intTypePromotion=1

Công văn 1198/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 1198/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1198/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1198/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1198/VPCP-ĐP V/v thực hiện Quyết định số Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008 134/2004/QĐ-TTg Kính - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư gửi: pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội; - Ủy ban Dân tộc. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 235/TTr- BNN-HTX ngày 28 tháng 01 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (tại văn bản số 149/BTP-PLDSKT ngày 17 tháng 01 năm 2008 và số 682/TP-PLDSKT ngày 22 tháng 3 năm 2006), Lao động-Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 939/BLĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 3 năm 2006), Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 2389/BKH-KTNN ngày 10 tháng 4 năm 2006), Ủy ban Dân tộc (tại văn bản số 210/UBDT-CSDT ngày 20 tháng 3 năm 2006), thay mặy Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đối với các địa phương không còn quỹ đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 862/VPCP-ĐP ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ) về rà soát, đánh giá và xây dựng cơ chế, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Nguyễn Quốc Huy các Vụ: TH, KTTH, NN, VX, IV và TTBC; - Lưu: VT, ĐP (5), Cg (32).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2