Công văn 10/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Công văn 10/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc đánh giá và tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------ Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 S : 10/BXD-KHTC V/v: ðánh giá và t ng h p th c hi n nhi m v ñ t hàng ñào t o ngh thư ng xuyên năm 2008. Kính g i: ………………………………………. ð có căn c ti p t c giao nhi m v ñ t hàng ñào t o ngh năm 2009 cho các ñơn v ñào t o, B Xây d ng yêu c u các ñơn v chu n b tri n khai m t s n i dung sau: - T p h p các h sơ (b n sao) có liên quan ñ n công tác ñào t o ngh theo nhi m v ñ t hàng B giao c a năm h c 2008 bao g m nh ng tài li u sau: h p ñ ng ñào t o, b ng kê thanh toán các n i dung ñã chi tiêu, thanh lý h p ñ ng, danh sách h c sinh ñào t o ngh và m t s tài li u khác (n u có) có liên quan ñ n công tác ñào t o theo nhi m v ñ t hàng; - ðánh giá nh ng k t qu ñ t ñư c trong năm h c 2008 khi các ñơn v ñào t o th c hi n theo cơ ch ñ t hàng, phân tích nh ng m t ñã ñ t ñư c và nh ng m t h n ch , nh ng ki n ngh ; .vn - Các ý ki n ki n ngh v cơ ch th c hi n nhi m v ñ t hàng: thu n l i, khó khăn và bi n am pháp tháo g ; ietn B Xây d ng ñ ngh các ñơn v kh n trương l p và g i báo cáo quy t toán năm 2008 và g i atV 01 b h sơ tài li u theo yêu c u qu n lý nêu trên v B Xây d ng (V K ho ch Tài chính) trư c .Lu ngày 20/02/2009 ñ B ñánh giá phân tích k t qu th c hi n nhi m v ñ t hàng ñào t o ngh năm ww h c 2008 và t ng h p quy t toán kinh phí g i B Tài chính theo quy ñ nh hi n hành; ñ ng th i làm w căn c ti p t c giao nhi m v ñ t hàng ñào t o ngh năm 2009./. TL.B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V K HO CH TÀI CHÍNH - Như trên - Các ñơn v BXD ñ t hàng ñào t o ngh - V TCCB - Lưu VP, V KHTC Bùi ð c Hưng
Đồng bộ tài khoản