Công ước số 161

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
5
download

Công ước số 161

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước số 161 về dịch vụ y tế lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước số 161

  1. CÔNG Ư C S 161 V DNCH V Y T LAO NG H i ngh toàn th c a T ch c Lao ng qu c t , ư c H i ng qu n tr c a Văn phòng Lao ng qu c t tri u t p t i Giơ-ne-vơ ngày m ng 7 tháng 6 năm 1985, trong kỳ h p th b y mươi m t; Ghi nh n r ng vi c b o v ngư i lao ng ch ng các b nh t t nói chung ho c b nh ngh nghi p và tai n n do lao ng, là m t trong nh ng nhi m v theo i u l c a T ch c Lao ng qu c t ; Ghi nh n các Công ư c và Khuy n ngh qu c t v lao ng có liên quan, c bi t là Khuy n ngh v b o v s c kh e c a ngư i lao ng, 1953, Khuy n ngh v d ch v y t lao ng, 1959, Công ư c v các i di n ngư i lao ng, 1971, cũng như Công ư c và Khuy n ngh v an toàn lao ng và v sinh lao ng, 1981, thi t l p nh ng nguyên t c c a chính sách qu c gia và hành ng t m qu c gia; Sau khi quy t nh ch p thu n m t s ngh v d ch v y t lao ng, là v n thu c i m th tư trong chương trình ngh s kỳ h p; Sau khi quy t nh r ng nh ng ngh ó s mang hình th c m t Công ư c qu c t , Thông qua ngày hai mươi sáu tháng sáu năm m t nghìn chín trăm tám mươi lăm, Công ư c dư i ây g i là Công ư c v d ch v y t lao ng, 1985. I. CÁC NGUYÊN T C C A CHÍNH SÁCH QU C GIA i u 1- Theo m c ích c a Công ư c này: a) T "d ch v y t lao ng" là ch các d ch v ư c giao ch c năng ch y u là phòng ng a và trách nhi m tư v n cho ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng và các i di n c a h cơ s , v : i. S c n thi t ph i thi t l p và duy trì m t môi trư ng làm vi c an toàn và lành m nh, có ư c s c kh e t t nh t v th ch t và tinh th n liên quan v i lao ng; ii. S thích ng gi a công vi c v i năng l c th ch t và tinh th n c a ngư i lao ng; b) T "các i di n c a ngư i lao ng trong doanh nghi p" là ch nh ng ngư i ư c th a nh n tư cách ó theo pháp lu t ho c t p quán qu c gia. i u 2- Xét theo các i u ki n, th c ti n qu c gia và tham kh o ý ki n các t ch c i di n tiêu bi u nh t, n u có, c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng, m i Nư c thành viên ph i xây d ng, th c hi n và nh kỳ xem xét l i m t chính sách qu c gia ch t ch v các d ch v y t lao ng. i u 3-
  2. 1. M i Nư c thành viên cam k t s xây d ng d n các d ch v y t lao ng cho t t c ngư i lao ng, k c nh ng ngư i lao ng trong khu v c công ích và thành viên các h p tác xă s n xu t, trong t t c các ngành ho t ng kinh t và t t c các cơ s . Các quy nh ph i tho áng và phù h p v i nh ng r i ro c thù c a các cơ s . 2. N u các d ch v y t lao ng không th ư c xây d ng ngay cho t t c các cơ s , thì m i Nư c thành viên ph i l p các k ho ch xây d ng nh ng d ch v ó, có tham kh o ý ki n nh ng t ch c i di n tiêu bi u nh t n u có, c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng. 3. Nư c thành viên có liên quan s nêu rõ, trong báo cáo u tiên v vi c th c hi n Công ư c này theo i u 22 c a i u l T ch c Lao ng qu c t , nh ng k ho ch ư c l p theo kho n 2, ti n tri n t ư c trong vi c th c hi n các k ho ch ó. i u 4- Nhà ch c trách có thNm quy n s tham kh o ý ki n các t ch c i di n nh t c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng, n u có, v nh ng bi n pháp ư c áp d ng thi hành các quy nh c a Công ư c này. II. CÁC CH C NĂNG i u 5- Ngo i tr trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng i v i s c kh e và an toàn c a ngư i lao ng c a mình, và lưu ý t i s c n thi t ngư i lao ng tham gia v n b o m s c kh e và an toàn trong lao ng, các d ch v y t lao ng ph i b o m nh ng ch c năng sau ây v a tho áng, v a phù h p v i nh ng r i ro c a cơ s : a) Xác nh và ánh giá nh ng r i ro tác ng n s c kh e t i nơi làm vi c; b) Giám sát các y u t c a môi trư ng làm vi c và th c ti n lao ng có th tác h i t i s c kh e c a ngư i lao ng, k c cơ s y t , nhà ăn và nhà n u do ngư i s d ng lao ng cung c p; c) Tư v n v k ho ch hoá và t ch c lao ng, bao g m c v thi t k các nơi làm vi c, v vi c l a ch n, b o dư ng và t́nh tr ng các máy móc và trang thi t b , cũng như v các ch t s d ng trong lao ng; d) Tham gia vi c xây d ng các chương trình c i ti n th c ti n lao ng, cũng như vi c th nghi m và ánh giá các trang thi t b m i i v i s c kh e; e) Tư v n v s c kh e, an toàn và v sinh trong lao ng, v công thái h c và v các trang thi t b phòng h cá nhân và t p th ; f) Giám sát s c kh e c a ngư i lao ng liên quan v i lao ng; g) H tr ho c tăng cư ng s thích ng c a công vi c v i ngư i lao ng; h) óng góp vào các bi n pháp tái thích ng ngh nghi p; i) C ng tác trong vi c ph bi n thông tin, ào t o và giáo d c v s c kh e, v sinh trong lao ng và v công thái h c;
  3. j) T ch c sơ c u và c p c u; k) Tham gia phân tích tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. III. T CH C i u 6. Ph i có nh ng quy nh v vi c thi t l p các d ch v y t lao ng: a) B ng pháp lu t ho c pháp quy; b) B ng các tho ư c t p th ho c các tho thu n khác gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng có liên quan; c) B ng m i cách khác ư c nhà ch c trách có thNm quy n ch p nh n, sau khi tham kh o ý ki n các t ch c i di n tiêu bi u nh t, n u có, c a ngư i lao ng và c a ngư i s d ng lao ng. i u 7- 1. Các d ch v y t lao ng có th ư c t ch c theo ki u d ch v dành cho m t cơ s , ho c là m t d ch v chung cho nhi u cơ s . 2. Phù h p v i các i u ki n và th c ti n qu c gia, các d ch v y t lao ng có th ư c t ch c b i: a) Các cơ s ho c nhóm cơ s có liên quan; b) Các c p chính quy n ho c các cơ quan; c) Các t ch c an toàn xă h i; d) Các cơ quan khác ư c phép c a nhà ch c trách có thNm quy n; e) S k t h p các h́ nh th c nêu trên. i u 8- Ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng và các i di n c a h , n u có, s h p tác và tham gia trên cơ s b́ nh ng, vi c th c hi n t ch c các d ch v y t lao ng và các bi n pháp khác liên quan t i các d ch v ó. IV. CÁC I U KI N TH C HI N i u 9. 1. Phù h p v i pháp lu t và th c ti n qu c gia, các d ch v y t lao ng s là các d ch v a ch c năng. Thành ph n nhân l c s ư c xác nh tuỳ theo tính ch t c a nh ng nhi m v ph i th c hi n. 2. Các d ch v y t lao ng s th c hi n ch c năng c a mình có s h p tác v i các d ch v khác t i cơ s ó.
  4. 3. Các bi n pháp ư c áp d ng phù h p v i pháp lu t và th c ti n qu c gia, b o m s h p tác và ph i h p tho áng gi a các d ch v y t lao ng, và n u thích h p, v i các cơ quan khác liên quan t i vi c c p tr c p y t . i u 10. Nh ng ngư i làm d ch v y t lao ng ư c c l p hoàn toàn v m t chuyên môn i v i ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng và các i di n c a h , n u có, theo nh ng ch c năng quy nh i u 5. i u 11. Nhà ch c trách có thNm quy n s quy t nh nh ng tiêu chuNn i v i ngư i làm d ch v y t lao ng, tuỳ theo tính ch t nhi m v ph i làm, phù h p v i pháp lu t và th c ti n qu c gia. i u 12. Vi c giám sát s c kh e ngư i lao ng liên quan t i công vi c c a ngư i lao ng không ư c làm cho ngư i lao ng b m t thu nh p, ph i ư c mi n phí và ph i h t s c c g ng th c hi n trong gi làm vi c. i u 13. Ngư i lao ng ph i ư c thông tin v nh ng r i ro s c kh e liên quan t i công vi c c a ngư i lao ng. i u 14. Các d ch v y t lao ng s ư c ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng thông báo v các y u t ă bi t ho c kh nghi trong môi trư ng làm vi c có th gây tác h i t i s c kh e c a ngư i lao ng. i u 15. Các d ch v y t lao ng ph i ư c thông báo v nh ng trư ng h p m và ngh vi c vì lý do s c kh e c a ngư i lao ng có th xác nh s liên quan có th có gi a nh ng nguyên nhân gây ra m ho c ngh vi c và nh ng r i ro i v i s c kh e có th xu t hi n t i các nơi làm vi c. Ngư i s d ng lao ng không ư c yêu c u nh ng ngư i làm d ch v y t lao ng thNm tra các lý do chính áng v ngh vi c . V. NH NG QUY NNH CHUNG i u 16. Pháp lu t và pháp quy qu c gia ph i ch nh m t hay nhi u nhà ch c trách ch u trách nhi m giám sát ho t ng c a các d ch v y t lao ng và tư v n cho các d ch v này m t khi ã có.
Đồng bộ tài khoản