Công ước số 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
6
download

Công ước số 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước số 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước số 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

  1. CÔNG Ư C S 148 V B O V NGƯ I LAO NG PHÒNG CH NG CÁC R I RO NGH NGHI P DO Ô NHI M KHÔNG KHÍ, N VÀ RUNG NƠI LÀM VI C H i ngh toàn th c a T ch c Lao ng qu c t , ư c H i ng qu n tr c a Văn phòng Lao ng qu c t tri u t p t i Giơ-ne-vơ ngày m ng 1 tháng 6 năm 1977, trong kỳ h p th sáu mươi ba, Ghi nh n các Công ư c và Khuy n ngh qu c t phù h p, nh t là Khuy n ngh v b o v s c kh e c a ngư i lao ng, 1953, Khuy n ngh v cơ quan kinh t lao ng, 1959, Công ư c và Khuy n ngh v b o v ch ng b c x , 1960, Công ư c và Khuy n ngh v che ch n máy móc, 1963, Khuy n ngh v tr c p trong trư ng h p b tai n n lao ng và b nh ngh nghi p, 1964, Công ư c và Khuy n ngh v v sinh (thương m i và văn phòng), 1964, Công ư c và Khuy n ngh v benzen, 1971, và Công ư c và Khuy n ngh v b nh ung thư ngh nghi p, 1974; Sau khi quy t nh ch p thu n m t s ngh v môi trư ng làm vi c ô nhi m khí quy n, n và rung, là v n thu c i m th tư trong chương tŕnh ngh s kỳ h p; Sau khi quy t nh r ng nh ng ngh ó s mang h́ nh th c m t Công ư c qu c t , Thông qua ngày hai mươi tháng sáu năm m t ngh́ n chín trăm b y mươi b y, Công ư c dư i ây, g i là Công ư c v môi trư ng làm vi c (ô nhi m không khí, n và rung), 1977. I. PH M VI ÁP D NG VÀ NNH NGHĨA i u 1. 1. Công ư c này áp d ng cho t t c các ngành ho t ng kinh t . 2. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này, sau khi tham kh o ư ki n các t ch c i di n h u quan, n u có, c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng, có th mi n tr vi c áp d ng Công ư c i v i nh ng ngành ho t ng kinh t c bi t nào có nh ng v n c thù có m t t m quan tr ng áng k . 3. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này, trong báo cáo u tiên v áp d ng Công ư c này theo i u 22 c a i u l T ch c Lao ng qu c t , ph i ch rõ, kèm theo lý do, nh ng ngành ă ư c mi n tr áp d ng theo kho n 2, i u này và tŕnh bày, trong các báo cáo ti p theo, tình hình pháp lu t và th c ti n c a mình i v i các ngành ó, và nói rõ ch ng m c ă thi hành ho c d nh thi hành Công ư c i v i các ngành ó. i u 2. 1. M i Nư c thành viên, sau khi tham kh o ý ki n các t ch c i di n c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng, có th ch p nh n riêng r các nghĩa v quy nh trong Công ư c này i v i:
  2. a) Ô nhi m không khí; b) n; c) Rung. 2. M t Nư c thành viên không ch p nh n các nghĩa v mà Công ư c quy nh cho m t ho c nhi u lo i r i ro th́ ph i ghi rơ vi c ó trong văn b n phê chuNn Công ư c và ưa ra các lư do trong báo cáo u tiên v vi c áp d ng Công ư c theo i u 22 c a i u l T ch c Lao ng qu c t . Trong các báo cáo ti p theo, Nư c thành viên s ph i tŕnh bày t́nh h́ nh v pháp lu t và th c ti n c a nh i v i các lo i r i ro ă ư c lo i ra, nói rơ ch ng m c ă thi hành Công ư c i v i m i lo i r i ro. 3. M t Nư c thành viên, khi phê chuNn Công ư c, không ch p nh n các nghĩa v ă quy nh trong Công ư c này cho t t c các lo i r i ro, nhưng sau ó khi ă xác nh là hoàn c nh cho phép thì s ph i thông báo cho T ng Giám c Văn p ng Lao ng qu c t bi t mình ch p nh n các nghĩa v do Công ư c quy nh i v i m t ho c nhi u lo i r i ro trư c ây ă ư c lo i ra kh i vi c ch p nh n c a mình. i u 3. Theo m c ích c a Công ư c này: a) T "ô nhi m không khí" là ch không khí b nhi m các ch t b t kỳ th nào có th gây c h i i v i s c kh e ho c nguy hi m v nhi u m t khác; b) T " n" là ch m i âm thanh có th d n n m t s t n h i thính giác, ho c gây tác h i i v i s c kh e ho c nguy hi m v nhi u m t khác; c) T "rung" là ch m i s rung ng truy n cho cơ th ngư i b i nh ng cơ c u r n và gây c h i i v i s c kh e ho c nguy hi m v nhi u m t khác. II. NH NG QUY NNH CHUNG i u 4. 1. Pháp lu t qu c gia s ph i quy nh bu c ban hành áp d ng nh ng bi n pháp phòng ng a, ki m tra và b o v ch ng l i các r i ro ngh nghi p t i môi trư ng lao ng do ô nhi m không khí, n và rung. 2. Các th th c thi hành nh ng bi n pháp quy nh s có th ư c thông qua b ng các tiêu chuNn k thu t, các t p ch th th c hành, ho c b ng nh ng phương pháp thích h p khác. i u 5. 1.Trong vi c thi hành các quy nh c a Công ư c này, nhà ch c trách có thNm quy n ph i hành ng v i s tham góp ý ki n c a các t ch c i di n nh t c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng h u quan. 2. Nh ng i di n c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng s tham d vi c so n th o các th th c thi hành nh ng bi n pháp quy nh theo
  3. i u 4. 3. C n h t s c th c hi n s c ng tác ch t ch m i c p gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng thi hành các bi n pháp quy nh theo Công ư c này. 4. Nh ng i di n c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng c a doanh nghi p ph i có th ư c i theo các thanh tra viên khi h ki m tra vi c thi hành nh ng bi n pháp quy nh theo Công ư c này, tr phi các thanh tra viên theo tinh th n trong các ch th chung c a nhà ch c trách có thNm quy n, cho là vi c ó có th phương h i t i k t qu thanh tra. i u 6. 1. Ngư i s d ng lao ng ph i ch u trách nhi m v vi c thi hành các bi n pháp quy nh. 2. M i khi nhi u ngư i s d ng lao ng cùng ti n hành ho t ng trên cùng m t nơi làm vi c th́ h ph i c ng tác v i nhau thi hành các bi n pháp quy nh, ngoài trách nhi m riêng c a t ng ngư i s d ng lao ng i v i s c kh e và an toàn c a nh ng ngư i lao ng mà ngư i ó s d ng. Trong nh ng trư ng h p thích h p, nhà ch c trách có thNm quy n s quy nh nh ng trình t chung ti n hành s c ng tác ó. i u 7. 1. Ngư i lao ng có trách nhi m tôn tr ng các bi n pháp v an toàn nh m ngăn ng a các r i ro ngh nghi p do ô nhi m không khí, n và rung t i nơi làm vi c và b o m vi c b o v ch ng nh ng r i ro ó. 2. Ngư i lao ng, ho c các i di n c a h , có quy n ưa ra ki n ngh , ư c nh n thông tin, ư c hu n luy n và ư c kháng cáo lên c p xét x thích h p, b o m vi c b o v ch ng nh ng r i ro ngh nghi p do ô nhi m không khí, n và rung t i nơi làm vi c. III. NH NG BI N PHÁP PHÒNG NG A i u 8. 1. Nhà ch c trách có thNm quy n ph i n nh các tiêu chuNn ư c dùng xác nh nh ng r i ro v ch u ô nhi m không khí, n và rung t i nơi làm vi c và n u c n, ph i nh rơ, trên cơ s các tiêu chuNn ó, nh ng gi i h n cho phép. 2. Khi so n th o các tiêu chuNn và xác nh các gi i h n cho phép, nhà ch c trách có thNm quy n ph i coi tr ng ý ki n c a nh ng ngư i có trình k thu t, do các t ch c i di n nh t c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng h u quan ch nh. 3. Các tiêu chuNn và gi i h n cho phép ph i ư c n nh, b sung và s a i theo nh kỳ u n, dư i ánh sáng c a nh ng tri th c và s li u m i c a qu c gia và qu c t , có tính n và chi u theo, trong ch ng m c có th , m i s gia tăng c a các r i ro ngh nghi p do ph i ch u cùng m t lúc nhi u nhân t c h i t i nơi làm vi c.
  4. i u 9. Trong ch ng m c có th , m i r i ro do ô nhi m không khí, n và rung t i nơi làm vi c ph i ư c lo i tr : a) B ng nh ng bi n pháp k thu t áp d ng cho nh ng thi t b m i ho c cho nh ng phương pháp m i ngay khi d ki n ho c khi l p t, ho c b ng nh ng ph gia k thu t cho nh ng thi t b ho c phương pháp ă có ho c, khi không th ư c như v y. b) B ng nh ng bi n pháp b sung v t ch c lao ng. i u 10. Khi nh ng bi n pháp th c hi n theo i u 9 không làm gi m t́nh tr ng ô nhi m không khí, n và rung t i nơi làm vi c t i các gi i h n ă nh rơ t i i u 8, ngư i s d ng lao ng ph i cung ng và gi n trang thi t b b o v cá nhân thích h p. Ngư i s d ng lao ng không ư c bu c ngư i lao ng làm vi c mà không có trang thi t b b o v cá nhân ư c c p theo i u này. i u 11. 1. Ngư i lao ng ă b ho c d b nh ng r i ro ngh nghi p do ô nhi m không khí, n ho c rung t i nơi làm vi c th́ ư c ki m tra s c kho nh kỳ theo i u ki n và th th c mà nhà ch c trách có thNm quy n n nh. Vi c ki m tra ó ph i g m vi c khám s c kh e trư c khi phân công và khám nh kỳ theo i u ki n do nhà ch c trách có thNm quy n xác nh. 2. Ngư i lao ng không ph i tr chi phí cho vi c ki m tra s c kho theo quy nh kho n 1, i u này. 3. Khi nh ng lư do s c kh e không cho phép gi ngư i lao ng l i m t v trí công tác mà ph i ch u ô nhi m không khí, n và rung, thì ph i th c hi n m i bi n pháp phù h p v i th c ti n và i u ki n qu c gia thuyên chuy n ương s sang m t vi c khác thích h p, ho c b o m cho ương s duy trì ư c thu nh p b ng vi c hư ng tr c p an toàn xă h i, ho c b ng b t c cách th c nào khác. 4. Vi c th c hi n các bi n pháp thi hành Công ư c này không ư c gây nh hư ng b t l i n các quy n c a ngư i lao ng ư c hư ng theo pháp lu t v an toàn xă h i ho c b o hi m xă h i. i u 12. Vi c s d ng các phương pháp lao ng s n xu t, các ch t, máy ho c d ng c mà d n n vi c ngư i lao ng ph i h ng ch u các r i ro ngh nghi p vì ô nhi m không khí, n và rung t i nơi làm vi c thì ph i ư c thông báo cho nhà ch c trách có thNm quy n bi t và nhà ch c trách có th , n u c n, cho phép s d ng theo các th th c s n nh, ho c c m s d ng. i u 13. T t c các ương s , theo m t cách thích áng và thích h p: a) Ph i ư c thông tin v nh ng r i ro ngh nghi p có th x y ra t i nơi làm vi c do ô nhi m không khí, n và rung; b) Ph i ư c ch d n v nh ng phương ti n có s n dùng phòng ng a, h n ch và b o v ngư i lao ng ch ng nh ng r i ro ó.
  5. i u 14. Ph i có nh ng bi n pháp, tuỳ theo i u ki n và ngu n l c qu c gia Ny m nh vi c nghiên c u trong lĩnh v c phòng ng a và h n ch r i ro do ô nhi m không khí, n và rung trong môi trư ng làm vi c. IV. NH NG BI N PHÁP THI HÀNH i u 15. Tuỳ theo th th c và trong nh ng hoàn c nh do nhà ch c trách có thNm quy n n nh, ngư i s d ng lao ng ph i có trách nhi m ch nh m t ngư i thông th o ho c d a vào m t cơ quan thông th o bên ngoài doanh nghi p, chăm lo nh ng v n p ng ng a và h n ch ô nhi m không khí, n và rung trong môi trư ng làm vi c. i u 16 . M i Nư c thành viên ph i: a) B ng pháp lu t ho c pháp quy, ho c b ng m i phương pháp phù h p v i t p quán và i u ki n qu c gia, có nh ng bi n pháp c n thi t, k c vi c n nh nh ng ch tài thích h p thi hành nh ng quy nh c a Công ư c; b) B trí các cơ quan thanh tra thích h p giám sát vi c thi hành nh ng quy nh c a Công ư c, ho c b o m vi c thanh tra thích áng ư c th c hi n.
Đồng bộ tài khoản