Công văn 1182/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 1182/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1182/TC/ĐT của Bộ Tài chính về ứng trước kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1182/TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  t µi ch Ý n h  s è  11821/TC­§ T   g µ y  10 th¸ng 12  m  2001  n n¨ v Ò   Ö c ø n g  tr c k Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  2002 vi í K Ýnh  öi: g  C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph   Tæng  c«ng      ¬  ty91,c quan Trung  ng    oµn  Ó. ¬ c¸c® th § Ó   ñ  ng  Ò   èn    ù  thuéc  Õ   ¹ch  ch ®é v v c¸c d ¸n  k ho n¨m 2002  iÓn khaivµ  tr     thic«ng  ªntôc ngay  õ ®Ç u     li     t  n¨m, trong khichê  Õt  nh     quy ®Þ giao  Õ   ¹ch k ho   chÝnh  thøc n¨m 2002, Bé   µi chÝnh  ñ  ¬ng    T  ch tr øng  íc m ét  Çn  Õ   ¹ch tr   ph k ho   vèn  u    õNSNN   ®Ç tt   n¨m  2002. Vèn øng  ícchñ  Õu  tr   y cho    ù    c¸cd ¸n quan  äng,cÊp  tr   b¸ch,®ang      thic«ng  li   ôc,cÇn  èn  ªnt   v thanh   to¸nngay  õ®Ç u   t  n¨m. Møc  èn    v øng  íct ng  ¬ng  íi tr  ¬ ® v  sè  èn  Çn  v c thanh    to¸ntrong quý    I/2002. § Ò   Þ    é,  ¬  ngh c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Tæng   thu Ch ph   c«ng      ¬  ty 91, c quan  trung  ng    oµn  Ó  ¬ c¸c ® th c¨n  tiÕn    ùc  Ön, dù  cø  ®é th hi   kiÕn  Õ   ¹ch  k ho n¨m 2002  ña    ù    Ëp  c c¸c d ¸n,l nhu  Çu  èn  c v øng  íc göiBé   µi tr     T   chÝnh  ô  Çu )tr cngµy  (V § t  í   20/12/2001.               Sau    îcth«ng  møc  èn  khi®   b¸o  v øng,c¸cBé, c¬        quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc Ch Ýnh  ñ, Tæng    ph   c«ng      ¬  ty91, c quan Trung  ng    oµn  Ó  ©n  ¬ c¸c ® th ph bæ   ô  Ó  c th cho    ù    öiKho  ¹c nhµ  ícvµ  c¸cd ¸n,g   b  n   th«ng   b¸o cho  ñ  u      ch ®Ç t®Ó thanh to¸n;khi® îc Ch Ýnh  ñ      ph giao kÕ   ¹ch,bè  Ý ®ñ   è  èn    ho   tr   s v øng  µo  Õ   vk ho¹ch 2002    µn      ®Ó ho tr¶NSNN. 
Đồng bộ tài khoản