Công ước về hàng không dân dụng quốc tế

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
127
lượt xem
32
download

Công ước về hàng không dân dụng quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(3) Yêu cầu Hội đồng, với sự trợ giúp của các cơ quan thành viên khác của Tổ chức, phát triển và thống nhất, khi có thể, tài liệu ở các Phụ đính (Appendices) của Nghị quyết này như các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành và thủ tục đang tồn tại hoặc các Phụ lục mới hoặc các tài liệu điều chỉnh hoặc tài liệu hướng dẫn của Tổ chức. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước về hàng không dân dụng quốc tế

 1. Phô lôc 17 cña C«ng íc vÒ hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ An ninh B¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ chèng l¹i hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p T¸i b¶n lÇn thø 7 Th¸ng 4 n¨m 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TiÕn tr×nh lÞch sö Tµi liÖu trong Phô lôc nµy do Héi ®ång ®a ra phï hîp víi hai nghÞ quyÕt sau cña §¹i héi ®ång: NghÞ quyÕt A17-10: ViÖc thùc thi cña c¸c Quèc gia ®èi víi ®Æc ®iÓm kü thuËt vÒ an ninh vµ thùc hµnh ®îc §¹i héi ®ång nµy th«ng qua vµ h¬n n÷a, ho¹t ®éng cña ICAO liªn quan ®Õn ®Æc ®iÓm kü thuËt vµ thùc hµnh .... §¹i héi ®ång: ... (3) Yªu cÇu Héi ®ång, víi sù trî gióp cña c¸c c¬ quan thµnh viªn kh¸c cña Tæ chøc, ph¸t triÓn vµ thèng nhÊt, khi cã thÓ, tµi liÖu ë c¸c Phô ®Ýnh (Appendices) cña NghÞ quyÕt nµy nh c¸c tiªu chuÈn, khuyÕn c¸o thùc hµnh vµ thñ tôc ®ang tån t¹i hoÆc c¸c Phô lôc míi hoÆc c¸c tµi liÖu ®iÒu chØnh hoÆc tµi liÖu híng dÉn cña Tæ chøc. ... §¹i héi ®ång: (1) Yªu cÇu Héi ®ång b¶o ®¶m, ®èi víi khÝa c¹nh kü thuËt cña an ninh vËn chuyuÓn b»ng ®êng hµng kh«ng, r»ng: (a) phô thuéc vµo viÖc b¶o ®¶m an ninh trong vËn chuyÓn hµng kh«ng tiÕp tôc ®a ra sù chó ý ®Çy ®ñ cña Tæng th ký, víi sù u tiªn t¬ng xøng víi (commensurate with) sù ®e do¹ hiÖn hµnh ®èi víi an ninh trong vËn chuyÓn hµng kh«ng. .... TiÕp theo ho¹t ®éng cña Uû ban kh«ng lu, Uû ban vËn chuyÓn hµng kh«ng vµ Uû ban vÒ hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p, vµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña c¸c Quèc gia thµnh viªn vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ cã liªn quan, mµ tµi liÖu dù th¶o ®· lu hµnh, c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh vÒ an ninh do Héi ®ång th«ng qua ngµy 22/3/1974, phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña §iÒu 37 C«ng íc vÒ hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ, vµ ®îc ®Ò cËp t¹i Phô lôc
 3. 17 cña C«ng íc cã tiªu ®Ò: "C¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh - An ninh - B¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p (Standards and Recommended practices - security- safeguarding international civil aviation against acts of unlawful interference)". B¶ng A ®a ra b¶n gèc c¸c söa ®æi sau ®ã cïng víi danh môc c¸c néi dung chñ yÕu cã liªn quan vµ ngµy mµ Phô lôc vµ c¸c söa ®æi ®îc Héi ®ång th«ng qua, ngµy cã hiÖu lùc vµ ngµy ®îc ¸p dông. Giíi thiÖu §Ó tµi liÖu tæng qu¸t s½n cã ®Ó c¸c quèc gia thùc thi c¸c biÖn ph¸p an ninh hµng kh«ng nªu trong Phô lôc, tµi liÖu ®Ýnh kÌm (attachment) ®a ra c¸c trÝch dÉn cña c¸c Phô lôc kh¸c, Híng dÉn kü thuËt vÒ b¶o ®¶m an toµn trong vËn chuyÓn hµng ho¸ nguy hiÓm b»ng ®êng hµng kh«ng (Doc 9284), PANS-ATM vµ PANS-OPS quy ®Þnh néi dung ®Ó c¸c quèc gia thùc hiÖn nh»m ng¨n chÆn hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p vµo ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông, hoÆc khi hµnh vi can thiÖp nh vËy xÈy ra. Tµi liÖu híng dÉn Sæ tay híng dÉn an ninh vÒ b¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p (Doc 8973 - h¹n chÕ) quy ®Þnh cô thÓ c¸c thñ tôc vµ híng dÉn vÒ c¸c khÝa c¹nh b¶o ®¶m an ninh vµ nh»m gióp ®ì c¸c quèc gia thùc thi ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia cña m×nh ®îc chØ râ trong b¶n kª c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt trong c¸c Phô lôc cña C«ng íc vÒ hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. Hµnh ®éng cña c¸c quèc gia thµnh viªn ¸p dông. C¸c quy ®Þnh vÒ c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh trong tµi liÖu lµi ®îc c¸c quèc gia ¸p dông. Th«ng b¸o c¸c kh¸c biÖt. NghÜa vô cña c¸c quèc gia thµnh viªn ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 cña C«ng íc, mµ theo ®ã c¸c quèc gia thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho Tæ chøc vÒ mäi kh¸c nhau gi÷a ®iÒu lÖ vµ thùc tiÔn quèc gia vµ tiªu chuÈn quèc tÕ nªu trong Phô lôc nµy vµ mäi söa ®æi sau ®ã. C¸c quèc gia thµnh viªn ®îc mêi ®Ó th«ng b¸o cho Tæ chøc vÒ mäi kh¸c biÖt mµ cã thÓ xÈy ra sau ®ã, hoÆc sù huû bá bÊt kú kh¸c
 4. biÖt ®· th«ng b¸o tríc ®ã. Yªu cÇu cô thÓ vÒ th«ng b¸o kh¸c biÖt ®îc göi cho quèc gia thµnh viªn ngay sau khi th«ng qua mçi söa ®æi cña Phô lôc nµy. C¸c quèc gia thµnh viªn còng ®îc dù ®Ó ®a ra th«ng b¸o nh vËy vÒ mäi kh¸c biÖt so víi khuyÕn c¸o thùc hµnh quy ®Þnh trong Phô lôc nµy vµ bÊt kú söa ®æi nµo sau ®ã, viÖc th«ng b¸o kh¸c biÖt nh vËy lµ qua träng cho an toµn kh«ng lu. Sù lu ý cña c¸c quèc gia còng ®îc ®a ra nh÷ng quy ®Þnh trong Phô lôc 15 cã liªn quan ®Õn viÖc th«ng b¸o nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a ®iÒu lÖ quèc gia vµ thùc tiÔn vµ c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh cña ICAO cã liªn quan th«ng qua DÞch vô th«ng b¸o hµng kh«ng, thªm vµo ®ã nghÜa vô cña c¸c quèc gia theo §iÒu 37 cña C«ng íc. Ban hµnh c¸c th«ng tin. Th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc quy ®Þnh vµ rót l¹i vµ c¸c thay ®æi ®èi víi c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ vµ thñ tôc ¶nh hëng ®Õn khai th¸c tÇu bay quy ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh ®îc nªu trong Phô lôc nµy ®·®îc th«ng b¸o vµ cã hiÖu lùc phï hîp víi Phô lôc 15. Sö dông néi dung cña Phô lôc trong ®iÒu lÖ quèc gia. Ngµy 13/4/1948, Héi ®ång ®· th«ng qua NghÞ quyÕt ®Ó c¸c quèc gia thµnh viªn muèn sö dông ®iÒu lÖ quèc gia cña chÝnh m×nh, ng«n ng÷ cô thÓ cña c¸c tiªu chuÈn ICAO lµ ®Æc ®iÓm ®iÒu chØnh vµ còng chØ ra c¸c ®iÓm xuÊt ph¸t tõc¸c tiªu chuÈn, bao gåm mäi ®iÒu lÖ bæ sung mµ quan träng cho viÖc b¶o ®¶m an toµn vµ ®iÒu chØnh kh«ng lu. Khi cã thÓ, nh÷ng quy ®Þnh cña Phô lôc nµy ®îc viÕt theo c¸ch nh vËy cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù kÕt hîp, kh«ng cã nh÷ng thay ®æi néi dung chñ yÕu, trong luËt ph¸p quèc gia. Th«ng tin chung Phô lôc ®îc h×nh thµnh tõ c¸c bé phËn cÊu thµnh sau, tuy nhiªn kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶, mµ lµ cÇn thiÕt cho mçi phô lôc; chóng chØ ra quy chÕ: 1. Tµi liÖu bao gåm phô lôc thÝch hîp: a. C¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh do Héi ®ång th«ng qua theo quy ®Þnh cña C«ng íc. Chóng ®cã nghÜa sau:
 5. Tiªu chuÈn: BÊt kú ®Æc ®iÓm kü thuËt nµo cã tÝnh chÊt, cÊu h×nh, trang thiÕt bÞ, ®Æc tÝnh, nh©n sù hoÆc thñ tôc theo quy luËt tù nhiªn, viÖc ¸p dông thèng nhÊt lµ cÇn thiÕt cho viÖc b¶o ®¶m an toµn hoÆc ®Òu ®Æn trong kh«ng lu quèc tÕ vµ ®Ó c¸c quèc gia thµnh viªn thu©n theo phï hîp víi C«ng íc; trong trêng hîp kh«ng thÓ thùc thi, th× b¾t buéc th«ng b¸o cho Héi ®ång theo ®iÒu 38 cña C«ng íc. KhuyÕn c¸o thùc hµnh: BÊt kú ®Æc ®iÓm kü thuËt nµo cã tÝnh chÊt, cÊu h×nh, trang thiÕt bÞ, ®Æc tÝnh, nh©n sù hoÆc thñ tôc theo quy luËt tù nhiªn, th× viÖc ¸p dông thèng nhÊt ®îc coi lµ cÇn thiÕt v× môc ®Ých b¶o ®¶m an toµn, ®Òu ®Æn hoÆc hiÖu qu¶ trong kh«ng lu quèc tÕ, vµ c¸c quèc gia thµnh viªn sÏ cè g¾ng thùc thi phï hîp víi C«ng íc. b. Tµi liÖu ®Ýnh kÌm bao gåm tµi liÖu ®îc ph©n thµnh tõng nhãm riªng cho tiÖn lîi nhng h×nh thµnh phÇn cña c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh do Héi ®ång th«ng qua. c. §Þnh nghÜa vÒ c¸c thuËt ng÷ ®îc sö dông trong c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh mµ kh«ng tù gi¶i thÝch trong ®ã mµ kh«ng cã nghÜa phï hîp trong tõ ®iÓn. §Þnh nghÜa kh«ng cã quy chÕ riªng nhng lµ phÇn chñ yÕu cña mçi tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh mµ ®iÒu kho¶n ®îc sö dông, khi mét thay ®æi vÒ nghÜa cña thuËt ng÷ cã thÓ ¶nh hëng ®Õn ®Æc ®iÓm kü thuËt. 2. Tµi liÖu do Héi ®ång chÊp thuËn nh»m c«ng bè g¾n liÒn víi c¸c Tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh. a. Lêi nãi ®Çu (forewords) bao gåm tµi liÖu lÞch sö vµ gi¶i thÝch trªn c¬ së ho¹t ®éng cña Héi ®ång vµ gåm viÖc gi¶i thÝch nghÜa vô cña c¸c quèc gia ®èi víi viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh tõ C«ng íc vµ nghÞ quyÕt vÒ sù th«ng qua. b. Giíi thiÖu gåm tµi liÖu gi¶i thÝch ®îc ®a ra tõ khi b¾t ®Çu c¸c phÇn, ch¬ng hoÆc môc cña Phô lôc ®Ó trî gióp nh»m hiÓu biÕt viÖc ¸p dông néi dung. c. Lu ý (notes) gåm néi dông, khi thÝch hîp, ®Ó ®a ra th«ng tin hoÆc chØ dÉn thùc sù chøa c¸c tiªu chuÈn hoÆc khuyÕn c¸o thùc hµnh
 6. ®ang ®îc nãi ®Õn, nhng kh«ng t¹o thµnh mét phÇn cña c¸c tiªu chuÈn hoÆc khuyÕn c¸o thùc hµnh. d. Phô ®Ýnh (attachments) bao gåm tµi liÖu bæ sung cho c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh, hoÆ gåm nh híng dÉn ®èi víi viÖc ¸p dông chóng. Phô lôc nµy ®· th«ng qua 6 thø tiÕng - Anh, A-rËp, Trung quèc, Ph¸p, Nga vµ T©y ban nha. Mçi quèc gia thµnh viªn ®îc yªu cÇu ®Ó lùa chän mét trong nh÷ng ng«n ng÷ nµy v× môc ®Ých thi hµnh trong níc vµ v× nh÷ng ¶nh hëng kh¸c ®· quy ®Þnh trong C«ng íc, hoÆc th«ng qua viÖc dÞch ra ng«n ng÷ cña quèc gia m×nh, vµ ®Ó th«ng b¸o cho Tæ chøc mét c¸ch phï hîp. Thùc tiÔn sau ®©y ®îc chÊp nhËn ®Ó chØ ra c¸i nh×n s¬ bé quy chÕ cña mçi tuyªn bè: Tiªu chuÈn ®îc in b»ng tiÕng La m·; KhuyÕn c¸o thùc hµnh ®îc in b»ng tiÕng ý, quy chÕ ®îc chØ ra bëi tiÒn tè cña khuyÕn c¸o; Lu ý ®îc in b»ng tiÕng ý, quy chÕ ®îc chØ ra ë tiÒn tè Lu ý. BÊt kú dÉn chiÕu nµo ®èi víi phÇn cña tµi liÖu nµy ®îc x¸c ®Þnh bëi sè gåm tÊt c¶ c¸c phÇn nhá cña phÇn ®ã.
 7. Ch¬ng 1 §Þnh nghÜa Khu ®Ëu tÇu bay (air side). Khu vùc ho¹t ®éng cña s©n bay, ®Þa phËn gÇn kÒ, toµ nhµ hoÆc c¸c phÇn g¾n liÒn, mµ sù ®i l¹i bÞ kiÓm so¸t. KiÓm tra an ninh tÇu bay. ViÖc thanh tra phÇn bªn trong cña tÇu bay mµ hµnh kh¸ch cã thÓ tiÕp cËn vµ viÖc thanh tra khoang nh»m môc ®Ých ph¸t hiÖn c¸c vËt bÞ t×nh nghi, vò khÝ, chÊt næ hoÆc c¸c thiÕt bÞ nguy hiÓm kh¸c. KiÓm tra kiÕn thøc (background check). ViÖc kiÓm tra kh¶ n¨ng nhËn biÕt cña c¸ nh©n vµ kinh nghiÖm tríc ®ã, bao gåm c¶ nh©n th©n, nÕu thÝch hîp, lµ phÇn ®¸nh gi¸ vÒ sù phï hîp cña c¸ nh©n ®èi víi riªng mçi ngêi khi tiÕp cËn khu vùc h¹n chÕ vÒ an ninh. Hµng ho¸. BÊt kú tµi s¶n nµo ®îc vËn chuyÓn b»ng tÇu bay trõ th tÝn, hµng dù tr÷ vµ hµnh lý ký göi hoÆc x¸ch tay. C¸c nguyªn t¾c vÒ nh©n tè con ngêi. C¸c nguyªn t¾c mµ ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ, chøc thùc, huÊn luyÖn, khai th¸c vµ b¶o dìng vµ mµ t×m kiÕm an toµn chung gi÷a con ngêi vµ c¸c bé phËn hÖ thèng kh¸c b»ng viÖc xem xÐt tho¶ ®¸ng sù thùc hiÖn cña con ngêi. Sù thùc hiÖn cña con ngêi. Kh¶ n¨ng vµ giíi h¹n cña con ngêi cã t¸c ®éng ®Õn an toµn, an ninh vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng hµng kh«ng. T¸c nh©n cã liªn quan. T¸c nh©n, h·ng giao nhËn vËn chuyÓn hoÆc bÊt kú ph¸p nh©n kh¸c mµ thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh víi ngêi khai th¸c vµ cung cÊp viÖc kiÓm so¸t an ninh mµ ®îc nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn chÊp nhËn hoÆc yªu cÇu ®èi víi hµng ho¸, cung cÊp th«ng tin vµ b- u kiÖn tèc hµnh (express parcel) hoÆc th tÝn. Soi chiÕu. ViÖc ¸p dông kü thuËt hoÆc ph¬ng ph¸p kh¸c mµ nh»m môc ®Ých nhËn biÕt vµ/ hoÆc ph¸t hiÖn vò khÝ, chÊt næ hoÆc c¸c thiÕt bÞ nguy hiÓm kh¸c cã thÓ ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p.
 8. Lu ý. C¸c vËt hoÆc chÊt nguy hiÓm cô thÓ ®îc ph©n lo¹i lµ hµng ho¸ nguy hiÓm trong Phô lôc 18 vµ Híng dÉn kü thuËt vÒ vËn chuyÓn an toµn hµng ho¸ nguy hiÓm b»ng tÇu bay vµ ph¶i ®îc vËn chuyÓn phï hîp víi híng dÉn nµy. An ninh. Sù kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p vµ c¸c nguån nh©n lùc vµ trang thiÕt bÞ nh»m b¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ chèng l¹i hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p. KiÓm so¸t an ninh. C¸c ph¬ng ph¸p mµ viÖc g¾n vµo vò khÝ, chÊt næ hoÆc c¸c thiÕt bÞ nguy hiÓm kh¸c cã thÓ ®îc sö dông ®Ó ng¨n chÆn viÖc thùc hiÖn hµnh vi can thiÖn bÊt hîp ph¸p . Khu vùc h¹n chÕ. Khu vùc ®Ëu tÇu bay ë s©n bay mµ viÖc tiÕp cËn bÞ kiÓm so¸t ®Ó b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng d©n dông. Khu vùc nh vËy th«ng thêng bao gåm, trong ®ã, khu vùc hµnh kh¸ch lµm thñ tôc xuÊt ph¸t gi÷a ®iÓm kiÓm tra soi chiÕu vµ tÇu bay, cÇu thang lªn m¸y bay (ram), khu vùc ®Ó hµnh lý (baggage make-up areas), kho chøa hµng ho¸ (cargo shed), khu ®Ó th tÝn (mail centre), khu vùc cung cÊp ®å ¨n cho khu ®Ëu tÇu bay vµ khu vùc lµm vÖ sinh tÇu bay (aircraft cleaning premises). Hµnh lý kh«ng nhËn biÕt ®îc (unidentified baggage). Hµnh lý ë s©n bay, cã hoÆc kh«ng cã thÎ hµnh lý, mµ kh«ng ®îc ®a lªn hoÆc nhËn biÕt ®îc hµnh kh¸ch mang hµnh lý nµy.
 9. Ch¬ng 2 Nh÷ng nguyªn t¾c chung 2.1. Môc tiªu 2.1.1. Mçi quèc gia thµnh viªn cã môc tiªu c¬ b¶n cña m×nh vÒ viÖc b¶o ®¶m an toµn cho hµnh kh¸ch, thµnh viªn tæ bay, nh©n viªn mÆt ®Êt vµ c«ng céng chung vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Ó b¶o ®¶m chèng l¹i hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p vµo ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông. 2.1.2. Mçi quèc gia nªn thµnh lËp tæ chøc vµ ph¸t triÓn vµ thi hµnh c¸c ®iÒu lÖ, thùc tiÔn vµ thñ tôc ®Ó b¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p nh»m b¶o ®¶m an toµn, ®Òu ®Æn vµ hiÖu qu¶ cña chuyÕn bay. 2.1.3. Mçi quèc gia thµnh viªn nªn b¶o ®¶m r»ng nh÷ng nguyªn t¾c ®iÒu chØnh c¸c biÖn ph¸p ®îc quy ®Þnh ®Ó b¶o vÖ chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p vµo ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ ®îc ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng hµng kh«ng néi ®Þa trong ph¹m vi cã thÓ. 2.1.4. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m b¶o vÖ th«ng tin an ninh hµng kh«ng thÝch hîp. Lu ý 1.- Tµi liÖu híng dÉn ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng th«ng qua viÖc ¸p dông c¸c Tiªu chuÈn vµ khuyÕn c¸o thùc hµnh trong c¸c ch¬ng sau ®îc ®Ò cËp trong Sæ híng dÉn an ninh nh»m b¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông ®Ó chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p (Doc 8973- H¹n chÕ). Lu ý 2.- Tµi liÖu huÊn luyÖn an ninh hµng kh«ng tæng thÓ ®Ó trî gióp cho c¸c quèc gia ®¹t ®îc c¸c môc tiªu b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng quy ®Þnh trong Ch¬ng tr×nh HuÊn luyÖn cña ICAO nh»m b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng bao gåm mét lo¹t c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o vÒ huÊn luyÖn an ninh hµng kh«ng. 2.2. An ninh vµ ®¬n gi¶n ho¸ (Security and facilitation)
 10. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn, bÊt cø khi nµo, nªn thu xÕp viÖc kiÓm so¸t vµ thñ tôc vÒ b¶o ®¶m an ninh ®Ó gi¶m thiÓu viÖc can thiÖp, hoÆc tr× ho·n c¸c ho¹t ®éng, vµo hµng kh«ng d©n dông ®· quy ®Þnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ viÖc kiÓm so¸t nµy vµ c¸cc thñ tôc kh«ng ®îc quy ®Þnh. 2.3. Hîp t¸c quèc tÕ 2.3.1. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn b¶o ®¶m ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c quèc gia kh¸c vÒ viÖc kiÓm so¸t an ninh ®Æc biÖt ®èi víi mét chuyÕn bay ®Æc biÖt hoÆc nhiÒu chuyÕn bay ®Æc biÖt cña ngêi kh¸i th¸c cña c¸c quèc gia ®ã, ®Õn chõng mùc cã thÓ. 2.3.2. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn hîp t¸c víi c¸c quèc gia kh¸c liªn quan ®Õn ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia cña mçi quèc gia khi cÇn thiÕt. 2.3.3. Mçi quèc gia thµnh viªn hîp t¸c víi c¸c quèc gia kh¸c trong viÖc ph¸t triÓn vµ trao ®æi th«ng tin liªn quan ®Õn ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn, khi cÇn thiÕt. 2.3.4. Mçi quèc gia thµnh viªn chia sÎ víi c¸c quèc gia thµnh viªn kh¸c vÒ th«ng tin ®e do¹ mµ ¸p dông ®èi víi quyÒn lîi b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng cña c¸c quèc gia nµy, ®Õn møc cã thÓ. 2.3.5. Mçi quèc gia thµnh viªn cung cÊp sù b¶o vÖ phï hîp vµ thñ tôc thùc hiÖn c«ng viÖc vÒ th«ng tin an ninh hµng kh«ng nhËy c¶m ®îc c¸c quèc gia thµnh viªn kh¸c chia sÎ, hoÆc th«ng tin an ninh hµng kh«ng nhËy c¶m mµ ¶nh hëng ®Õn c¸c quyÒn lîi vÒ an ninh cña c¸c quèc gia thµnh viªn kh¸c, ®Ó b¶o ®¶m r»ng kh«ng sö dông sai tr¸i hoÆc ®Ó lé (disclose) th«ng tin nh vËy. 2.3.6. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn nªn hîp t¸c víi c¸c quèc gia kh¸c trong lÜnh vùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c thiÕt bÞ an ninh hµng kh«ng míi mµ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng tèt h¬n. 2.3.7. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn nªn ®a vµo hiÖp ®Þnh hµng kh«ng song ph¬ng cña m×nh vÒ vËn chuyÓn hµng kh«ng ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn viÖc b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng.
 11. 2.3.8. KhuyÕn c¸o- Mçi quèc gia thµnh viªn nªn yªu cÇu c¸c quèc gia kh¸c b»ng v¨n b¶n cung cÊp (each contracting states shall make available to other states on request a written version of) c¸c phÇn thÝch hîp cña Ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng quèc gia. 2.4. ThiÕt bÞ, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn 2.4.1. KhuyÕn c¸o- Mçi quèc gia thµnh viªn nªn khuyÕn khÝch viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thiÕt bÞ an ninh míi mµ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng tèt h¬n. 2.4.2. KhuyÕn c¸o- Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng sù ph¸t triÓn c¸c thiÕt bÞ an ninh míi ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ nh©n tè con ngêi. Lu ý.- Tµi liÖu híng dÉn ®a ra nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ nh©n tè con ngêi ®îc ®Ò cËp trong TËp san vÒ nh©n tè con ngêi (human factors digest) - Nh©n tè con ngêi trong ho¹t ®éng b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng d©n dông vµ phÇn 1, Ch¬ng 4 cña Sæ híng dÉn huÊn luyÖn nh©n tè con ngêi (Doc 9683). Ch¬ng 3 Tæ chøc 3.1. Tæ chøc vµ nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp cña quèc gia 3.1.1. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn ban hµnh vµ thi hµnh ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia b»ng v¨n b¶n ®Ó b¶o vÖ ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p th«ng qua ®iÒu lÖ, th«ng lÖ vµ c¸c thñ tôc mµ xem xÐt ®Õn tÝnh an toµn, ®Òu ®Æn vµ hiÖu qu¶ cña chuyÕn bay. 3.1.2. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn chØ ®Þnh vµ chØ râ cho ICAO nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn, thi hµnh vµ duy tr× ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia. 3.1.3. Mçi quèc gia thµnh viªn nªn thµnh lËp tæ chøc vµ ph¸t triÓn vµ thi hµnh ®iÒu lÖ, th«ng lÖ vµ c¸c thñ tôc, mµ cïng quy ®Þnh viÖc b¶n
 12. ®¶m an ninh cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña tÇu bay trong ®iÒu kiÖn khai th¸c b×nh thêng vµ cã kh¶ n¨ng ®èi phã nhanh chãng khi gÆp bÊt kú trêng hîp ®e do¹ vÒ an ninh xÈy ra. 3.1.4. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn xem xÐt møc ®é ®e do¹ ®Õn ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông trong l·nh thæ cña m×nh vµ ®iÒu chØnh c¸c yÕu tè thÝch hîp trong ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng quèc gia cña m×nh cho phï hîp. 3.1.5. Mçi quèc gia thµnh viªn nªn yªu cÇu nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp quy ®Þnh vµ ph©n c«ng nhiÖm vô vµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng gi÷a c¸c vô, c¬ quan vµ c¸c tæ chøc kh¸c cña quèc gia, s©n bay vµ ngêi khai th¸c tÇu bay vµ c¸c tæ chøc kh¸c cã liªn quan hoÆc cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh c¸c khÝa c¹nh cña ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng quèc gia. 3.1.6. Mçi quèc gia thµnh viªn nªn thµnh lËp Uû ban an ninh hµng kh«ng quèc gia hoÆc sù thu xÕp t¬ng tù nh»m phèi hîp c¸c ho¹t ®éng an ninh gi÷a c¸c vô, c¬ quan vµ c¸c tæ chøc kh¸c cña quèc gia, s©n bay vµ ngêi khai th¸c tÇu bay vµ c¸c tæ chøc kh¸c cã liªn quan hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm thùc thi c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng quèc gia. 3.1.7. Mçi quèc gia thµnh viªn nªn yªu cÇu nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp ®Ó b¶o ®¶m ph¸t triÓn vµ thi hµnh ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn nh»m b¶o ®¶m mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cña ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng quèc gia cña m×nh. Ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn nµy gåm viÖc huÊn luyÖn nh©n viªn an ninh hµng kh«ng d©n dông trong viÖc thùc thi cña con ngêi (human performance). Lu ý.- Tµi liÖu híng dÉn vÒ huÊn luyÖn viÖc thùc thi cña con ngêi ®îc ®Ò cËp trong Sæ híng dÉn an ninh nh»m b¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p (Doc 8973- h¹n chÕ); TËp san vÒ nh©n tè con ngêi - nh©n tè con ngêi trong tæ chøc an ninh hµng kh«ng d©n dông; vµ trong PhÇn 2, Ch¬ng 1 cña Sæ híng dÉn huÊn luyÖn nh©n tè con ngêi (Doc 9683). 3.1.8. Mçi quèc gia thµnh viªn nªn b¶o ®¶m r»ng nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp thu xÕp c¸c nguån bæ sung vµ c¸c trang thiÕt bÞ ®îc quy ®Þnh trong dÞch vô an ninh hµng kh«ng cã s½n ë mçi s©n bay quèc tÕ.
 13. 3.1.9. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn nªn chuyÓn cho ngêi khai th¸c tÇu bay, s©n bay ho¹t ®éng trong l·nh thæ quèc gia minh vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan kh¸c, b»ng v¨n b¶n c¸c phÇn thÝch hîp cña Ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia. 3.2. Khai th¸c s©n bay 3.2.1. Mçi quèc gia thµnh viªn nªn yªu cÇu mçi s©n bay quèc tÕ ban hµnh vµ thi hµnh ch¬ng tr×nh an ninh s©n bay b»ng v¨n b¶n ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng quèc gia. 3.2.2. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn thu xÕp nhµ chøc tr¸ch ë mçi s©n bay d©n dông quèc tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp thi hµnh viÖc kiÓm so¸t an ninh hµng kh«ng. 3.2.3. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn thu xÕp Uû ban an ninh s©n bay t¹i mçi s©n bay d©n dông quèc tÕ ®Ó trî gióp cho nhµ chøc tr¸ch ®îc nªu t¹i môc 3.2.2 trªn víi vai trß phèi häp thi hµnh viÖc kiÓm so¸t vµ thñ tôc an ninh ®îc quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh an ninh s©n bay. 3.2.4. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch khÈn nguy (contingency plan) ®îc ph¸t triÓn vµ s½n cã c¸c nguån lùc ®Ó b¶o vÖ hµng kh«ng d©n dông, chèng l¹i c¸c hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p. KÕ ho¹ch khÈn nguy ®îc huÊn luyÖn vµ sö dông thµnh th¹o. 3.2.5. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng nh©n viªn cã thÈm quyÒn vµ ®îc huÊn luyÖn phï hîp thùc sù cã s½n cho viÖc triÓn khai ë s©n bay d©n dông quèc tÕ ®Ó trî gióp gi¶i quyÕt c¸c trêng hîp bÞ t×nh nghi, hoÆc thùc sù, can thiÖp bÊt hîp ph¸p vµo ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông. 3.2.6. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ liªn quan ®Õn c¬ së h¹ tÇng cÇn thiÕt cho viÖc thi hµnh tèt nhÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an ninh hµng kh«ng d©n dông phï hîp víi thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c trang thiÕt bÞ míi vµ nh÷ng thay ®æi c¸c thiÕt bÞ hiÖn hµnh ë s©n bay. 3.3. Nh÷ng ngêi khai th¸c s©n bay 3.1. Mçi quèc gia thµnh viªn yªu cÇu ngêi khai th¸c cung cÊp dÞch vô tõ quèc gia ®ã thiÕt lËp vµ thi hµnh ch¬ng tr×nh an ninh cña ngêi khai th¸c
 14. ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña chwong tr×nh an ninh hµng kh«n gdan dông quèc gia ë quèc gia ®ã. 3.2. KhuyÕn c¸o -Mçi quèc gia thµnh viªn nªn coi mÉu cña ICAO lµ c¬ së cho ch¬ng tr×nh an ninh cña ngêi khai th¸c. 3.3. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn nªn yªu cÇu ngêi khai th¸c cung cÊp dÞch vô trong quèc gia m×nh vµ tham gia tho¶ thuËn chia lîi nhuËn hoÆc céng t¸c kh¸c víi ngêi khai th¸c quèc tÕ kh¸c ®Ó th«ng b¸o cho nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp vÒ tÝnh chÊt cña c¸c tho¶ thuËn nµy, gåm viÖc nhËn biÕt cña nh÷ng ngêi khai th¸c kh¸c. 3.4. KiÓm so¸t chÊt lîng 3.4.1. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng nh÷ng c¸ nh©n thùc thi viÖc kiÓm so¸t an ninh tu©n thñ thñ tôc lùa chän vµ kiÓm tra c¬ b¶n. 3.4.2. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng nh÷ng c¸ nh©n thùc thi viÖc kiÓm so¸t an ninh ®îc huÊn luyÖn thÝch h¬p vµ cã tÊt c¶ kh¶ n¨ng quy ®Þnh ®Ó thùc thi c¸c nhiÖm vô cña hä vµ hå s¬ thÝch hîp ®îc lu tr÷. C¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn thÝch hîp ®îc thiÕt lËp vµ ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu vµ ®Þh kú ®îc tiÕn hµnh ®Ó duy tr× c¸c tiªu chuÈn nµy. 3.4.3. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng nh÷ng ngêi tiÕn hµnh viÖc soi chiÕu ®îc cÊp chøng chØ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña Ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia. 3.4.4. Mçi quèc gia thµnh viªn yªu cÇu nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp b¶o ®¶m ph¸t triÓn, thi hµnh vµ duy tr× ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t chÊt lîng vÒ an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia ®Ó b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ cña ch- ¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia. 3.4.5. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn thu xÕp viÖc kh¶o s¸t ®Ó nhËn biÕt nhu cÇu vÒ an ninh, thu xÕp thanh tra viÖc thi hµnh kiÓm so¸t an ninh vµ thu xÕp thö nghiÖm viÖc kiÓm so¸t an ninh ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña chóng. 3.4.6. Mçi quèc gia thµnh viªn liªn quan ®Õn hµnh ®éng can thiÖp bÊt hîp ph¸p sÏ yªu cÇu nhµ chøc tr¸ch thÝch hîp ®¸nh gi¸ l¹i viÖc kiÓm so¸t vµ thñ tôc an ninh vµ hµnh ®éng cÇn thiÕt ®Ó söa ch÷a nh÷ng khiÕm
 15. khuyÕt nh»m ng¨n chÆn sù vi ph¹m t¸i diÔn. C¸c hµnh ®éng nµy ph¶i th«ng b¸o cho ICAO. 3.4.7. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn nªn yªu cÇu r»ng tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p an ninh hµng kh«ng riªng ®îc ®¸nh gi¸ b»ng viÖc xem xÐt vai trß trong toµn bé viÖc thùc hiÖn hÖ thèng cña hÖ thèng vÒ an ninh hµng kh«ng.
 16. Ch¬ng 4 C¸c biÖn ph¸p an ninh ng¨n chÆn 4.1. Môc tiªu Mçi quèc gia thµnh viªn nªn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó ng¨n chÆn vò khÝ, chÊt næ hoÆc mäi thiÕt bÞ nguy hiÓm kh¸c mµ cã thÓ ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p, viÖc vËn chuyÓn hoÆc mang theo mµ kh«ng ®îc phÐp, ®îc g¾n vµo, b»ng bÊt kú c¸ch nµo, khoang tÇu bay thùc hiÖn giao lu hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. 4.2. C¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn tÇu bay. 4.2.1. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra an ninh tÇu bay cña tÇu bay khëi hµnh thùc hiÖn chuyÓn bay quèc tÕ. 4.2.2. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn ®èi víi c¸c chuyÕn bay khi cã sù ®e do¹ xÈy ra ®Ó b¶o ®¶m r»ng viÖc ®a hµnh kh¸ch xuèng kh«ng ®Ó l¹i c¸c hµnh lý trªn khoang tÇu bay ë ®iÓm qu¸ c¶nh t¹i c¸c s©u bay. 4.2.3. Mçi quèc gia thµnh viªn quy ®Þnh ngêi khai th¸c ë quèc gia m×nh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p mét c¸ch ®Çy ®ñ ®Ó b¶o ®¶m r»ng ng÷ng ngêi kh«ng ®îc phÐp trong suÊt chuyÕn bay kh«ng ®îc vµo khoang cña thµnh viªn tæ bay. 4.3. C¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn hµnh kh¸ch vµ hµnh lý x¸ch tay. 4.3.1. Mçi quèc gia thµnh viªn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng hµnh kh¸ch vµ hµnh lý x¸ch tay cña hä khi xuÊt ph¸t ®îc soi chiÕu tr- íc khi ®a lªn tÇu bay thùc hiÖn giao lu hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. 4.3.2. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng viÖc chuyÓn m¸y bay hoÆc qu¸ c¶nh cña hµnh kh¸ch vµ hµnh lý cña hä ph¶i ®îc kiÓm so¸t an ninh ®Çy ®ñ ®Ó ng¨n ngõa nh÷ng ngêi kh«ng ®îc phÐp bÞ nhÇm lÉn trªn m¸y bay thùc hiÖn giao lu hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. 4.3.3. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng kh«ng cã kh¶ n¨ng lÉn lén hoÆc tiÕp xóc gi÷a hµnh kh¸ch ®· qua kiÓm tra an ninh vµ nh÷ng ngêi
 17. kh¸c cha qua kiÓm tra an ninh khi qua ®iÓm soi chiÕu an ninh t¹i s©n bay hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ; nÕu viÖc lÉn lén hoÆc tiÕp xóc xÈy ra, th× c¸c hµnh kh¸ch cã liªn quan vµ hµnh lý x¸ch tay cña hä sÏ ®îc t¸i kiÓm tra tríc khi ®a lªn tÇu bay. 4.4. C¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn hµnh lý ký göi (hold baggage). 4.4.1. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng hµnh lý ký göi ph¶i chÞu sù kiÓm tra an ninh thÝch hîp tríc khi ®a lªn tÇu bay ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. 4.4.2. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng hµnh lý ký göi dù ®Þnh vËn chuyÓn trªn chuyÕn bay chë kh¸ch ®îc b¶o vÖ khái hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p tõ ®iÓm kiÓm tra, dï ë s©n bay hoÆc bÊt kú n¬i nµo, ®Õn khi ®îc ®a lªn tÇu bay. 4.4.3. Mçi quèc gia thµnh cÇn viªn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng nh÷ng ngêi khai th¸c khi cung cÊp dÞch vô ë quèc gia ®ã kh«ng vËn chuyÓn hµnh lý cña hµnh kh¸ch mµ hµnh kh¸ch kh«ng ®i cïng chuyÕn bay trõ khi hµnh lý ®ã chÞu sù kiÓm tra an ninh thÝch hîp, kÓ c¶ viÖc soi chiÕu. 4.4.4. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn quy ®Þnh lËp khu vùc lu gi÷ b¶o ®¶m an ninh ë s©y bay d©n dông quèc tÕ, mµ hµnh lý ký göi cã thÓ gi÷ ë ®ã tíi khi ®îc chuyÓn tiÕp, nhËn hoÆc xö lý phï hîp víi luËt ph¸p ®Þa ph- ¬ng. 4.4.5. Mçi quèc gia thµnh viªn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng viÖc göi hµng ®· kiÓm tra nh hµnh lý cña dÞch vô bu chÝnh (courier service) cho viÖc vËn chuyÓn trªn tÇu bay chë kh¸ch thùc hiÖn ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ ph¶i ®îc soi chiÕu. 4.4.6. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng viÖc chuyÓn giao hµnh lý ký göi chÞu sù kiÓm so¸t an ninh thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn c¸c vËt kh«ng ®îc phÐp ®a lªn tÇu bay ®îc thùc hiÖn trong ho¹t ®éng hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. 4.4.7. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng nh÷ng ngêi khai th¸c tÇu bay khi cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch tõ quèc gia ®ã chØ vËn chuyÓn hµnh lý ký göi ®îc phÐp vËn
 18. chuyÓn phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh an ninh hµng kh«ng d©n dông quèc gia. 4.4.8. Tõ ngµy 1/1/2006, mçi quèc gia thµnh viªn nªn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng hµnh lý ký göi khi xuÊt ph¸t dù ®Þnh vËn chuyÓn trong tÇu bay thùc hiÖn giao lu hµng kh«ng quèc tÕ ph¶i ®îc soi chiÕu tríc khi ®a lªn tÇu bay. 4.4.9. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn nªn quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng hµnh lý ký göi khi xuÊt ph¸t dù ®Þnh vËn chuyÓn trªn tÇu bay thùc hiÖn giao lu hµng kh«ng quèc tÕ ph¶i ®îc soi chiÕu tríc khi ®a lªn tÇu bay. 4.4.10. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn nªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m r»ng hµnh lý v« chñ ®îc ®Æt ë khu vùc ®îc b¶o vÖ vµ c¸ch ly tíi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®îc r»ng hµnh lý ®ã kh«ng chøa bÊt kú chÊt næ hoÆc thiÕt bÞ nguy hiÓm nµo kh¸c. 4.5. C¸c biÖn ph¸p ®èi víi hµng ho¸, th tÝn vµ hµng ho¸ kh¸c 4.5.1. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p ë s©n bay d©n dông quèc tÕ ®Ó b¶o vÖ hµng ho¸, hµnh lý, th tÝn, ®å dù tr÷ vµ ®å cung cÊp cña ngêi khai th¸c ®· ®îc chuyÓn trong s©n bay vµ dk ®Þnh vËn chuyÓn trªn tÇu bay ®Ó b¶o vÖ tÇu bay ®ã chèng l¹i hµnh vi can thiÖp bÊt hîp ph¸p. 4.5.2. Mçi quèc gia thµnh viªn sÏ thiÕt lËp c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng c¸c thïng hµng ho¸, b¸o chÝ, c«ng v¨n vµ th tÝn dù ®Þnh vËn chuyÓn trªn chuyÕn bay chë kh¸ch ph¶i chÞu kiÓm so¸t an ninh thÝch hîp. 4.5.3. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn thiÕt lËp c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o r»ng ngêi khai th¸c kh«ng chÊp nhËn viÖc göi c¸c thïng hµng ho¸, t¹p chÝ vµ giÊy tê hoÆc th tÝn cho viÖc vËn chuyÓn trªn chuyÕn bay chë kh¸ch trõ khi an ninh cña viÖc göi hµng ®ã ®îc biÖn minh bëi ®¹i lý cã quan hÖ hoÆc viÖc göi hµng ®ã chÞu sù kiÓm so¸t an ninh hµng kh«ng kh¸c ®¸p øng c¸c yªu cÇu t¹i môc 4.5.2. 4.5.4. Mçi quèc gia thµnh viªn sÏ thiÕt lËp c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng viÖc cung cÊp ®å dù phßng vµ ®å dù tr÷ vµ dù phßng cña ngêi
 19. khai th¸c dù ®Þnh vËn chuyÓn trªn chuyÕn bay chë kh¸ch chÞu sù kiÓm tra an ninh thÝch hîp. 4.6. BiÖn ph¸p liªn quan ®Õn c¸c lo¹i hµnh kh¸ch ®Æc biÖt 4.6.1. Mçi quèc gia thµnh viªn cÇn thiÕt lËp c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m r»ng ngêi khai th¸c tÇu bay vµ ngêi chØ huy tÇu bay ®îc th«ng b¸o khi c¸c hµnh kh¸ch bÞ b¾t buéc ®i l¹i v× hä lµ ®èi tîng cña qu¸ tr×nh xÐt xö hoÆc qu¶n lý hµnh chÝnh, môc ®Ých ¸p dông viÖc kiÓm so¸t an ninh hµng kh«ng thÝch hîp. 4.6.2. Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng ngêi chØ huy tÇu bay ®îc th«ng b¸o vÒ sè ngêi ®îc trang bÞ vò khÝ vµ vÞ trÝ ngåi cña hä. 4.6.3. Mçi quèc gia thµnh viªn sÏ yªu cÇu ngêi khai th¸c cung cÊp dÞch vô ë quèc gia ®ã, tÝnh ®Õn ch¬ng tr×nh, biÖn ph¸p vµ thñ tôc an ninh cña hä ®Ó b¶o ®¶m an toµn trªn tÇu bay khi hµnh kh¸ch ®îc thùc hiÖn mµ bÞ b¾t buéc ®i l¹i v× hä lµ ®èi tîng cña qu¸ tr×nh tè tông hoÆc qu¶n lý hµnh chÝnh. 4.6.4. Mçi qu«c gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng viÖc vËn chuyÓn vò khÝ trªn tÇu bay, do nh÷ng viªn chøc thùc thi ph¸p luËt vµ nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn kh¸c, thùc hiÖn nhiÖm vô cña hä, yªu cÇu cã sù cho phÐp ®Æc biÖt phï hîp víi luËt ph¸p cña quèc gia cã liªn quan. 4.6.5. Mçi qu«c gia thµnh viªn nªn xem xÐt c¸c yªu cÇu cña bÊt kú quèc gia nµo kh¸c ®Ó cho phÐp nh©n sù ®îc trang bÞ vò khÝ ®i trªn tÇu bay cña ngêi khai th¸c cña quèc gia yªu cÇu. ChØ sau khi cã tho¶ thuËn gi÷a c¸c quèc gia cã liªn quan th× viÖc ®i l¹i nh vËy míi ®îc phÐp. 4.6.6. Mçi qu«c gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng viÖc vËn chuyÓn vò khÝ trong c¸c trêng hîp kh¸c chØ ®îc phÐp khi ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cã kh¶ n¨ng vµ cã ®ñ t c¸ch tho¶ ®¸ng ®· x¸c ®Þnh r»ng r»ng chóng kh«ng ®îc ®a lªn, nÕu ¸p dông, vµ sau ®ã chØ khi ®· xÕp vµo n¬i mµ bÊt kú ng- êi nµo còng kh«ng ®îc ®Õn gÇn trong suÊt thêi gian bay. 4.7. C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t tiÕp cËn 4.7.1. Mçi qu«c gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng c¸c khu vùc h¹n chÕ (security restricted areas) ®îc thiÕt lËp ë mçi s©n bay d©n dông quèc tÕ vµ
 20. c¸c thñ tôc vµ hÖ thèng nhËn biÕt ®îc ¸p dông ®èi víi mäi ngêi vµ mäi ph- ¬ng tiÖn. 4.7.2. Mçi qu«c gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng viÖc kiÓm so¸t an ninh hµng kh«ng thÝch hîp, bao gåm kiÓm tra c¬ b¶n ®èi víi c¸c c¸ nh©n trõ hµnh kh¸ch ®· cho phÐp tiÕp cËn vµo khu vùc h¹n chÕ ë s©n bay mét m×nh, ®îc thùc thi. 4.7.3. Mçi qu«c gia thµnh viªn yªu cÇu r»ng c¸c biÖn ph¸p ®îc thùc thi ®Ó b¶o ®¶m gi¸m s¸t ®Çy ®ñ sù di chuyÓn cña c¸c c¸ nh©n vµ ph ¬ng tiÖn tíi vµ tõ tÇu bay ®Ó ng¨n chÆn viÖc tiÕp cËn vµo tÇu bay bÊt hîp ph¸p. 4.7.4. KhuyÕn c¸o - Mçi qu«c gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng c¸c tµi liÖu nhËn d¹ng cÊp cho c¸c thµnh viªn tæ bay cña tÇu bay tu©n theo c¸c chi tiÕt thÝch hîp ®îc nªu trong Doc 9303, Tµi liÖu ®i l¹i cã thÓ ®äc b»ng m¸y. 4.7.5. KhuyÕn c¸o - Mçi qu«c gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng c¸c c¸ nh©n trõ hµnh kh¸ch ®îc phÐp tiÕp cËn khu vùc h¹n chÕ, cïng víi c¸c hµnh lý ®îc vËn chuyÓn, ®îc soi chiÕu bÊt ngê phï hîp víi sù ®¸nh gi¸ rñi ro do nhµ chøc tr¸ch quèc gia thÝch hîp tiÕn hµnh. 4.7.6. KhuyÕn c¸o - Mçi quèc gia thµnh viªn b¶o ®¶m r»ng viÖc kiÓm tra nªu t¹i môc 4.7.2 ®îc ¸p dông l¹i trªn c¬ së thêng xuyªn tèi víi tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n ®îc phÐp tiÕp cËn mét m×nh vµo khu vùc h¹n chÕ.
Đồng bộ tài khoản