intTypePromotion=1

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 0083/2001/T M­X N K   n g µ y 11  th¸ng 1 n¨ m  2001 v Ò  viÖc h íng d É n  thùc  Ö n   hi xu Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  vµ o  thÞ tr g   ên cã q ui  Þ n h  h¹n n g¹ch ® KÝnh     göi: C¸c  ­ doanh nghiÖp  XNK  hµng  dÖt may  vµo  tr   thÞ  êng  qui®Þnh    cã    h¹n ng¹ch  ­C¸c     Phßng Qu¶n    lýXNK   khu  vùc ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   57/1998/N§  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   31  7  1998  cña  ChÝnh phñ  c¸cth«ng   vµ    thíng dÉn    cña  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹ivµ  côc    H¶i quan; ­ C¨n  Th«ng       cø  tLiªntÞch  19/2000/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy 16  th¸ng10    n¨m  2000  cña  Th¬ng     KÕ   Bé  m¹i­Bé  ho¹ch §Çu    C«ng    t­Bé  nghiÖp; ­ C¨n  C«ng    0157/TM    cø  v¨n sè  XNK   ngµy  th¸ng 1  8    n¨m  1999 híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc xuÊtkhÈu    hµng  dÖt  may  vµo  tr thÞ  êng    qui®Þnh  ng¹ch; h¹n  Bé  Th¬ng    m¹i híng dÉn    bæ sung viÖc thùc hiÖn xuÊt khÈu  th¸c, uû    nhËn  th¸cxuÊt khÈu  Æt   uû      m hµng dÖt may vµo    c¸c thÞ  êng  qui ®Þnh  tr cã    h¹n ng¹ch nh      sau: 1. Huû  ®iÓm   qui ®Þnh    th¸cvµ    bá  4    vÒ uû    nhËn  th¸cxuÊt khÈu  i uû      t¹  c«ng    0157/TM­XNK   v¨n sè  ngµy  th¸ng1  8    n¨m  1999  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 2.  C¸c    qui ®Þnh  kh¸c  ic«ng  t¹  v¨n  0157/TM­XNK       sè  nãi trªn vÉn    gi÷ nguyªn hiÖu    lùc. 3. Tõ    ngµy  th¸ng 1  1    n¨m  2001    c¸c doanh nghiÖp kinh doanh    XNK  hµng  dÖt may    khithùc hiÖn    viÖc  th¸c,nhËn  th¸cxuÊt khÈu  uû    uû      hµng dÖt may  vµo    c¸c thÞ  êng  qui®Þnh  ng¹ch kh«ng  tr cã    h¹n    ph¶icã      v¨n b¶n    x¸c nhËn  íc tr   cña    c¸cPhßng  Qu¶n    lýXNK   khu vùc thuéc Bé    Th¬ng  m¹i. Bé  Th¬ng    m¹ith«ng      b¸o c¸cdoanh  nghiÖp  biÕt®Ó     thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2