intTypePromotion=1

Công văn 1160/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
102
lượt xem
3
download

Công văn 1160/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1160/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến dự thảo các văn bản về quy hoạch xây dựng nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1160/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1160 /BXD-KTQH ----------------------- V/v: Lấy ý kiến dự thảo các văn bản về Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 quy hoạch xây dựng nông thôn Kính gửi: Các Bộ, Ngành có liên quan Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về ”Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ Xây dựng đã dự thảo các văn bản: - Quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn; - Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn; - Hướng dẫn chỉ tiêu quy hoạch xây dựng nông thôn mới của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; - Hướng dẫn nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch xây dựng nông thôn theo yêu cầu quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Bộ Xây dựng đề nghị quý Bộ, Cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến về dự thảo các văn bản (dự thảo kèm theo). Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 23/6/2009 để Bộ Xây dựng tổng hợp, ban hành./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để báo cáo); Đã ký - Lưu: VP, KTQH. Bùi Phạm Khánh DANH SÁCH CÁC BỘ NGÀNH XIN Ý KIẾN Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1. Bộ Giao thông Vận tải 2. Bộ Công Thương 3. Bộ Văn hoá TT và DL 4. B ộ Y tế 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo 6. Bộ Tài nguyên và Môi trường 7. Ban chỉ đạo Chương trình Nông thôn mới 8. D:\File tu mang\ Thang 6\230609\CV1160.zip
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2