CÔNG ƯỚC VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ (Ký tại Chicago)

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
210
lượt xem
63
download

CÔNG ƯỚC VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ (Ký tại Chicago)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xét rằng sự phát triển trong tương lai của ngành Hàng không dân dụng quốc tế có thể giúp đỡ lớn lao cho việc tạo ra và giữ gìn tình hữu nghị và hiểu biét giữa các dân tộc và nhân dân trên thế giới, song việc lạm dụng nó có thể trở thành mối đe doạ đối với nền an ninh chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG ƯỚC VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ (Ký tại Chicago)

 1. C«ng íc vÒ Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ1 (Ký t¹i Chicago ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 1944) Lêi nãi ®Çu XÐt r»ng sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña ngµnh Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ cã thÓ gióp ®ì lín lao cho viÖc t¹o ra vµ gi÷ g×n t×nh h÷u nghÞ vµ hiÓu biÐt gi÷a c¸c d©n téc vµ nh©n d©n trªn thÕ giíi, song viÖc l¹m dông nã cã thÓ trë thµnh mèi ®e do¹ ®èi víi nÒn an ninh chung; vµ XÐt r»ng mäi ngêi ®Òu mong muèn tr¸nh sù xung ®ét vµ t¨ng c- êng sù hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc vµ nh©n d©n mµ nÒn hoµ b×nh cña thÕ giíi phô thuéc vµo ®ã; V× vËy c¸c ChÝnh phñ ký kÕt díi ®©y ®· thèng nhÊt mét sè nguyªn t¾c vµ tho¶ thuËn ®Ó ngµnh hµng kh«ng d©n dông cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸c an toµn vµ trËt tù vµ ®Ó c¸c dÞch vô vËn chuyÓn hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ cã thÓ ®îc thiÕt lËp trªn c¬ së b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi khai th¸c mét c¸ch chÝnh ®¸ng vµ kinh tÕ; Cïng nhau ký kÕt C«ng íc nµy nh»m môc ®Ých trªn, PhÇn I Kh«ng lu Ch¬ng I Nh÷ng nguyªn t¾c chung vµ viÖc ¸p dông C«ng íc §iÒu 1. Chñ quyÒn C¸c Quèc gia ký kÕt c«ng nhËn r»ng mçi Quèc gia ®Òu cã chñ quyÒn hoµn toµn vµ riªng biÖt trªn kho¶ng kh«ng gian bao trïm l·nh thæ cña m×nh. 1 ViÖt Nam gia nhËp ngµy 13/12/1980, cã hiÖu lùc thi hµnh ngµy 12/4/1980 1
 2. §iÒu 2. L·nh thæ V× môc ®Ých cña C«ng íc nµy, l·nh thæ cña mét Quèc gia ®îc coi lµ nh÷ng vïng ®Êt vµ l·nh h¶i tiÕp gi¸p thuéc chñ quyÒn, b¸ quyÒn, quyÒn b¶o hé hoÆc quyÒn uû trÞ cña Quèc gia ®ã. §iÒu 3.* TÇu bay d©n dông vµ tÇu bay nhµ níc. a) C«ng íc nµy chØ ¸p dông ®èi víi tÇu bay d©n dông, vµ kh«ng ¸p dông ®èi víi tÇu bay nhµ níc. b) TÇu bay dïng phôc vô qu©n sù, h¶i quan vµ c¶nh s¸t ®îc coi lµ tÇu bay nhµ níc. c) Kh«ng mét tÇu bay nµo cña mét Quèc gia ký kÕt ®îc bay qua l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt kh¸c hoÆc h¹ c¸nh xuèng ®ã mµ kh«ng ®îc phÐp b»ng sù tho¶ thuËn ®Æc biÖt hoÆc b»ng c¸ch kh¸c, vµ ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn cña phÐp ®ã. d) C¸c Quèc gia ký kÕt cam kÕt r»ng ph¶i xem xÐt tíi an toµn bay cña tÇu d©n dông khi ban hµnh c¸c quy ®Þnh ®èi víi tÇu bay nhµ níc cña m×nh. §iÒu 4. L¹m dông ngµnh hµng kh«ng d©n dông Mçi Quèc gia ký kÕt tho¶ thuËn kh«ng sö dông ngµnh hµng kh«ng d©n dông vµo bÊt kú môc ®Ých nµo kh«ng phï hîp víi môc tiªu cña C«ng íc nµy. Ch¬ng II Bay trªn l·nh thæ cña c¸c Quèc gia ký kÕt §iÒu 5. QuyÒn cña chuyÕn bay kh«ng thêng lÖ Mçi Quèc gia ký kÕt tho¶ thuËn r»ng tÊt c¶ c¸c tÇu bay cña c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c mµ lµ c¸c tÇu bay kh«ng thùc hiÖn c¸c chuyÕn * Theo NghÞ ®Þnh th söa ®æi Montereal ngµy 10.5.1984 cã thªm §iÒu 3 bis. 2
 3. bay quèc tÕ thêng lÖ cã quyÒn, phô thuéc vµo viÖc tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn cña C«ng íc nµy, bay vµo hÆc bay qua kh«ng h¹ c¸nh trªn l·nh thæ cña níc m×nh vµ cã quyÒn h¹ c¸nh kh«ng nh»m môc ®Ých th¬ng m¹i mµ kh«ng cÇn cã phÐp tríc, vµ phô thuéc vµo quyÒn cña Quèc gia bay qua buéc tÇu bay h¹ c¸nh. Tuy nhiªn, v× lý do an toµn cña chuyÕn bay, mçi Quèc gia ký kÕt cã quyÒn buéc tÇu bay bay theo c¸c ®êng quy ®Þnh hoÆc cã phÐp ®Æc biÖt cho c¸c chuyÕn bay khi bay qua nh÷ng vïng khã bay vµo hoÆc nh÷ng vïng kh«ng cã ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m kh«ng lu. NÕu vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, hµng ho¸ vµ bu kiÖn ®Ó kiÕm lêi mµ kh«ng ph¶i lµ vËn chuyÓn trªn c¸c chuyÕn bay quèc tÕ thêng lÖ, th× c¸c tÇu bay nãi trªn còng cã nh÷ng ®Æc quyÒn, phô thuéc vµo c¸c quy ®Þnh ë §iÒu 7, hoÆc tr¶ hµnh kh¸ch, hµng ho¸, hoÆc bu kiÖn phô thuéc vµo quyÒn cña Quèc gia n¬i tiÕn hµnh lÊy hoÆc tr¶ hµnh kh¸ch, hµng ho¸, hoÆc bu kiÖn ¸p ®Æt c¸c quy ®Þnh, ®iÒu kiÖn hoÆc giíi h¹n khi Quèc gia ®ã cho lµ cÇn thiÕt. §iÒu 6. ChuyÕn bay thêng lÖ Kh«ng chuyÕn bay quèc tÕ thêng lÖ nµo cã thÓ ®îc thùc hiÖn trªn hoÆc trong l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt, trõ khi ®îc phÐp ®Æc biÖt hoÆc phÐp nµo kh¸c cña Quèc gia ®ãvµ ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn cña nh÷ng giÊy phÐp ®ã. §iÒu 7. QuyÒn vËn chuyÓn néi ®Þa Mçi Quèc gia ký kÕt cã quyÒn tõ chèi cho phÐp tÇu bay cña c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c lÊy hµnh kh¸c, bu kiÖn vµ hµng ho¸ trong l·nh thæ cña m×nh ®Ó vËn chuyÓn ®Õn ®iÓm kh¸c trªn l·nh thæ cña m×nh nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt kh«ng ký kÕt bÊt kú mét tho¶ thuËn nµo mµ cÊp bÊt kú mét ®Æc quyÒn nµo nh vËy trªn c¬ së ®éc quyÒn cho bÊt kú Quèc gia nµo kh¸c hoÆc mét h·ng hµng kh«ng cña bÊt kú Quèc gia nµo kh¸c vµ còng kh«ng nhËn mét ®Æc quyÒn nµo cã tÝnh chÊt ®éc quyÒn nh vËy do bÊt kú Quèc gia nµo kh¸c cÊp. §iÒu 8. TÇu bay kh«ng ngêi l¸i Kh«ng tÇu nµo cã kh¶ n¨ng bay kh«ng ngêi l¸i ®îc bay kh«ng ngêi 3
 4. l¸i trªn l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt mµ kh«ng cã phÐp ®Æc biÖt cña Quèc gia nµy vµ phØ tu©n theo nh÷ng ®iÒu kÖn cña giÊy phÐp ®ã. Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt b¶o ®¶m r»ng chuyÕn bay cña tÇu bay kh«ng ngêi l¸i trong khu vùc dµnh cho tÇu bay d©n dù ph¶i ®îc kiÓm so¸t ®Ó tr¸nh nguy hiÓm cho tÇu bay d©n dông. §iÒu 9. Khu vùc cÊm a) V× lý do cÇn thiÕt vÒ qu©n sù hoÆc an toµn c«ng céng, mçi Quèc gia ký kÕt cã thÓ h¹n chÕ hoÆc cÊm mét c¸ch ®ång ®Òu tÇu bay cña c¸c Quèc gia kh¸c bay trªn mét sè khu vùc trong l·nh thæ cña m×nh, víi ®iÒu kiÖn kh«ng cã sù ph©n biÖt gi÷a tÇu bay thùc hiÖn chuyÕn bay quèc tÕ th- êng lÖ cña Quèc gia m×nh víi tÇu bay thùc hiÖn chuyÕn chuyÕn bay nh vËy cña Quèc gia ký kÕt kh¸c. Nh÷ng khu vùc cÊm nh vËy ph¶i cã giíi h¹n vµ ®Þa ®iÓm hîp lý ®Ó kh«ng g©y c¶n trë kh«ng cÇn thiÕt ®èi v¬Ý giao lu hµng kh«ng. ViÖc Ên ®Þnh nh÷ng khu vùc cÊm ®ã trong l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt, còng nh bÊt kú mét sù thay ®æi nµo vÒ sau ph¶i ®îc th«ng b¸o ngay lËp tøc tíi c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c vµ ttoá chøc hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. b) Trong nh÷ng hoµn c¶nh ®Æc biÖt hoÆc trong hoµn c¶nh khÈn cÊp hoÆc v× lîi Ých an toµn c«ng céng, mçi Quèc gia ký kÕt còng cã quyÒn h¹n chÕ hoÆc cÊm t¹m thêi, vµ cã hiÖu lùc ngay lËp tøc, viÖc bay trªn toµn bé hoÆc bÊt kú phÇn nµo trªn trong l·nh thæ cña m×nh, víi ®iÒu kiÖn viÖc h¹n chÕ vµ cÊm ®ã còng ®îc ¸p dông kh«ng ph©n biÖt quèc tÞch tÇu bay cña tÊt c¶ c¸c Quèc gia kh¸c. c) Mçi Quèc gia ký kÕt cã thÓ buéc bÊt kú tÇu bay nµo bay vµo nh÷ng khu vùc ®· nãi ë ®iÓm a hoÆc b ë trªn h¹ c¸nh ngay xuèngc¸c c¶ng hµng kh«ng ®îc chØ ®Þnh trong l·nh thæ cña m×nhtheo c¸c quy ®Þnh mµ Quèc gia nµy ®· ban hµnh. §iÒu 10. H¹ c¸nh t¹i c¶ng hµng kh«ng cã h¶i quan Trõ trêng hîp tÇu bay ®îc phÐp bay qua l·nh thæ cña Quèc gia ký kÕt kh«ng h¹ c¸nh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn cña C«ng íc nµy hoÆc 4
 5. cña mét phÐp ®Æc biÖt, mäi tÇu bay bay vµo l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt ph¶i h¹ c¸nh t¹i mét c¶ng hµng kh«ng ®îc Quèc gia ®ã chØ ®Þnh ®Ó chÞu sù kiÓm tra h¶i quan vµ c¸c viÖc kiÓm tra kh¸c, nÕu c¸c quy ®Þnh cña Quèc gia ®ã yªu cÇu nh vËy. Khi rêi khái l·nh thæ cña Quèc gia ký kÕt, tÇu bay ph¶i khëi hµnh t¹i, mét c¶ng hµng kh«ng cã h¶i quan ®îc chØ ®Þnh t¬ng tù. C¸c ®Æc tÝnh cña c¶ng hµng kh«ng cã h¶i quan ®îc chØ ®Þnh ®îc Quèc gia nµy c«ng bè vµ chuyÓn tíi tæ chøc hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ thµnh lËp theo phÇn 2 cña C«ng íc nµy ®Ó th«ng b¸o tíi tÊt c¶ c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c. §iÒu 11. ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ hµng kh«ng LÖ thuéc vµo c¸c quy ®Þnh cña C«ng íc nµy, ph¸p luËt vµ c¸c quy t¾c cña c¸c Quèc gia ký kÕt liªn quan tíi viÖc vµo hoÆc ra khái l·nh thæ cña m×nh ®èi víi tÇu bay thùc hiÖn giao lu hµng kh«ng quèc tÕhoÆc liªn quan tíi viÖc khai th¸c vµ ho¹t ®éng cña tÇu bay ®ã trong l·nh thæ cña m×nh ph¶i ®îc ¸p dông ®èi víi tÇu bay cña tÊt c¶ c¸c Quèc gia ký kÕt kh«ng ph©n biÖt quèc tÞch vµ tÇu bay nµy ph¶i tu©n thñ ph¸p luËtvµ quy t¾c ®ãkhi vµo, ra hoÆc khi ®ang ë trong l·nh thæ cña Quèc gia nµy. §iÒu 12. Quy t¾c kh«ng lu Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt ®a ra c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m r»ng mäi tÇu bay bay qua hoÆc ho¹t ®éng trong l·nh thæ cña m×nh vµ mäi tÇu bay mang dÊu hiÖu quèc tÞch cña m×nh bÊt kÓ tÇu bay ®ã ë ®©u®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy t¾c vµ quy ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc bay vµ ho¹t ddéng cña tÇu bay ë n¬i mµ quy t¾c vµ quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc. Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt duy tr× c¸c quy ®Þnh cña m×nh ®èi víi lÜnh vùc nµy ®ång nhÊt víi c¸c quy ®Þnh ®îc thiÕt lËp trong ph¹m vi réng lín nhÊt cã thÓ, theo C«ng íc nµy. Trªn c«ng h¶i, nh÷ng quy t¾c cã hiÖu lùclµ nh÷ng quy t¾c ®îc thiÕt lËp theo C«ng íc nµy. Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt khëi tè tÊt c¶ nh÷ng kÎ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 13. Quy ®Þnh vÒ nhËp c¶nh vµ xuÊt c¶nh 5
 6. Ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña Quèc gia ký kÕt liªn quan tíi viÖc hµnh kh¸ch, tæ bay hoÆc hµng ho¸ cña tÇu bay bay vµo hoÆc bay ra khái l·nh thæ cña Quèc gia ®ã nh c¸c quy ®Þnh vÒ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh, hé chiÕu, h¶i quan, y tÕ ph¶i ®îc hµnh kh¸ch, tæ bay hoÆc ®¹i diÖn cña hä tu©n thñ khi vµo hoÆc rahoÆc ®ang ë trong l·nh thæ cña Quèc gia nµy, ¸p dông kÓ c¶ ®èi víi hµng ho¸. §iÒu 14. Ng¨n ngõa l©y lan dÞch bÖnh Mçi Quèc gia ký kÕt ®ång ý ¸p dông c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ng¨n ngõa l©y lan qua ®êng hµng kh«ng c¸c bÖnh dÞch t¶, ®Ëu lµo, ®Ëu mïa, sèt vµng da, dÞch h¹ch vµ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸cmµ c¸c Quèc gia ký kÕt chØ ®Þnh, vµ v× môc ®Ých nµy c¸c Quèc gia ký kÕt ph¶i duy tr× viÖc th¶o luËn chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan liªn quan tíi c¸c quy ®Þnh quèc tÕ vÒ c¸c biÖn ph¸p tÕ ¸p dông ®èi víi tÇu bay. ViÖc th¶o luËn ®ã kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc ¸p dông bÊt kú C«ng íc quèc tÕ hiÖn hµnh nµo vÒ vÊn ®Ò nµymµ Quèc gia ký kÕt lµ thµnh viªn. §iÒu 15. LÖ phÝ s©n bay vµ c¸c lÖ phÝ t¬ng tù Mäi c¶ng hµng kh«ng cña Quèc gia ký kÕt ®îc më ra cho tÇu bay cña m×nh sö dông c«ng céng, th× còng më ra cho tÇu bay cña tÊt c¶ c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c phô thuéc vµo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 68, díi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ång nhÊt. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ång nhÊt nh vËy ph¶i ¸p dông ®èi víi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m kh«ng lu cña tÇu bay thuéc mäi Quèc gia ký kÕt, kÓ c¶ dÞch vô v« tuyÕn vµ khÝ tîng, cã thÓ ®îc cung cÊp nh»m môc ®Ých sö dông c«ng céng cho viÖc an toµn vµ mau lÑ cña kh«ng lu. BÊt kú lÖ phÝ nµo cña mét Quèc gia ký kÕt Ên ®Þnh hoÆc cho phÐp Ên ®Þnh ®èi víi viÖc tÇu bay cña bÊt kú Quèc gia ký kÕt nµo sö dông c¶ng hµng kh«ng vµ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m kh«ng lu ph¶i kh«ng ®îc cao h¬n. a) Trong trêng hîp tÇu bay kh«ng thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ thêng lÖ, kho¶n lÖ phÝ ®¸nh vµo tÇu bay cña Quèc gia m×nh cïng thùc hiÖn viÖc khai th¸c t¬ng tù; vµ b) Trong trêng hîp tÇu bay thùc hiÖn vËn chuyÓn hµng kh«ng quèc tÕ thêng lÖ, kho¶n lÖ phÝ ®¸nh vµo tÇu bay cña Quèc gia 6
 7. m×nh thùc hiÖn vËn chuyÓn hµng kh«ng quèc tÕ t¬ng tù. TÊt c¶ c¸c kho¶n lÖ phÝ ph¶i ®îc c«ng bè vµ th«ng b¸o víi Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ, miÔn lµ c¸c lÖ phÝ ®¸nh vµo viÖc sö dông c¸c c¶ng hµng kh«ng vµ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m kh¸c ph¶i ®îc Quèc gia ký kÕt liªn quan tr×nh lªn Héi ®ång xem xÐt, Héi ®ång ®a ra b¸o c¸o vµ khuyÕn nghÞ vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó Quèc gia hoÆc c¸c Quèc gia liªn quan xem xÐt. Kh«ng mét Quèc gia nµo ®îc Ên ®Þnh bÊt kú mét kho¶n lÖ phÝ hoÆc thuÕ nµo kh¸c chØ nh»m vµo quyÒn bay qua, bay vµo hoÆc bay ra khái l·nh thæ cña m×nh ®èi víi bÊt kú tÇu bay cña Quèc gia ký kÕt hoÆc ngêi hoÆc tµi s¶n trªn tÇu bay ®ã. §iÒu 16. Kh¸m xÐt tÇu bay Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña mçi Quèc gia ký kÕt cã quyÒn kh¸m xÐt tÇu bay cña c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c khi h¹ c¸nh hoÆc khëi hµnh vµ cã quyÒn kiÓm tra chøng chØ vµ c¸c giÊy tê tµi liÖu kh¸c ®îc C«ng íc nµy quy ®Þnh, nhng kh«ng ®îc g©y chËm trÔ v« lý. ch¬ng III Quèc tÞch cña tÇu bay §iÒu 17. Quèc tÞch cña tÇu bay TÇu bay cã quèc tÞch cña Quèc gia mµ tÇu bay ®¨ng ký. §iÒu 18. §¨ng ký kÐp Mét tÇu bay kh«ng thÓ ®îc ®¨ng ký t¹i hai hoÆc nhiÒu Quèc gia, nhng ®¨ng ký cña tÇu bay cã thÓ ®æi tõ Quèc gia nµy sang Quèc gia kh¸c. §iÒu 19. LuËt Quèc gia ®iÒu chØnh viÖc ®¨ng ký ViÖc ®¨ng ký hoÆc chuyÓn ®¨ng ký cña tÇu bay t¹i bÊt kú Quèc gia ký kÕt nµo ®îc thùc hiÖn phï hîp víi ph¸p luËt cu¶ Quèc gia ®ã. 7
 8. §iÒu 20. Mang dÊu hiÖu Mäi tÇu bay thùc hiÖn giao lu hµng kh«ng quèc tÕ ph¶i mang dÊu hiÖu ®¨ng ký vµ quèc tÞch thÝch hîp. §iÒu 21. Th«ng b¸o ®¨ng ký Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt cung cÊp cho bÊt kú Quèc gia ký kÕt nµo kh¸c hoÆc Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ, theo yªu cÇu, nh÷ng th«ng tin liªn quan tíi viÖc ®¨ng ký vµ quyÒn së h÷u bÊt kú tÇu bay cô thÓ nµo t¹i Quèc gia ®ã. H¬n n÷a, mçi Quèc gia ký kÕt ph¶i th«ng b¸o cho Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ, theo nhng quy ®Þnh mµ tæ chøc nµy cã thÓ ban hµnh, nh÷ng sè liÖu thÝch hîp cã thÓ cã gi¸ trÞ liªn quan tíi quyÒn së h÷u vµ sù kiÓm so¸t c¸c tÇu bay ®¨ng ký t¹i Quèc gia nµy vµ thêng xuyªn thùc hiÖn giao lu Hµng kh«ng quèc tÕ. Theo yªu cÇu cña c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c, Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ ph¶i chuyÓn c¸c sè liÖu ®· nhËn ®îc tíi c¸c Quèc gia nµy. Ch¬ng IV BiÖn ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ kh«ng lu §iÒu 22. §¬n gi¶n ho¸ thñ tôc Mçi Quèc gia ký kÕt ®ång ý ®a ra tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p thùc hµnh th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c quy ®Þnh ®Æc biÖt hoÆc b»ng c¸ch kh¸c ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc vµ lµm nhanh chãng cho giao th«ng cña tÇu bay gi÷a c¸c l·nh thæ cña c¸c Quèc gia ký kÕt vµ ®Ó ng¨n chÆn viÖc chËm trÔ kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi tÇu bay, tæ bay, hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸, nhÊt lµ trong viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ thñ tôc xuÊt, nhËp c¶nh, y tÕ, h¶i quan vµ khëi hµnh. §iÒu 23. Thñ tôc h¶i quan vµ xuÊt, nhËp c¶nh Trong chõng mùc cã thÓ thùc hiÖn ®îc, mçi Quèc gia ký kÕt cam 8
 9. kÕt thiÕt lËp thñ tôc h¶i quan vµ xuÊt, nhËp c¶nh liªn quan tíi giao lu Hµng kh«ng quèc tÕ phï hîp víi c¸ch thùc hµnh mµ cã thÓ thiÕt lËp hoÆc khuyÕn nghÞ tõng thêi gian theo C«ng íc nµy. Kh«ng ®iÒu nµo trong C«ng íc ®îc hiÓu lµ c¶n trë viÖc thiÕt lËp c¸c c¶ng hµng kh«ng miÔn thuÕ h¶i quan. §iÒu 24. ThuÕ h¶i quan a) TÇu bay thùc hiÖn chuyÕn bay bay vµo, ra hoÆc qua l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt kh¸c ®îc t¹m thêi miÔn thuÕ, phô thuéc vµo c¸c quy ®Þnh vÒ h¶i quan cña Quèc gia nµy. Nhiªn liÖu, dÇu mì, phô tïng, thiÕt bÞ th«ng thêng vµ thùc phÈm trªn tÇu bay cña mét Quèc gia ký kÕt khi ®Õn l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt kh¸c vµ vÉn ë trªn tÇu bay tíi khi rêi khái l·nh thæ cña Quèc gia nµy ®îc miÔn thuÕ h¶i quan, thuÕ du lÞch hoÆc c¸c thø thuÕ vµ lÖ phÝ t¬ng tù cña Quèc gia hoÆc ®Þa ph¬ng. ViÖc miÔn trõ nµy kh«ng ®îc ¸p dông ®èi víi bÊt kú khèi lîng hoÆc ®å vËt nµo ®îc bèc dì, trõ khi phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ h¶i quan cña Quèc gia nµy mµ Quèc gia nµy cã thÓ yªu cÇu r»ng nh÷ng khèi lîng hoÆc ®å vËt ®ã ph¶i ®Æt díi sù gi¸m s¸t cña h¶i quan. b) Phô tïng vµ thiÕt bÞ nhËp vµo l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt nh»m l¾p ®Æt hoÆc sö dông cho tÇu bay cña mét Quèc gia ký kÕt kh¸c tiÕn hµnh giao lu hµng kh«ng quèc tÕ ®îc miÔn thuÕ h¶i quan, phô thuéc vµo viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Quèc gia h÷u quan mµ Quèc gia nµy cã thÓ quy r»ng nh÷ng ®å vËt ®ã ph¶i ®îc ®Æt díi sù gi¸m s¸t vµ qu¶n lý cña h¶i quan. §iÒu 25. TÇu bay l©m nguy Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p mµ hä thÊy cã thÓ thùc hiÖn ®îc ®Ó cøu gióp tÇu bay bÞ l©m nguy trong l·nh thæ cña m×nh vµ cho phÐp chñ së h÷u cña tÇu bay vµ nhµ chøc tr¸ch cña Quèc gia mµ tÇu bay ®¨ng ký tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cøu gióp cÇn thiÕt mµ hoµn c¶nh ®ßi hái, phô thuéc vµo sù kiÓm so¸t cña nhµ chøc tr¸ch t¹i Quèc gia nµy. Mçi Quèc gia ký kÕt, khi tiÕn hµnh t×m kiÕm tÇu bay mÊt tÝch, ph¶i céng t¸c víi nhau thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phèi hîp mµ cã thÓ ®îc khuyÕn nghÞ tõng thêi kú theo C«ng íc nµy. 9
 10. §iÒu 26. §iÒu tra tai n¹n Trong trêng hîp x¶y ra ®èi víi tÇu bay cña mét Quèc gia ký kÕt trong l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt kh¸c vµ g©y ra chÕt ngêi hoÆc th¬ng tÝch nghiªm träng, hoÆc ph¸t hiÖn ra khuyÕt tËt kü thuËt nghiªm träng hoÆc ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o kh«ng lu, th× Quèc gia n¬i x¶y ra tai n¹n, th× Quèc gia n¬i x¶y ra tai n¹n ph¶i më cuéc ®iÒu tra vÒ nh÷ng trêng hîp x¶y ra tai n¹n phï hîp víi thñ tôc ®îc Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ khuyÕn nghÞ; trong chõng mùc mµ ph¸p luËt cña Quèc gia ®ã cho phÐp, Quèc gia n¬i tÇu bay ®¨ng ký ®îc t¹o c¬ héi ®Ó chØ ®Þnh c¸c gi¸m s¸t viªn cã mÆt t¹i cuéc ®iÒu tra vµ Quèc gia tiÕn hµnh ®iÒu tra ph¶i göi b¸o c¸o vµ th«ng b¸o c¸c viÖc t×m thÊy trong vô viÖc cho Quèc gia ®¨ng ký tÇu bay. §iÒu 27. MiÔn trõ sai ¸p khi x¶y ra tranh chÊp vÒ b»ng s¸ng chÕ a) Trong khi tÇu bay cña mét Quèc gia ký kÕt tiÕn hµnh giao lu Hµng kh«ng quèc tÕ, th× bÊt kú sù nhËp c¶nh cã phÐp nµo vµo l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt kh¸c hoÆc viÖc qu¸ c¶nh ®îc phÐp ngang qua l·nh thæ cña Quèc gia ®ã cã hoÆc kh«ng h¹ c¸nh kh«ng t¹o ra c¬ héi ®Ó sai ¸p hoÆc cÇm gi÷ tÇu bay hoÆc bÊt kú khiÕu n¹i nµo chèng l¹i chñ së h÷u hoÆc ngêi khai th¸c tÇu bay hoÆc bÊt kú sù can thiÖp nµo kh¸c do chÝnh hoÆc nh©n danh Quèc gia nµy hoÆc do bÊt kú ngêi nµo ë Quèc gia nµy viÖn cí r»ng cÊu tróc, m¸y mãc, c¸c bé phËn, phô tïng hoÆc viÖc khai th¸c cña tÇu bay vi ph¹m c¸c së h÷u quyÒn vÒ b»ng s¸ng chÕ, thiÕt kÕ hoÆc kiÓu mÉu ®· ®îc Quèc gia mµ tÇu bay bay vµo cÊp hoÆc ®¨ng ký hîp ph¸p vµ mäi ngêi ®Òu ®ång ý r»ng kh«ng mét kho¶n tiÒn ký th¸c b¶o ®¶m nµo liªn quan ®Õn viÖc miÔn trõ sai ¸p hoÆc cÇm gi÷ nãi trªnbÞ yªu cÇu t¹i Quèc gia tÇu bay bay vµo trong bÊt kú trêng hîp nµo. b) Nh÷ng quy ®Þnh cña kho¶n (a) ®iÒu nµy còng ®îc ¸p dông ®èi víi viÖc tÝch tr÷ phô tïng, thiÕt bÞ thay thÕ cña tÇu bay vµ còng ®- îc ¸p dông ®èi víi quyÒn sö dông vµ l¾p ®Æt khi söa ch÷a tÇu bay cña mét Quèc gia ký kÕt trong l·nh thæ cña bÊt kú Quèc gia ký kÕt nµo kh¸c, víi ®iÒu kiÖn bÊt kú bé phËn hoÆc thiÕt bÞ cã b»ng s¸ng chÕ nµo ®îc tÝch tr÷ kh«ng ®îc b¸n hoÆc nhîng l¹i trong néi ®Þa cña Quèc gia ký kÕt mµ tÇu bay bay vµo hoÆc ®îc xuÊt khÈu tõ Quèc gia nµy nh»m môc ®Ých th¬ng m¹i. 10
 11. c) C¸c quyÒn lîi nãi trªn trong §iÒu nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¸c Quèc gia thµnh viªn cña C«ng íc nµykhi (1) hoÆc lµ thµnh viªn cña C«ng íc quèc tÕ vÒ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ bÊt kú söa ®æi nµo cña C«ng íc nµy (2) hoÆc c¸c Quèc gia nµy ®· ban hµnh luËt vÒ s¸ng chÕ c«ng nhËn vµ b¶o hé thÝch ®¸ng ph¸t minh cña c«ng d©n c¸c Quèc gia thµnh viªn kh¸c cña C«ng íc nµy. §iÒu 28. Ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m kh«ng lu vµ hÖ thèng tiªu chuÈn Trong chõng mùc xÐt thÊy cã thÓ thùc hiÖn ®îc, mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt: a) Cung cÊp, trong l·nh thæ cña m×nh, c¸c c¶ng hµng kh«ng, dÞch vô v« tuyÕn, khÝ tîng vµ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m kh«ng lu ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho giao lu Hµng kh«ng quèc tÕ phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vµ c¸ch thùc hµnh®îc khuyÕn nghÞ hoÆc thiÕt lËp tõng thêi kú theo C«ng íc nµy; b) ChÊp nhËn vµ ®a vµo khai th¸c hÖ thèng tiªu chuÈn thÝch hîp vÒ th«ng tin, m· sè, ký hiÖu, tÝn hiÖu, ®Ìn hiÖu vµ c¸c quy t¾c, c¸ch thùc hµnh khi th¸c kh¸c mµ cã thÓ ®îc khuyÕn nghÞ vµ thiÕt lËp tõng thêi kú theo C«ng íc nµy; c) Hîp t¸c víi nhau trong c¸c biÖn ph¸p quèc tÕ ®Ó b¶o ®¶m ph¸t hµnh c¸c b¶n då vµ ho¹ ®å phï hîp v¬Ý c¸c tiªu chuÈn mµ cã thÓ ®îc khuyÕn nghÞ hoÆc thiÕt lËp tõng thêi kú theo C«ng íc nµy. Ch¬ng V C¸c ®iÒu kiÖn tÇu bay ph¶i thi hµnh §iÒu 29. Tµi liÖu mang theo tÇu bay Mäi tÇu bay cña mét Quèc gia ký kÕt thùc hiÖn giao lu quèc tÕ ph¶i mang theo nh÷ng tµi liÖu sau phï hîp víi c¸c ®ieÌu kiÖn quy 11
 12. ®Þnh t¹i C«ng íc nµy: a) Chøng chØ ®¨ng ký tÇu bay; b) Chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn bay; c) B»ng thÝch hîp cña mçi thµnh viªn tæ bay; d) NhËt ký bay; e) NÕu ®îc trang bÞ thiÕt bÞ v« tuyÕn, th× giÊy phÐp cña thiÕt bÞ v« tuyÕn; f) NÕu vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, th× danh s¸ch hµnh kh¸ch vµ n¬i lªn, xuèng tÇu bay ; g) NÕu vËn chuyÓn hµng ho¸, th× b¶n kª khai hµng ho¸. §iÒu 30. ThiÕt bÞ v« tuyÕn cña tÇu bay a) TÇu bay cña mçi Quèc gia ký kÕt khi ho¹t ®éng trong hoÆc trªn l·nh thæ cña mét Quèc gia ký kÕt kh¸c chØ cã thÓ mang theo thiÕt bÞ v« tuyÕn nÕu cã giÊy phÐp l¾p ®Æt vµ khai th¸c thiÕt bÞ ®ã ®îc nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña Quèc gia n¬i ®¨ng ký tÇu bay cÊp. ViÖc sö dông thiÕt bÞ v« tuyÕn trong l·nh thæ cña Quèc gia ký kÕt mµ tÇu bay bay qua ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ®îc Quèc gia thiÕt lËp. b) ChØ cã thµnh viªn cña tæ l¸i ®îc nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña Quèc gia n¬i ®¨ng ký tÇu bay cÊp giÊy phÐp ®Æc biÖt nh»m môc ®Ých sö dông míi ®îc sö dông thiÕt bÞ liªn l¹c v« tuyÕn. §iÒu 31. Chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn bay Mäi tÇu bay thùc hiÖn giao lu quèc tÕ ph¶i cã chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn bay ®îc Quèc gia n¬i ®¨ng ký tÇu bay cÊp hoÆc lµm cho cã gi¸ trÞ. §iÒu 32. B»ng cÊp cña nh©n viªn a) Phi c«ng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c ttrong tæ l¸i cña mçi tÇu bay thùc hiÖn giao lu quèc tÕ ph¶i cã chøng chØ vÒ kh¶ n¨ng vµ v¨n b»ng cña Quèc gia n¬i ®¨ng ký tÇu bay cÊp hoÆc lµm cho cã gi¸ trÞ. 12
 13. b) Mçi Quèc gia ký kÕt cã quyÒn tõ chèi c«ng nhËn chøng chØ vÒ kh¶ n¨ng vµ v¨n b»ng cña bÊt kú c«ng d©n nµo cña m×nh do Quèc gia ký kÕt kh¸c cÊp ®Ó bay trªn l·nh thæ cña m×nh. §iÒu 33. C«ng nhËn chøng chØ vµ v¨n b»ng Chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn bay, chøng chØ vÒ kh¶ n¨ng vµ v¨n b»ng do Quèc gia ký kÕt n¬i ®¨ng ký tÇu bay cÊp hoÆc lµm cho cã gi¸ trÞ ph¶i ®îc c¸c Quèc gia ký kÕt kh¸c c«ng nhËn gi¸ trÞ, víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c yªu cÇu mµ c¸c chøng chØ vµ v¨n b¨ng ®ã ®îc cÊp hoÆc ®îc lµm cho cã gi¸ trÞ ph¶i ngang b»ng hoÆc trªn tiªu chuÈn tèi thiÓu mµ ®îc thiÕt lËp tõng thêi kú theo C«ng íc nµy. §iÒu 34. NhËt ký bay Mäi tÇu bay thùc hiÖn giao lu quèc tÕ ph¶i cã nhËt ký bay ®Ó ghi chÐp c¸c chi tiÕt vÒ tÇu bay, tæ bay cña nã vµ cña mçi hµnh tr×nh díi h×nh thøc mµ cã thÓ ®îc Ên ®Þnh tõng thêi kú theo C«ng íc nµy. §iÒu 35. H¹n chÕ vÒ hµng ho¸ a) §¹n dîc hoÆc khÝ cô chiÕn tranh kh«ng thÓ ®îc vËn chuyÓn trong hoÆc trªn l·nh thæ cña mét Quèc gia b»ng tÇu bay thùc hiÖn giao lu quèc tÕ, trõ khi ®îc phÐp cña Quèc gia Êy. Mçi Quèc gia ph¶i quy ®Þnh b»ng ph¸p luËt kh¸i niÖm vÒ ®¹n dîc hoÆc khÝ cô chiÕn tranh nh»m môc ®Ých cña §iÒu nµy vµ ®Ó thèng nhÊt mçi Quèc gia ph¶i lu t©m ®Õn c¸c khuyÕn nghÞ mµ Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ ®a ra tõng thêi kú. b) V× lý do trËt tù vµ an toµn c«ng céng, mçi Quèc gia ký kÕt giµnh quyÒn quy ®Þnh hoÆc cÊm viÖc vËn chuyÓn trong hoÆc trªn l·nh thæ cña m×nh c¸c ngoµi c¸c ®å vËt ®· nãi t¹i ®iÓm (a): víi c¸c ®iÒu kiÖn lµ kh«ng cã sù ph©n biÖt trong lÜnh vùc nµy gi÷a tÇu bay cña m×nh thùc hiÖn giao lu quèc tÕ vµ tÇu bay cña c¸c Quèc gia kh¸c còng thùc hiÖn viÖc ®ã vµ h¬n n÷a, miÔn lµ viÖc h¹n chÕ kh«ng ®îc quy ®Þnh mµ g©y c¶n trë viÖc vËn chuyÓn vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt cña tÇu bay nh»m khai th¸c tÇu bay hoÆc vËn hµnh tÇu bay hoÆc v× an toµn cña nh©n viªn hoÆc hµnh kh¸ch. 13
 14. §iÒu 36. ThiÕt bÞ Mçi Quèc gia ký kÕt cã thÓ cÊm hoÆc chÕ ®Þnh viÖc sö dông thiÕt bÞ chôp ¶nh trong tÇu bay khi bay trªn l·nh thæ cña m×nh. ch¬ng VI c¸c tiªu chuÈn vµ khuyÕn nghÞ thùc hµnh quèc tÕ §iÒu 37. Ban hµnh c¸c tiªu chuÈn vµ thñ tôc quèc tÕ Mçi Quèc gia ký kÕt cam kÕt céng t¸c ®Ó ®¶m b¶o møc ®é thùc hiÖn cao nhÊt trong viÖc thèng nhÊt c¸c quy t¾c, tiªu chuÈn, thñ tôc vµ tæ chøc liªn quan tíi tÇu bay, nh©n viªn, ®êng hµng kh«ng vµ dÞch vô trî gióp trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc mµ sù thèng nhÊt ®ã lµ thuËn tiÖn vµ c¶i thiÖn kh«ng lu. Nh»m môc ®Ých nµy, Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ, khi thÊy cÇn thiÕt, ban hµnh vµ söa ®æi tõng thêi kú c¸c tiªu chuÈn, khuyÕn nghÞ thùc hµnh vµ thñ tôc quèc tÕ ®èi víi: a) HÖ thèng th«ng tin vµ trang thiÕt bÞ dÉn ®êng, kÓ c¶ dÊu hiÖu mÆt ®Êt; b) §Æc tÝnh cña C¶ng hµng kh«ng vµ b·i h¹ c¸nh; c) Quy t¾c kh«ng lu vµ thùc hµnh kiÓm so¸t kh«ng lu; d) B»ng cÊp cña nh©n viªn khai th¸c kü thuËt vµ b¶o dìng; e) Tiªu chuÈn ®ñ ®iÒu kiÖn bay cña tÇu bay; f) §¨ng ký vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt cña tÇu bay; g) Thu lîm vµ trao ®æi tin tøc khÝ tîng; h) Sæ s¸ch,tµi liÖu; i) B¶n ®å vµ häa ®å hµng kh«ng; j) Thñ tôc h¶i quan vµ xuÊt, nhËp c¶nh; k) TÇu bay l©m nguy vµ ®iÒu tra tai n¹n; vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c nh vËy liªn quan tíi an toµn, ®iÒu hoµ vµ hiÖu qu¶ cña kh«ng lu khi thÊy thÝch hîp mµ cã thÓ ban hµnh. §iÒu 38. 14
 15. Kh¸c biÖt víi c¸c tiªu chuÈn vµ thñ tôc quèc tÕ BÊt kú c¸c Quèc gia nµo mµ thÊy kh«ng thÓ tu©n thñ víi bÊt kú tiªu chuÈn thñ tôc quèc tÕ nµo trong tÊt c¶ c¸c ph¬ng diÖn hoÆc kh«ng thÓ ®a ra c¸c quy ®Þnh cña m×nh hoÆc thùc hµnh hoµn toµn theo bÊt kú tiªu chuÈn hoÆc thñ tôc quèc tÕ nµo sau khi ®· söa ®æi hoÆc Quèc gia ®ã thÊy cÇn thiÕt ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh hoÆc c¸ch thùc hµnh kh¸c vÒ bÊt kú mét lÜnh vùc cô thÓ nµo ®èi víi c¸c quy t¾c hoÆc thñ tôc do tiªu chuÈn Quèc tÕ thiÕt lËp nªn ph¶i th«ng b¸o ngay lËp tøc víi Tæ chøc Hµng kh«ng D©n dông Quèc tÕ biÕt nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸ch thùc hµnh vµ cña Quèc gia m×nh vµ c¸ch thùc hµnh do tiªu chuÈn quèc tÕ t¹o ra. Trong trêng hîp söa ®æi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, bÊt kú Quèc gia nµo mµ kh«ng söa ®æi thÝch hîp c¸c quy t¾c hoÆc c¸ch thùc hµnh cña Quèc gia m×nh ph¶i th«ng b¸o cho Héi ®ång trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy kÓ tõ ngµy ban hµnh viÖc söa ®æi tiªu chuÈn Quèc tÕ, hoÆc chØ ra biÖn ph¸p mµ Quèc gia ®ã ®Ò nghÞ ¸p dông. Trong bÊt kú trêng hîp nµo nh vËy, Héi ®ång ph¶i ngay lËp tøc th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c Quèc gia kh¸c vÒ sù kh¸c biÖt mµ tån t¹i gi÷a mét hoÆc nhiÒu ®iÓm cña mét tiªu chuÈn quèc tÕ vµ c¸ch thùc hµnh t¬ng øng cña c¸c Quèc gia ®ã. §iÒu 39. X¸c nhËn vµo chøng chØ vµ v¨n b»ng a) C¨n cø vµo tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ tÝnh ®ñ ®iÒu kiÖn bay hoÆc tÝnh n¨ng cña tÇu bay, bÊt kú mét tÇu bay nµo hoÆc bé phËn cña nã mµ kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c tiªu chuÈn ®ã t¹i thêi ®iÓm lµm chøng chØ th× ph¶i ghi chó vµo chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn bay hoÆc ®Ýnh vµo ®ã kÌm theo mét b¶n liÖt kª c¸c chi tiÕt mµ kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu nµy. b) BÊt kú ngêi nµo cã b»ng mµ kh«ng ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ liªn quan tíi h¹ng, lo¹i cña b»ng hoÆc chøng chØ th× b»ng cña ngêi nµy ph¶i ®îc ghi chó hoÆc ®îc g¾n kÌm mét b¶n liÖt kª nh÷ng chi tiÕt mµ ngêi nµy kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã. §iÒu 40. Gi¸ trÞ cña chøng chØ vµ b»ng ®· ®îc ghi chó Kh«ng tÇu bay hoÆc nh©n viªn nµo cã chøng chØ hoÆc b»ng ®· ®îc ghi chó nh vËy ®îc tham gia giao lu quèc tÕ, trõ khi cã phÐp cña 15
 16. Quèc gia hoÆc nh÷ng Quèc gia mµ tÇu bay bay vµo. ViÖc ®¨ng ký hoÆc sö dông bÊt kú tÇu bay nµo nh vËy hoÆc bÊt kú bé phËn tÇu bay nµo ®îc cÊp chøng chØ trong bÊt kú Quèc gia nµo kh¸c Quèc gia nhËp tÇu bay hoÆc bé phËn cña tÇu bay ®ã. §iÒu 41. C«ng nhËn tiªu chuÈn ®ñ ®iÒu kiÖn bay hiÖn hµnh C¸c quy ®Þnh cña C«ng íc nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi tÇu bay vµ c¸c thiÕt bÞ tÇu bay thuéc c¸c kiÓu vµ mÉu ®Çu tiªn cña chóng ®îc ®Ö tr×nh lªn nhµ chøc tr¸ch Quèc gia thÝch hîp ®Ó cÊp chøng chØ tríc ngµy ba n¨m sau ngµy ban hµnh mét tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ tÝnh ®ñ ®iÒu kiÖn bay ®èi víi thiÕt bÞ ®ã. §iÒu 42. C«ng nhËn c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ kh¶ n¨ng cña nh©n viªn C¸c quy ®Þnh cña ch¬ng nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi nh©n viªn mµ b»ng cÊp cña hä b¾t ®Çu ®· ®îc cÊp tríc ngµy mét n¨m sau khi ban hµnh ®Çu tiªn mét tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ kh¶ n¨ng ®èi víi nh©n viªn ®ã; nhng trong bÊt kú trêng hîp nµo c¸c quy ®Þnh nµy còng ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ nh©n viªn cã b»ng cßn hiÖu lùc n¨m n¨m sau ngµy ban hµnh tiªu chuÈn ®ã. PhÇn thø II Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ Ch¬ng VII Tæ chøc §iÒu 43. Tªn gäi vµ thµnh phÇn C«ng íc nµy lËp ra mét tæ chøc cã tªn gäi lµ Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. Tæ chøc nµy gåm cã mét §¹i héi héi ®ång, mét Héi ®ång vµ c¸c c¬ quan kh¸c cÇn thiÕt sau nµy. §iÒu 44. Môc tiªu Tæ chøc nµy cã môc ®Ých vµ môc tiªu lµ ph¸t triÓn c¸c nguyªn 16
 17. t¾c vµ kü thuËt cho giao lu Hµng kh«ng quèc tÕ vµ thóc ®Èy viÖc v¹ch kÕ ho¹ch vµ sù ph¸t triÓn vËn t¶i Hµng kh«ng quèc tÕ ®Ó: a) B¶o ®¶m an toµn vµ ph¸t triÓn cã trËt tù ngµnh Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ trªn toµn cÇu; b) KhuyÕn khÝch c¸c kü thuËt thiÕt kÕ vµ khai th¸c tÇu bay nh»m c¸c môc ®Ých hoµ b×nh; c) KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ®êng hµng kh«ng, c¸c c¶ng hµng kh«ng vµ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m kh«ng lu cho ngµnh Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ; d) §¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n trªn thÕ giíi vÒ vËn t¶i hµng kh«ng an toµn, ®iÒu hoµ, hiÖu qu¶ vµ kinh tÕ; e) Tr¸nh l·ng phÝ tiÒn cña g©y ra bëi sù c¹nh tranh v« lý; f) B¶o ®¶m t«n träng hoµn toµn c¸c quyÒn cña c¸c Quèc gia ký kÕt vµ b¶o ®¶m cho mäi Quèc gia ký kÕt mét c¬ héi ®ång ®Òu trong viÑec khai th¸c c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ; g) Tr¸nh sù ph©n biÖt gi÷a c¸c Quèc gia ký kÕt ; h) Thóc ®Èy an toµn bay trong giao lu Hµng kh«ng quèc tÕ; i) Thóc ®Èy toµn bé sù ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ. §iÒu 45.* Trô së thêng trùc Tæ chøc ph¶i cã trô së thêng trùc ë n¬i ®îc Ên ®Þnh vµo phiªn häp cuèi cïng cña quyÒn §¹i héi ®ång cña Tæ chøc Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ l©m thêi ®îc thµnh lËp do t¹m íc vÒ Hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ ký t¹i Chicago ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 1944. Trô së nµy cã thÓ t¹m thêi chuyÓn tíi n¬i kh¸c do quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång vµ chuyÓn t¹m thêi t¬Ý n¬i kh¸c h¬n do quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång vµ QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i cã ®ñ sè phiÕu do §¹i héi ®ång Ên ®Þnh. Sè phiÕu ®îc Ên ®Þnh kh«ng díi 3/5 tæng sè c¸c Quèc gia ký kÕt. §iÒu 46. Phiªn häp ®Çu tiªn cña §¹i héi ®ång Phiªn häp ®Çu tiªn cña §¹i héi ®ång do QuyÒn Héi ®ång cña tæ chøc l©m thêi nãi trªn triÖu tËp ngay sau khi C«ng íc nµy cã hiÖu lùc vµ QuyÒn héi ®ång sÏ quyÕt ®Þnh thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cña phiªn häp nµy. * Theo Protocol Montereal 14.6.1954: ChÝnh thøc chuyÓn trô së cña ICAO ®Õn Montereal- Canada. 17
 18. §iÒu 47. N¨ng lùc ph¸p lý Trong l·nh thæ cña mçi Quèc gia ký kÕt, Tæ chøc ®îc hëng n¨ng lùc ph¸p lý cÇn thiÕy ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. T c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ ®îc cÊp cho tæ chøc ë bÊt cø n¬i nµo thich hîp víi HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña Quèc gia h÷u quan. Ch¬ng VIII §¹i héi ®ång §iÒu 48. C¸c phiªn häp cña §¹i héi ®ång vµ bá phiÕu a) Ýt nhÊt 3 n¨m §¹i héi ®ång häp mét lÇn vµ ®îc Héi ®ång triÖu tËp vµo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm thÝch hîp. Phiªn häp bÊt thêng cña §¹i héi ®ång ®îc tæ chøc vµo bÊt kú lóc nµo do Héi ®ång triÖu tËp hoÆc do ®Ò nghÞ cña 1/5 sè Quèc gia ký kÕt göi tíi Tæng th ký. b) TÊt c¶ c¸c Quèc gia ký kÕt cã quyÒn b×nh ®¼ng cö ®¹i diÖn trong c¸c phiªn häp cña §¹i héi ®ång vµ mçi Quèc gia ký kÕt ®îc quyÒn bá mét phiÕu. C¸c ®oµn ®¹i biÓu cña c¸c Quèc gia ký kÕt cã thÓ cã c¸c cè vÊn kü thuËt cïng tham gia dù phiªn häp, nhng kh«ng cã quyÒn bá phiÕu. c) Sè ®¹i biÓu quy ®Þnh ®èi víi c¸c phiªn häp ph¶i lµ ®a sè c¸c Quèc gia ký kÕt. Trõ khi C«ng íc nµy quy ®Þnh kh¸c, quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång ®îc chÊp nhËn theo ®a sè phiÕu. §iÒu 49. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña §¹i héi ®ång §¹i héi ®ång cã c¸c quyÒn sau: a) BÇu mét vÞ Chñ tÞch vµ c¸c viªn chøc kh¸c t¹i mçi phiªn häp; b) BÇu c¸c Quèc gia ký kÕt ®Ó ®¹i diÖn t¹i Héi ®ång phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Ch¬ng IX; c) KiÓm tra vµ xem xÐt c¸c b¸o c¸o cña Héi ®ång vµ quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò do Héi ®ång tr×nh lªn; 18
 19. d) ThiÕt lËp c¸c quy t¾c lµm viÖc cña m×nh vµ thiÕt lËp c¸c uû ban giôp viÖc mµ §¹i héi ®ång xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc mong muèn; e) BiÓu quyÕt ng©n s¸ch hµng n¨m vµ Ên ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh cña tæ chøc theo c¸c quy ®Þnh cña Ch¬ng XII; f) XÐt duyÖt kinh phÝ vµ th«ng qua quyÕt to¸n chi cña Tæ chøc; g) Giao bÊt kú vÊn ®Ò nµo thuéc thÈm quyÒn cña m×nh cho Héi ®ång, c¸c uû ban gióp viÖc hoÆc bÊt kú tæ chøc nµo kh¸c ®Ó xem xÐt, theo sù lùa chän cña m×nh; h) Uû nhiÖm cho Héi ®ång nh÷ng quyÒn hµnh vµ quyÒn lùc cÇn thiÕt, hoÆc mong muèn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña tæ chøc vµ b·i bá hoÆc söa ®æi c¸c sù uû quyÒn vµo bÊt cø lóc nµo; i) Thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp cña Ch¬ng XIII; j) Xem xÐt c¸c ®Ò nghÞ vÒ viÖc söa ®æi hay tu chØnh c¸c quy ®Þnh cña C«ng íc nµy nÕu §¹i héi ®ång chÊp thuËn nh÷ng ®Ò nghÞ Êy th× khuyÕn nghÞ c¸c Quèc gia ký kÕt theo c¸c quy ®Þnh cña Ch¬ng XXI; k) Gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña tæ chøc mµ Héi ®ång kh«ng ®îc giao phã cô thÓ. Ch¬ng IX Héi ®ång §iÒu 50. Thµnh phÇn vµ bÇu héi ®ång a) Héi ®ång lµ c¬ quan thêng trùc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc §¹i héi ®ång. Héi ®ång gåm cã ba m¬i ba Quèc gia * ký íc do §¹i héi ®ång bÇu ra. Héi ®ång ®îc bÇu t¹i phiªn häp ®Çu tiªn cña §¹i héi ®ång vµ cø 3 n¨m c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång ®îc bÇu l¹i mét kú. C¸c thµnh viªn cña Héi ®ång ®îc gi÷ chøc vô cho tíi kú bÇu cö kÕ tiÕp. * Sè thµnh viªn cña Héi ®ång ®îc thay ®æi theo c¸c nghÞ ®Þnh th söa ®æi ký t¹i Montereal vµo c¸c n¨m nh sau: - 21.6.1961 lµ 27 Quèc gia - 12.3.1971 lµ 30 Quèc gia - 16.10.1974 lµ 33 Quèc gia. 19
 20. b) Khi bÇu c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång, §¹i héi ®ång giµnh quyÒn ®¹i diÖn ®Çy ®ñ cho: 1. C¸c Quèc gia cã tÇm quan träng chÝnh yÕu trong vËn t¶i hµng kh«ng. 2. C¸c Quèc gia kh«ng ®îc kÓ trªn mµ l¹i ®ãng gãp nhiÒu nhÊt trong viÖc cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn b¶o ®¶m cho giao lu Hµng kh«ng quèc tÕ; vµ 3. C¸c Quèc gia kh«ng ®îc kÓ trªn nhng viÖc chØ ®Þnh Quèc gia nµy b¶o ®¶m quyÒn ®¹i diÖn t¹i Héi ®ång cña tÊt c¶ c¸c khu vùc ®Þa lý réng lín trªn thÕ giíi. BÊt kú chç trèng nµo ë Héi ®ång ph¶i ®îc §¹i héi ®ång bæ sung ngay; bÊt kú Quèc gia ®îc bÇu nh vËy vµo Héi ®ång gi÷ vÞ trÝ ®Õn hÕt nhiÖm kú. c) Kh«ng ®¹i diÖn cña mét Quèc gia ký kÕt nµo t¹i Héi ®ång ®- îc quan hÖ mét c¸ch tÝch cùc víi viÖc ho¹t ®éng dÞch vô Hµng kh«ng quèc tÕ hoÆc ®îc hëng lîi tøc tµi chÝnh trong dÞch vô nh vËy. §iÒu 51. Chñ tich Héi ®ång Héi ®ång bÇu ra vÞ Chñ tÞch cña m×nh víi nhiÖm kú 3 n¨m. Chñ tÞch cã thÓ t¸i cö. VÞ nµy kh«ng ®îc phÐp bá phiÕu.Héi ®ång bÇu ra mét hoÆc nhiÒu phã Chñ tÞch trong sè c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång vµ c¸c Phã chñ tÞch vÉn gi÷ nguyªn quyÒn bá phiÕu khi thay mÆt Chñ tÞch. VÞ Chñ tÞch kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®îc lùa chän trong sè c¸c vÞ ®¹i diÖn cña c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång, nhng nÕu mét vÞ ®¾c cö th× vÞ trÝ cña vÞ ®¹i diÖn nµy ®îc coi nh bá trèng vµ cÇn ph¶i ®îc Quèc gia cña vÞ nµy bæ khuyÕt. Chñ tÞch cã nh÷ng nhiÖm vô sau: a) TriÖu tËp phiªn häp cña Héi ®ång, TiÓu ban kh«ng t¶i vµ uû ban kh«ng lu; b) Hµnh ®éng nh ®¹i diÖn cña Héi ®ång; c) Nh©n danh Héi ®ång thi hµnh c¸c chøc n¨ng do Héi ®ång giao phã. §iÒu 52. BiÓu quyÕt t¹i Héi ®ång C¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång ph¶i ®îc ®a sè thµnh viªn chÊp thuËn. Héi ®ång cã thÓ uû quyÒn cho tiÓu ban gåm c¸c thµnh viªn 20
Đồng bộ tài khoản