intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
750
lượt xem
59
download

Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng cân đối kế toán bào cáo tài chính tóm tắt của công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 220,780,425,490 232,670,414,526 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 134,115,487,398 132,285,007,521 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 43,297,385,753 62,498,888,380 4 Hàng tồn kho 41,359,557,803 37,201,301,985 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,007,994,536 685,216,640 II Tài sản dài hạn 247,985,033,045 565,619,026,525 1 Các khoản phải thu dài hạn - - 2 Tài sản cố định 202,339,245,603 499,623,464,324 - TSCĐ hữu hình 183,487,250,460 490,315,061,152 - TSCĐ vô hình 207,555,638 253,355,145 - TSCĐ thuê tài chính - - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18,644,439,505 9,055,048,027 3 Bất động sản đầu tư - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 28,050,000,000 43,500,000,000 5 Tài sản dài hạn khác 17,595,787,442 22,495,562,201 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 468,765,458,535 798,289,441,051 IV Nợ phải trả 254,232,419,931 562,883,653,206 1 Nợ ngắn hạn 178,182,398,360 136,154,427,580 2 Nợ dài hạn 76,050,021,571 426,729,225,626 V Vốn chủ sở hữu 214,533,038,604 235,405,787,845 1 Vốn chủ sở hữu 212,060,975,731 233,127,141,507 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 174,090,860,000 174,090,860,000 - Thặng dư vốn cổ phần - - - Vốn khác của chủ sở hữu 1,921,685,194 7,382,907,915 - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Các quỹ 2,832,811,464 17,173,275,038 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 33,215,619,073 34,480,098,554 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 2,472,062,873 2,278,646,338 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,472,062,873 2,278,646,338 - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 468,765,458,535 798,289,441,051 - - Trang 1/3
 2. II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 758,937,490,453 842,667,373,014 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 32,348,184 51,557,279 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 758,905,142,269 842,615,815,735 4 Giá vốn hàng bán 679,068,450,833 727,990,315,971 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 79,836,691,436 114,625,499,764 6 Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính 9,729,804,812 7,699,453,104 7 Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính 4,891,727,184 26,531,281,285 8 Chi phí bán hàng 27,248,536,047 37,794,448,471 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,589,092,517 20,444,527,305 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 41,837,140,500 37,554,695,807 11 Thu nhập khác 5,594,865,103 16,197,690,149 12 Chi phí khác 1,041,902,998 1,201,887,294 13 Lợi nhuận khác 4,552,962,105 14,995,802,855 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 46,390,102,605 52,550,498,662 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - 9,414,414,781 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - (1,575,000,000) 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 46,390,102,605 44,711,083,881 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,678 2,255 19 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Trang 2/3
 3. III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 1 Cơ cấu tài sản % - Tài sản cố định/Tổng tài sản 52.90% 70.85% - Tài sản lưu động/Tổng tài sản 47.10% 29.15% 2 Cơ cấu nguồn vốn % - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 54.23% 70.51% - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 45.77% 29.49% 3 Khả năng thanh toán lần - Khả năng thanh toán nhanh 1.01 1.44 - Khả năng thanh toán hiện hành 1.84 1.42 4 Tỷ suất lợi nhuận % - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản 9.90% 6.58% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 6.11% 5.31% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH 21.88% 19.18% Nha trang, ngày 30 tháng 03 năm 2009 Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Lâm Trang 3/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản