intTypePromotion=1

Công văn 1101/TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
1
download

Công văn 1101/TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1101/TM/XNK của Bộ Thương mại về việc ngừng nhập khẩu gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm đã giết thịt qua đường buôn bán tiểu ngạch biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1101/TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 1101t m/xnk n g µ y 23 th¸ng  n¨ m  2003  5  v Ò  viÖc n g õ n g  n h Ë p  k h È u  gia  óc, gia c Ç m  vµ  s c¸c s¶n p h È m  gia sóc  gia c Ç m  ®∙ gi Õt thÞt q u a  ® ê n g  b u « n  b¸n  tiÓu  g¹ch biªn giíi n KÝnh   göi:­Uû      ban nh©n   d©n     c¸c tØnh  biªn giíi   ­Bé      Tµi chÝnh  (Tæng  côc  H¶i  quan) ­Bé    C«ng  an ­Bé    Quèc  phßng  (Bé  lÖnh  T  biªn phßng)   ­Bé    N«ng  nghiÖp   ­PTNN   (Côc  thó  y) §Ó     ®Ò phßng dÞch  bÖnh    gia sóc    gia cÇm,  b¶o  s¶n  vÖ  xuÊt trong níc       vµ søc khoÎ céng    ®ång; ng¨n chÆn  t×nh tr¹ng lî dông     i bu«n b¸n tiÓu ng¹ch  biªngií®Ó       bu«n    Th¬ng      i lËu;Bé  m¹iyªu cÇu: 1. C¸c  chøc  c¸nh©n  îcphÐp    tæ  vµ    ®   bu«n  tiÓu ng¹ch biªngií kh«ng  b¸n          i ® îc nhËp    khÈu    gia sóc    gia cÇm   c¸c s¶n  vµ    phÈm     gia sóc    gia cÇm   giÕt ®∙    thÞt(thÞt,     phô phÈm...)   theo ® êng    bu«n  tiÓu ng¹ch biªngií . b¸n        i 2. Tæng   côc H¶i  quan  (Bé  Tµi chÝnh) ngõng  ngay  viÖc lµm thñ    tôc nhËp  khÈu    gia sóc,gia cÇm   c¸c s¶n      vµ    phÈm     gia sóc    gia cÇm   giÕt thÞt ®∙      theo ® êng    bu«n   b¸n tiÓu ng¹ch biªngií .       i 3. §Ò     nghÞ  ban  Uû  nh©n d©n    c¸c tØnh    iBé  biªngií   C«ng    Quèc  , an, Bé  phßng  (Bé  lÖnh    T  biªnphßng),Bé      TµichÝnh  (Tæng côc    H¶i quan),Bé    N«ng  nghiÖp   ­ PTNT   (Côc      thó y)chØ ®¹o     îng trùcthuéc phèihîp víi  îng c¸clùcl             l   lùc qu¶n    tr lýthÞ  êng    c¸ccÊp  kiÓm      tratruyquÐt,tÞch    tiªuhuû  iÖt®Ó       thu vµ    tr   c¸c l«hµng      gia sóc    gia cÇm   c¸c s¶n  vµ    phÈm     gia sóc    gia cÇm   giÕtthÞtnhËp  ®∙      lËu qua    i   biªngií . 4. V¨n    b¶n  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy    ký. ¤ng  tr Vô  ëng  XuÊt  Vô  nhËp  khÈu,  Côc  ëng  tr Côc qu¶n    lýthÞ  êng, Ch¸nh    tr   v¨n phßng  Th¬ng    Bé  m¹i chÞu tr¸ch   nhiÖm  híng dÉn  theo dâithùc hiÖn      vµ        v¨n b¶n nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2