Công văn 03/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
97
lượt xem
5
download

Công văn 03/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 03/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận công nghệ mới sản xuất gạch BLock bê tông nhẹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 03/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 S : 03/BXD-VLXD V/v: xác nh n công ngh m i s n xu t g ch BLock bê tông nh . Kính g i: Công ty C ph n Sông ðà 12- Cao Cư ng B Xây d ng nh n ñư c văn b n s 02/CT-TH ngày 02/01/2009 c a Công ty C ph n Sông ðà 12- Cao Cư ng v vi c ñ ngh B xác nh n dây chuy n công ngh s n xu t g ch E- Block nh , là công ngh m i. Sau khi nghiên c u d án ñ u tư nhà máy s n xu t g ch nh chưng áp AAC, nghiên c u công ngh và thi t b ñ s n xu t g ch E-Block nh s d ng ph gia t o khí b ng b t nhôm và s d ng ph th i x , tro bay c a nhà máy nhi t ñi n làm nguyên li u s n xu t do quý Công ty ñ u tư, B Xây d ng có ý ki n như sau: Công ngh s n xu t g ch Block bê tông khí dùng thi t b chưng áp là công ngh m i, ñã .vn ñư c áp d ng các nư c phát tri n, hi n nay các doanh nghiêp nư c ta b t ñ u nghiên c u áp d ng. S n ph m g ch Block bê tông khí c a Công ty làm ra v i ch t t o khí là b t nhôm có am nhi u ưu ñi m so v i g ch ñ t sét nung và các lo i v t li u xây hi n nay như: Không dùng ñ t tn sét ñ s n xu t, không ô nhi m môi trư ng, s d ng ph li u công nghi p làm nguyên li u, v t li u nh có th tính toán gi m k t c u móng, có kh năng cách âm, cách nhi t t t. S n ph m ie Block bê tông khí này ñáp ng ñư c yêu c u trong Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công tV nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam ñ n năm 2020 ñã ñư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t ñ nh s 121/2008/Qð-TTg ngày 29/8/2008. B Xây d ng xác nh n dây chuy n công ngh ua s n xu t g ch Block bê tông khí chưng áp, s d ng ph th i công nghi p là công ngh m i, s n .L ph m g ch Block bê tông khí c a công ty s n xu t là v t li u nh . Căn c vào Lu t khuy n khích ñ u tư trong nư c và các quy ñ nh hi n hành, quý công ty ww làm ti p các th t c c n thi t ñ ñư c hư ng chính sách ưu ñãi trong ñ u tư. w TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V V T LI U XÂY D NG - Như trên; - S KH&ðT t nh H i Dương - Lưu VP, VLXD Nguy n Quang Cung
Đồng bộ tài khoản