho ặc u ỷ ban n hân dân cấp xã khi nhận được quyết định thu h ồ i dất dể giao cho hộ gia đình, cá nhân n ếu phát hiện quyết định có sai sót thì phải kịp thời báo cáo U ỷ ban nhân dân cấp hu yện thông qua phòng Tài nguyên và M ôi trường. Báo cáo phải nói rõ nội dung từng trường hợp có sai só t và kèm theo quyết định thu hồi đất. - Trong thời gian không quá 05 (năm ) ngày làm việc k ể từ ngày nhận được báo cáo, phòng T ài nguyên và M ôi trừơng có trách nh iệm kiểm tra, yêu cầu dơn vị thực hiện lập hồ sơ địa ch ính chỉnh sửa các sai sót. - Trong thời gian không quá 05 (năm ) ng ày làm v iệc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính đã chỉnh sửa, p hòng Tài nguyên và M ôi trường trình u ỷ ban nhân d ân hu yện điều chỉnh quyết định thu hồi đất. Ị TH Ừ V IỊ I ninh th u ặ ÌXSSM Alị
 18. s ổ tay c ó n g tá c vé b ồi thường, hổ trợ, tới định cư khi Nhà nưởc thu h ồ i đất THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM Vị tr í địa lý: Cách thành phố Hồ Chí Minh 350 km, cách Đà L ạt 110 km, cách Nha Trang 105 km và cách Hà Nội 1388 km. Diện tích: 79,3756 km2 Dàn số: trên 180.000 người (tính đến 2010) Đơn vị cấp xã: 16 xã phường gồm Bảo An, Đài Sơn, Đạo Long, Đô Vinh, Đông Hải, Kinh Dinh, Mỹ Bình, Mỹ Đông, Mỹ Hải. Mỹ Hương, Phủ Hà, Phước Mỹ, Tân T ài, Thanh Sơn, Văn Hải và xã Thành Hải. Tượnx đài chiến thắng -16/4 18 ~ ' ----------------------
 19. s ổ tay c ô n g tá c về b ồ i thường, hỗ trợ, tái định c ư khi Nhà nước thu h ỗi đớì PHẨN II BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU Hồl ĐẤT Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (theo khoản 6 Đ iều 4 của Luật đất dai): là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất. ... Khi hai đứa cầm tay Đ ất Nước trong chúng mình h ài hòa nồn g thắm K hi chúng ta cầm tay m ọi người Đ ất nước vẹn tròn, to lớn (Trích thơ "Đ ất nước" của tác g iả N guyễn Kỉĩoa Đ iềm ) 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2