Công văn 121/1998/CV-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
322
lượt xem
10
download

Công văn 121/1998/CV-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 121/1998/CV-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ các Tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/1998/QĐ-NHNN3 ngày 3/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 121/1998/CV-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc s è  121/1998/CV­N H N N 3  n g µ y   n 02 th¸ng 03 n¨ m   1998 h í ng d É n   ù c hi Ö n   u y  c h Õ  m É u  v Ò  t æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  ki Ó m   th q c v tra, Ó m    ki to¸n n éi  é  trong c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  h o ¹t ® é n g  t¹i Ö t  b  Vi Na m (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 03/1998/Q§­NHNN3   µy  ng 03/01/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C¨n  §iÒu  "Quy  Õ   É u   Ò   chøc  µ  ¹t ®éng  Óm     cø  16  ch m v tæ  v ho   ki tra, kiÓm  to¸n néi bé      trong  c¸c TCTD   ¹t ®éng  ¹  Öt  ho   t iVi Nam"  ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   ®Þ 03/1998/Q§­ NHNN3   µy  ng 03/01/1998  ña  èng  c  c Th ®è NHNN,   Thanh    tra NHNN   íng  Én  Öc    µnh  Òu    cña  h d vi thih §i 13, 14  Quy  Õ   µy    ch n nh sau: I­ Ö c  T C T D  b¸o c¸o theo §i Ò u 1 3.  Vi 1.Néi dung       b¸o c¸o: 1.1.B¸o  ®Þnh  ú  Ò  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh  µ  Õt    c¸o  k "v th   ch tr v k qu¶  Óm     ki tra, kiÓm    éibé". to¸nn   a) K Õt    qu¶  Ên  ch chØnh  ña  c TCTD   qua  ¬ng  ph thøc gi¸m    ¹t®éng:   s¸tho   ­Ph¸thiÖn    ¬  ë,bÊt hîp lý,   ¹m;     c¸cs h         ph vi ­K Õt    qu¶  ùc hiÖn    Õn  Þ  Ên  th   c¸cki ngh ch chØnh; ­Nªu  ô  Öc  iÓn  ×nh      v vi ® h ®Ó chøng  minh. b) K Õt    qu¶  Ên  ch chØnh  ña  c TCTD   qua  ¬ng  ph thøc kiÓm    ùctiÕp:   tratr   ­Sè îng c¸ccuéc  Óm    ùctiÕp;  l   ki tratr   ­Ph¸thiÖn    ¹m, bÊt hîp lý, ¬  ë..      viph         h . s (nªuvô  Öc  iÓn  ×nh   vi ® h ®Ó   chøng  minh); ­Ph ©n  ¹   ¸nh        lo i® , gi¸c¸ctæn  Êttrongkinh doanh  è liÖu cô  Ó); th       (s     th ­Ph ©n  ¹ c¸ckiÕn  Þ:   lo     i ngh +  ïng  ån  ï ®¾ p   õ quü  ù  D ngu b   (t   d phßng theo  Ët c¸c TCTD,  õ tr¸ch lu     t    nhiÖ m  åihoµn  ña    ©n    ¹m... ; b  c c¸nh viph ) +  C¸c  Õn  Þ  Ön  ki ngh bi ph¸p chÊn    chØnh. c)K Õt    qu¶    Õt c¸c®¬n    Õu  ¹i, èc¸o: gi¶iquy     thkhi n     t ­Sè  n, th®∙    Õt trªntæng  è  n    ∙  Ën  îc;   ®¬     gi¶iquy     s ®¬ th® nh ® ­Xö  ýc¸n bé  ©n    ∙    ¹m;   l     nh viªn® viph ­TrÞ    µis¶n    gi¸t   (quy ra tiÒn)tr¶l¹ngêi® îchëng;         i    ­¦u,nhîc®iÓ m        trong qu¸ tr×nh gi¶i        Õt ®¬n, thkhiÕu  ¹i  èc¸o. quy      n , t
  2. 2 d) Quan  Ö   h c«ng    ÷a  t¸cgi Ban  Óm     ña  ki so¸tc H§QT  (hoÆc Ban  Óm   ki so¸tdo    «ng  Çu)  íi chøc  Óm    µ  Óm    éibé    cæ ® b v  tæ  ki trav ki to¸nn   trong TCTD.   e) TCTD   ù  ¸nh    Ò   t® gi¸v c«ng    Óm     Óm   t¸c ki tra,ki so¸tnéi bé  µ  Õn      v ki nghÞ    Ön  c¸cbi ph¸p ®Ó     êng    t¨ngc c«ng    µy. t¸cn 1.2.V Ò   c¸o ®ét  Êt:Ngoµib¸o    nh  ú,TCTD   ã    b¸o    xu     c¸o ®Þ k  c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o ngay  íi    v  NHNN   trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) DiÔn  Õn    bi kh«ng  ×nh  êng  b th trong ho¹t®éng     nghiÖp  ô  ©n  µng  v ng h hoÆc   ña  c kh¸ch  µng  ã  Ó  h c th ¶nh  ëng  h nghiªm  äng  n   ×nh  ×nh  tr ®Õ t h kinh  doanh  ña  c TCTD; b) Thay  æi  Ò   chøc  é  ® v tæ  b m¸y  Óm     Óm   ki tra,ki to¸n néi bé      TCTD.    ­ Thay  æi  êi® øng  u   é  ® ng   ®Ç b m¸y  Óm    µ  Óm    éibé; ki trav ki to¸nn   ­Thay  æi  Ò     ×nh,m¹ng íi chøc  Óm    Óm    éibé.   ® v m« h   l tæ  ki tra,ki so¸tn   c)C¸c  ô,viÖc  ô  Ó  :   v  c th nh ­ThiÕu,m Êt  Òn (tõ5  iÖu®ång  ëlªn)     ti     tr   tr   ; ­ Vô, viÖc  ã  Êu  Öu    ¹m  ×nh  ù  ªnquan  n     é  ©n       c d hi viph h s li   ®Õ c¸n b nh viªn TCTD   Ò   v cho  vay, thu  î,b¶o    n  l∙nh,kinh    doanh  ¹ihèi,mua   ngo     b¸n chøng  kho¸n... 2.Thêigian göich¬ng  ×nh kiÓm    Óm    éibé  µ  c¸o ®Þnh          tr   tra,ki to¸nn   v b¸o    kú,®ét  Êt.   xu a. Ch ¬ng  ×nh kiÓm     µ  Óm     éi bé  µng    tr   trav ki to¸n n   h n¨m  µ  th¸ng,göi v 6     ngay  sau    ñ  Þch  khiCh t H§QT,  Tæng gi¸m  c    Öt; ®è phª duy b.B¸o    nh  ú    c¸o ®Þ k (nªuë  iÓ m       y):  ® 1.1.trªn®© ­B¸o    th¸ng®Ç u     c¸o 6    n¨m, göichË m   Êt vµo  µy     nh   ng 15/7; ­B¸o      c¸o n¨m, göichË m   Êt vµo  µy     nh   ng 15/1; c.B¸o    t  Êt:TCTD   ã    c¸o ®é xu   c tr¸chnhiÖm   c¸o ngay    ã      b¸o    khic ph¸tsinh  c¸ctr ng  îp nªu    iÓ m       y.  ê h   ë® 1.2 trªn®© 3.Tr¸chnhiÖ m        b¸o c¸o 3.1.C¸c    TCTD   ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o  vÒ   c¸o  Thanh    traNHNN  Trung  ng  ¬ gå m: ­C¸c    NHTM   èc  qu doanh; ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng; ¬ ­Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh.    ng h n   ng h li   3.2.C¸c    TCTD   ã  c tr¸ch nhiÖm     b¸o c¸o  Ò   v Thanh      tra chi nh¸nh NHNN   tØnh,thµnh  è    a  µn,n¬iTCTD   ã  éisë  Ýnh  å m:   ph trªn®Þ b     c h   ch g ­C¸c    NHTM     Çn; cæ ph ­C¸c    C«ng    µi Ýnh; tyt   ch ­C¸c    C«ng    tycho    µichÝnh; thuªt   ­ Chi nh¸nh     NHTM   èc  Qu doanh    ë tØnh, thµnh  è  µo, göi b¸o  vÒ     ph n     c¸o  chinh¸nh    NHNN   tØnh,thµnh  è  .   ph ®ã
  3. 3 II. h ù c  hi Ö n  §i Ò u 1 4:  T Thanh    tra NHNN  Trung  ng, Thanh      ¬  tra chi nh¸nh NHNN   tØnh, thµnh    phè  ¬i tiÕp  Ën  n  nh b¸o c¸o   quy  nh   ¹  iÓ m   nh ®Þ t i® 3.1.,3.2  ôc     ã    m I c tr¸ch  nhiÖ m   Óm     ¸nh    Öc  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  µ  Õt  ki tra,® gi¸vi th hi ch tr v k qu¶  Óm     ki tra, kiÓm    éibé  ña  to¸nn   c TCTD. 1. ViÖc  ¸nh    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh vµ  Õt    ® gi¸th   ch tr   k qu¶  Óm    Óm     ki tra,ki to¸n néibé  ña    c TCTD   îctiÕn hµnh    ¬  ë: ®    trªnc s ­B¸o    èng    ña    c¸o th kª c TCTD   (qua  Ö   èng  h th gi¸m    ña  s¸tc NH); ­ B¸o  ®Þnh  ú, ®ét  Êt vÒ     c¸o  k  xu   c«ng    Óm     µ  Óm     éi bé  t¸cki trav ki to¸n n   cña  TCTD; ­K Õt    qu¶  Óm    ki tra,thanh    ¹ chç  ña  trat   i c NHNN; ­K Õt    qu¶  Ên  ch chØnh  ¹t®éng  ña  ho   c TCTD. 2. Th«ng    qua  Öc  ¸nh    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕt  vi ® gi¸th   ch tr   qu¶  Óm    µ  ki trav kiÓm  to¸n néi bé,     Thanh    tra NHNN   ã  Ó  ùa  än  äng  iÓ m   ®¬n  Þ  c th l ch tr ® ( v hoÆc   ÷ng  éidung  Çn  Õt)®Ó   i  ©u  nh n  c thi   ® s thanh    Óm    ùctiÕp ®èi tra,ki tratr      víi  TCTD  hoÆc     chinh¸nh  ña  c TCTD. 3. V¨n    b¶n  ¸nh    ña  ® gi¸c Thanh   traNHNN   i víiho¹t®éng  Óm    µ  ®è       ki trav kiÓm    éibé  ña  to¸nn   c TCTD,  îcgöi®Õ n   ñ  Þch  ®   Ch t H§QT   µ  v Tæng  gi¸m  c  ®è TCTD   Ìm  k theo  ÷ng  Õn  nh ki nghÞ   Ên  ch chØnh hoÆc   ö  ý (nÕu  ã)    x l  c ®Ó H§QT,  Tæng   gi¸m  c    nh  Öc  ®è x¸c ®Þ vi t¨ng cêng, bæ       sung, chÊn    chØnh  Ò   v tæ chøc  µ  ¹t®éng  Óm    Óm    éibé  ña  v ho   ki tra,ki to¸nn   c TCTD. Trªn ®©y   µ nh÷ng  éi dung  íng  Én  ùc hiÖn  Òu  vµ  Quy Õt    l  n  h d th   §i 13  14  ®Þnh  è  s 03/1998/Q§­ NHNN3   µy  ng 03/1/1998  ña  èng  c  c Th ®è NHNN.  Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã          c kh kh¨n víng m ¾ c,        c¸cTCTD   Çn  Þp  êiph¶n  c k th   ¸nh vÒ     Thanh    traNHNN   Trung  ng    ¬ ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản