Công văn 0084/BCT-CNNg của Bộ Công Thương

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
1
download

Công văn 0084/BCT-CNNg của Bộ Công Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0084/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc thủ tục xuất khẩu than

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0084/BCT-CNNg của Bộ Công Thương

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------------- ð c l p – T do – H nh phúc -------------------------------- S : 0084/BCT-CNNg Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2009 V/v: th t c xu t kh u than Kính g i: T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam B Công Thương nh n ñư c công văn s 8616/TKV-XNK-TN ngày 24 tháng 12 năm 2008 c a T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam ñ ngh gi i quy t th t c liên quan ñ n xu t kh u than trong th i gian chưa hoàn t t th t c c p phép khai thác theo quy ñ nh c a pháp lu t v khoáng s n. Sau khi xem xét n i dung công văn và các văn b n liên quan, B Công Thương có ý ki n như sau: Trong th i gian qua, th c hi n ý ki n ch ñ o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v s n xu t, kinh doanh than và các gi i pháp x lý n n khai thác, ch bi n, v n chuy n và kinh doanh than trái phép trên .vn ñ a bàn t nh Qu ng Ninh, T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam ñã và ñang tích c c ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Công Thương, y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh kh n trương hoàn thi n các th t c c n thi t ñ c p gi y phép khai thác than cho các ñơn v am s n xu t than thu c T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam theo quy ñ nh c a pháp lu t v khoáng s n. Tuy nhiên, do vi c hoàn t t các th t c liên quan ñ n c p gi y phép tn khai thác than r t l n, m t nhi u th i gian, do ñó, ñ n th i ñi m hi n nay v n còn m t s doanh ie nghi p chưa hoàn t t th t c ñ ñư c c p phép khai thác trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008. Theo kh i lư ng công vi c liên quan ñ n công tác c p phép khai thác còn l i, d ki n ñ n h t uatV tháng 01 năm 2009 công tác c p phép khai thác than cho các ñơn v s n xu t than thu c T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam m i hoàn thành. .L ð ñ m b o công tác xu t kh u than c a T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam không b gián ño n, ñ c bi t trong b i c nh hi n nay do nh hư ng suy thoái kinh t ww toàn c u, vi c tiêu th than g p nhi u khó khăn, lư ng than t n kho ngày càng l n, B Công Thương ch p thu n ñ T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam ñư c ti p t c làm w th t c thông quan ñ xu t kh u than trong th i gian chưa ñư c c p phép khai thác ñ n h t tháng 01 năm 2009. T p ñoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ñ m b o ngu n than xu t kh u có tiêu chu n ch t lư ng và ngu n g c h p pháp theo ñúng quy ñ nh t i Thông tư s 04/2007/TT-BCT và Thông tư s 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 c a B Công Thương v vi c hư ng d n ñi u ki n kinh doanh và xu t kh u than; ch ñ o các ñơn v thành viên thu c T p ñoàn có ho t ñ ng khai thác, ch bi n than kh n trương hoàn t t th t c ñ hoàn thành vi c c p gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n than theo quy ñ nh c a pháp lu t v khoáng s n trong tháng 01 năm 2009. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như trên; TH TRƯ NG - B trư ng (ñ báo cáo); - T ng c c H i quan; - UBND t nh Qu ng Ninh; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - Lưu VT, CNNg. Lê Dương Quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản