Công văn 1221/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 1221/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1221/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước về việc lập chấp hành kế hoạch tài chính năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1221/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a N g © n  h µ n g   h µ   n íc Vi Ö t na m  s è  1221/CV­K T T C 3   N n g µ y  12 th¸ng 11 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c l Ë p v µ  ch Ê p  h µ n h  K H   v t µi ch Ý n h  n¨ m  1999 K Ýnh  öi: ­C¸c    g      chinh¸nh  NHNN   TØnh, Thµnh  è    ph ­ Së     giao dÞch  ©n  µng  µ   íc   Ng h Nh n   ­Côc    qu¶n  ÞNg ©n  µng  µ   íc tr   h Nh n   ­Côc    c«ng  Ö     äc  ©n  µng  ngh tinh Ng h ­V¨n    phßng  idiÖn  ©n  µng  µ   íct¹ TP  M ®¹   Ng h Nh n     HC i ­Ban    qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng  l     ¸n Ng h § Ó   Öc  Ëp  µ  ùc  Ön  Õ   ¹ch  vi l v th hi k ho thu    µichÝnh  chi t   n¨m  1999  ña  c NHNN   ãi chung  µ  ña  õng  n  Þ  ©n   µng  µ   íc nãi riªngvõa  ï  n  vc t ®¬ v Ng h Nh n       ph hîp víichñ  ¬ng, ®Þnh  íng theo  Õ     µichÝnh  Ët Ng ©n   µng  µ   ­    tr   h  ch ®é t   Lu   h Nh n íc,qu¸n  iÖt® îc néi dung    tr       Ph¸p  Önh  ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý,  l th h ti   ch l∙ng ph Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  íng  Én    n  Þ  ùc  Ön  ét  è  éi h Nh n   ¬h d c¸c ®¬ v th hi m s n   dung  sau: I.  C¸c yªu c Ç u  c Ç n  q u¸n tri Öt hi l Ë p k Õ  h o ¹ ch:  k 1­ Trong  Öc  vi qu¶n  ýtµichÝnh, tÊtc¶    n  Þ  l        c¸c ®¬ v ph¶i®¸p    øng  ôc  ph vô  Þp  êicho    Æt   ¹t®éng  ña  k th   c¸c m ho   c NHNN,  Æt   m kh¸c ph¶itr Öt®Ó   Õt    i  ti   kiÖm  trong chitiªunghiÖp  ô.C¸c  n  Þ      v  ®¬ v ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c qui®Þnh  íivµ    nh    m   c¸c®Þ møc    nh. qui®Þ 2­ C¸c  n   Þ   ®¬ v chØ   îc thùc  Ön    ù   ®  hi khi d to¸n ® îc NHNN      Trung  ng  ¬ duyÖt vµ    th«ng    b¸o b¨ng    v¨n b¶n. 3­  Öc  ùc hiÖn    Vi th   c¸c chØ    èng  Õ   µ  tiªukh ch v tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt,      c¸c ®¬n  Þ    v chØ  îcthùc hiÖn  ®    trong ph¹m      vimøc  ù    îcNHNN   d to¸n®   Trung ­ ¬ng  Öt. duy 4­ V Ò   Öc  Ëp kÕ   ¹ch:    vi l   ho   ­ Ph¶i cã  cø, tÝnh      Ëp  ù    y     µ    ng  íinhu      c¨n    to¸n®Ó l d to¸n®Ç ®ñ v s¸t®ó v  cÇu      chitiªu, mua  ¾ m   µis¶n  s t  cho  n¨m, tr¸nhviÖc    c¶      bæ xung  ù    Òu  d to¸nnhi lÇn  trong n¨m.   ­ Khi lËp  Õ   ¹ch,c¸c ®¬n  Þ  Çn      k ho    v c thuyÕt minh    Õttheo  tù c¸c   chiti   thø      kho¶n      nh  chiqui®Þ trong h Ö   èng  µikho¶n  Õ       th t  k to¸nNHNN. II  / K Õ  h o ¹ ch  t µi h Ý n h  1 99 9 v µ  c¨n c ø  l Ë p k Õ  h o ¹ ch:   c 1­ K Õ   ¹ch tµi Ýnh    ho     ch 1999  bao  å m:  g  
  2. 2 C¸c  ¹ dù    u   ã    lo   to¸n®Ò c v¨n b¶n  Ýnh    i t to¸nthuyÕtminh  Ìm    k theo,c¸c®¬n      vÞ  ph¶ilËp dù        to¸nsau  y:  ®© ­Dù       Ý    to¸nchiph qu¶n  ý(Phô  ôcsè  l  l   1) ­ Dù       to¸nmua  ¾ m   s TSC§  ô  ôcsè  (Ph l   2) ­ Dù       to¸ntrang bÞ  ¬ng  Ön tinhäc  ïng m É u   ô  ôcsè    ph ti     (C   ph l   2) ­  ù   D to¸n n©ng  Êp  µ    c v trang  Þ     ¬ng  Ön  ÕtbÞ   toµn    b c¸c ph ti thi   an  kho quÜ. C¸c  ù   d to¸n trªn,c¸c  n   Þ       ®¬ v ph¶i lËp  µ  öi ®ång  êim ét  Çn      vg  th   l cho NHNN   Trung  ng  ô  Õ   ¬ (V K to¸n­TµichÝnh) theo thêih¹n qui®Þnh.           2­ C¨n  ®Ó   Ëp kÕ   ¹ch:   cø  l   ho   ­ C¨n  vµo  ¬ng  íng  Ö m   ô  µ  ×nh  ×nh  ¹t®éng    cø  ph h nhi vvt h ho   n¨m 1999,  nhu  Çu  Çn  Õtcña  c c thi   n¨m 1999. ­Sè  Öu thùc hiÖn  th¸ngn¨m    li     10    1998  ­T×nh  ×nh    thÞ  êng    h gi¸c¶  tr ­C¸c  Õ         µi Ýnh  Ön  µnh  ña  µ   íc   ch ®é chitiªut   ch hi h c Nh n ­BiªnchÕ     ng    lao®é ­T×nh  ×nh  µis¶n,c¬  ë  ËtchÊthiÖn  ã    h t    sv    c III/P h ¬ n g  p h¸p l Ë p v µ  c h Ê p  h µ n h  k Õ  to¸n t µi h Ý n h      c A/ D ù  to¸n chi p h Ý  q u ¶ n  lý:  1­ Chi l ng  µ  ô  Êp ¬ng:    ¬ v ph c l   ­ Bao  å m    ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng    g chil v ph c l cho    é,c«ng  c¸n b   chøc  µ  ©n    v nh viªn hîp ®ång:     ­ C¨n  vµo    Õ   µ  Òn ¬ng  îc Vô       cø  biªnch v ti l ®   Tæ chøc  bé  µ  o  ¹o c¸n  v ®µ t   phª  Öt    Ýnh  è ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  duy ®Ó t sl v ph c l 1999  theo    nh  ña  Ýnh  qui®Þ c Ch phñ  µ      v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  µnh. h  c ng 2­ Chi ¨n tr         a: Trícm ¾t    møc  ù    µ150.000®/ngêi/ d to¸nl   th¸ng,viÖc  iÓn khaithùc hiÖn    tr       cô  Ó    n  Þ  th c¸c ®¬ v ph¶ic¨n  v¨n    cø  b¶n  íng  Én  ña  h d c NHNN   Trung  ng    ¬ sau khicã    NghÞ   nh  µichÝnh  ®Þ t  NHNN   ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 3­ Ph¬ng  Ön b¶o  é lao®éng vµ    ti   h     trangphôc    giao dÞch:     + Trang  ôc  ph giao  Þch: §îc tÝnh  d    riªng cho  õng  i îng    t ®è t theo  è îng sl  tõng lo¹ c¸n bé  µ        v møc  Òn quy  nh ¬ng  i ti   ®Þ t øng: ­C«ng    chøc,viªnchøc  ãichung:     n   500.000®/ngêi ­C¸n  é    b thanh      tra:Hai n¨m  ©n  lu chuyÓn  1.300.000®/ng i  ê  hoÆc   300.000®/ng itheo quy  nh. ê    ®Þ
  3. 3 ­ C¸n  é  b b¶o  Ö:   Ýnh  v t theo  íng  Én  ¹  h d t iC«ng  v¨n  è  s 112/CV­NH11   ngµy 2/3/1994  ña  c NHNN   Trung  ng  ¬ (theo  ¹  lo itrang  ôc   µ  êih¹n  ö  ph v th   s dông) C¸c  n  Þ  ®¬ v chØ  îcthùc hiÖn  Öc    ®    vi chitrang phôc    giao dÞch    ã  ­   khic h íng dÉn  ô  Ó    c th b»ng    v¨n b¶n  ña  c NHNN   Trung  ng. ¬ + Chi b¶o  é    ng: chimua   h lao ®é    g¨ng    µ  tay,x phßng, m ò,  Èu    kh trang..  . cho  ét  è  i  îng theo chÕ     ña  µ   íc. m s ®è  t     ®é c Nh n 4­ C¸c    kho¶n    ng  ãp  chi®ã g theo l ng:  ¬ ­Theo  ûlÖ      t   trªntæng  ü ¬ng  ùc hiÖn: qu l th     +  B¶o  Ó m     éi: 15% hi x∙h     +  B¶o  Ó m   tÕ:  2% hi y      + Kinh  Ý  ph c«ng  oµn:     ®   1% hoÆc   1,2%    theo  íng dÉn  ¹ C«ng    è  h  ti  v¨n s 988/KT­TC3  µy  ng 19/9/1997 cña    NHNN  Trung  ng. ¬ 5­ Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n,trî Êp    Öc:    c th«ivi §©y  µ kho¶n    l  chicho  ét  è  êng  îp rÊt® Æc   Öt,NHNN   m s tr h   bi   Trung  ng  ¬ sÏth«ng  cô  thÓ  õng  êng  îp (nÕu  ã) vµ  c¸c ®¬n  Þ  Ïh¹ch    µo    b¸o    t tr h  c     v s  to¸nv kho¶n    µy    ã  chin khic th«ng  b¸o  Öt  ô  Ó  õng  êng  îp  duy c th t tr h hoÆc   õng  Çn  t l theo qui®Þnh cña  µ   íc.      Nh n 6­ Chi c«ng      éivµ  oµn  Ó:    t¸cx∙h   ® th Møc  ù    ×nh  ©n: d to¸nb qu   ­  Chi c«ng      éi: ×nh  ©n  t¸cx∙h   B qu 20.000®/ng i/ ê th¸ng   ­  Chi cho   ho¹t®éng  oµn  Ó:B×nh  ©n  c¸c    ® th   qu 10.000®/ng i/ ê th¸ng C¸c kho¶n    chic«ng      éi  µ    ¹t®éng  oµn  Ó    µmøc    t¸cx∙h  v chiho   ® th trªnl   ®Ó lËp  ù  d to¸n,cßn viÖc        chiph¶ic¨n cø  Õ         ch ®é quy  nh  µ  ®Þ v trong ph¹m    ù    vid to¸n® îcduyÖt.    7­ Chi vËtliÖu vµ  Êy têin:         gi       C¸c  n  Þ  Çn  ®¬ v c xem   Ðt  ¹ c¸c kho¶n    µ  ö  ông  Ët liÖu vµ  Êy x l   i chiv s d v    gi   tê in ®∙  ùc  Ön      th hi trong  n¨m  1998    ù  ®Ó d to¸n cho    n¨m 1999  îc s¸t®óng, ®     tr¸nh l∙ng phÝ,  Êt  µ ph¶i qu¶n  ý chÆt  Ï viÖc  ö  ông     nh l     l  ch   sd x¨ng,dÇu,  vËt      liÖu   á.Møc  ù    èi a   nh   d to¸nt   b»ng  è  ùc hiÖn  ® s th   n¨m  1998. 8­ Chi c«ng    Ý:    t¸cph   Møc  ù  Õn  Õ   ¹ch tèi a  d ki k ho     b»ng  è  cthùc hiÖn  ® s í    n¨m  1998. Tuy  Õ     µ   íc vµ  ña  µnh  ã  ch ®é Nh n   c ng c thay ® æi  ng    n  Þ  Çn    nh c¸c ®¬ v c tÝnh      to¸n®Ó kh«ng      Ý  ng  iÓnkhaic«ng  Öc  Én  ã  Öu  t¨ngchiph nh tr     vi v c hi qu¶.   Thñ  ëng  n  Þ  Çn  Ýnh  tr ®¬ v c t to¸n,c©n  ¾c    ö    é  i    nh khic c¸n b ® c«ng    Ò   éi t¸cv n   dung c«ng  Öc,thêigian vµ  è îng ngêiphïhîp. vi       sl      9­ Chi ®µo  ¹o, Ên  Ön     t  hu luy nghiÖp  ô:  v  §îc dù      to¸n theo  Õ   ¹ch  o  ¹ocña  k ho ®µ t   n¨m,  ña  n  Þ  µ  ù  Õn  i  c ®¬ v v d ki ® häc    ípcña  c¸c l   NHNN  Trung  ng  chøc.Khi tæ  ¬ tæ      chøc    íp®µo  ¹o,huÊn  c¸c l   t  luþªn ng ¾n   µy  ¹  a   ¬ng    ng t i ®Þ ph (c¸ch trô së  µm  Öc  íi20km   µ  äc        l vi d   v h viªn kh«ng    éitró)c¸c ®¬n  Þ  ën       v kh«ng  îcchiphô  Êp  äc  Ëp  ®   c h t cho    é c¸n b tham  dù. 
  4. 4 10­ Chi nghiªncøu       khoa  äc  h c«ng  Ö,  ngh s¸ng kiÕn    Õn:   c¶iti Ngoµi nh÷ng    kho¶n    êng  chith xuyªn  ôc  ô  ph v cho  nghiªn cøu    khoa  äc  h c«ng nghÖ  theo  Õ   ,  Öc    ch ®é vi chi cho      µinghiªn cøu  c¸c ®Ò t     khoa  äc  µ  hv viÖc  dông    ¸p  c¸c s¸ng  Õn, ®Ò   µic¶itiÕn  µo  ùc  Õ  ki   t    v th t ph¶i ® îc héi ®ång      khoa  äc  µnh  h ng c«ng  Ën  ®Ò   µicÊp  µnh  µ  Êp  µ  íc ® îc sö  ông  nh ( t  ng v c nh n     d nguån kinh phÝ    riªng) 11­ Chi cícphÝ  u  iÖn  µ  iÖn  ¹i      b® v® tho   : ­ Kho¶n    µy    chin chØ   bao  å m     g c¸c kho¶n    Ý   Ò   íc phÝ   u  iÖn  chiph v c   b® (®Ó   öic«ng    Êy tê)vµ  ícphÝ  iÖn  ¹i g  v¨n gi     c   ® tho  (bao  å m   tiÒn thuªbao  µ  g c¶     v tiÒn gäicña       c¸cm¸y  iÖn  ¹i è  nh, Fax,®iÖn  ¹i   ng).Kho¶n    ® tho   ®Þ c     tho   ®é di   chi nµy kh«ng  bao  å m     Ý   Ôn  g chi ph vi th«ng  Ò   ¹ng  vm ph¶i tr¶ cho  u  iÖn       b® khi thùc hiÖn    nghiÖp  ô  v thanh  to¸n. ­ C¸c  n  Þ  Çn  Óm    ¹ sè  ùc hiÖn    ®¬ v c ki tral   th   i n¨m  1998    ¹  õc¸c chi ®Ó lo i       tr phÝ kh«ng  îp lý, ©y    Ý  h   g l∙ngph kh«ng  ng  íng dÉn  ¹ C«ng    è  ®ó h   t i v¨n s 825/CV­ NHNN2   µy  ng 11/9/1998  cña    NHNN  Trung  ng  µ  Ýnh      ù      ¬ vt to¸n®Ó d to¸nb¶o ®¶m  nhu  Çu  ¹t®éng. c ho     12­ Chi xuÊtb¶n  µi Öu,tuyªntruyÒn,qu¶ng       t  li       c¸o: ViÖc  Êt b¶n  µiliÖu c¸c ®¬n  Þ  Çn  xu   t     vc tæng  Õt  ¸nh    ¹ hiÖu    k® gi¸l i   qu¶ xuÊt b¶n    ã  Õ   ¹ch  Ò   è  ¹pchÝ    ®Ó c k ho v s t  trong m ét    n¨m  µ  è  v s b¶n    incu¶  çi  m sè cho  ï hîp.Néi dung  µiliÖu ph¶icã  Êt l ng,ph¸thµnh  ng  i îng ph       t      ch  î     ®ó ®è t   cã  nhu  Çu  ö  ông  c sd tr¸nhl∙ngphÝ, chitiªu®óng  Õ            ch ®é quy  nh. ®Þ ViÖc qu¶ng c¸o    trªnb¸o  µi ngµnh  ngo   hoÆc     trªntruyÒn  ×nh  Çn  ¹n  h c h chÕ,  ÕtkiÖm,  ñ  Õu  Ëp  ti   ch y t trungë    NHNN   Trung  ng. ¬ 13­ Chi mua  µiliÖu s¸ch b¸o:    t       C¸c  n  Þ  ù      ®¬ v d to¸nc¸c kho¶n    chimua    µiliÖu s¸ch b¸o  ôc  ô    c¸c t       ph v cho viÖc nghiªncøu  ×nh  ×nh      t h ®Ó chØ   o, ®iÒu  µnh  ®¹   h c«ng  Öc  ßng  vi th xuyªn  cña  n  Þ  ®¬ v . 14­ Chi ®iÖn,níc,vÖ       sinhc¬    quan: Møc  ù  Õn  d ki b»ng  è  cthùc hiÖn  s í    n¨m  1998. 15­ Chi y  Õ  ¬      t c quan: §îc dù        to¸n®Ó mua     ¹  èc  c¸c lo ithu th«ng  êng  ôc  ô    é, møc   ù  th ph v c¸n b   d to¸nb×nh  ©n    qu 15000®/ngêi/ th¸ng. 16­ Chi héinghÞ:       ViÖc  chøc  éi nghÞ   Çn  ©n  ¾c   ¶m   tæ  h  c c nh ® b¶o  ã  Öu  c hi qu¶, ®óng    thµnh  Çn  µ      ng  Õ   .  ph v chitiªu®ó ch ®é Møc   ù  d to¸n tèi®a       b»ng  80%   c thùc í    hiÖn n¨m 1998.Trong    éinghÞ  Ëp  Ên  ña    ô, Côc    ®ã h   t hu c c¸c V   NHNN  Trung  ­ ¬ng  çi n¨m  m  chØ  chøc  2  Çn. tæ  1­ l ViÖc  chøc  éi nghÞ   tæ  h  ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó c«ng v¨n  íng  Én  ña  h d c NHNN   Trung  ng. ¬ 17­ Chi lÔ  ©n,kh¸nh tiÕt:   t       Qua  b¸o c¸o  ùc  Ön  Õ   ¹ch  th hi k ho thu    µichÝnh  µng  chi t   h th¸ng cña      c¸c ®¬n  Þ, sè  Öu thùc hiÖn  v   li     chØ    Ô  ©n,kh¸nh  Õtn¨m  tiªul t   ti   1998 kh«ng gi¶m  so  íi v  n¨m1997,thËm  Ý    Ötm ét  è  n  Þ    ch c¸bi   s ®¬ v møc    chicßn cao  ¬n.Ng ©n   h 
  5. 5 hµng  µ   ícTrung  ng  cÇu    n  Þ  ¹n  Õ   Öc  chøc    éc  Nh n   ¬ yªu  c¸c ®¬ v h ch vi tæ  c¸c cu ®i th¨m quan hay  chøc  gÆp   Æt   tæ    m kh«ng  Çn  Õtgi÷a c¸c ®¬n  Þ, chi c thi      v   tiªutiÕtkiÖm,  ùc  Ön     th hi nghiªm  óc Ph¸p  Önh  ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng  t  l th h ti   ch l∙ngphÝ.   N¨m  1999    n  Þ  ã  c¸c ®¬ v c møc    Ô  ©n  chil t kh¸nh  Õttrong n¨m  ti     1998    trªn 100  iÖu ®ång  Ëp  ù  tr   l d to¸n tèi®a       b»ng  90%   è  ùc  Ön, c¸c ®¬n  Þ   ã  s th hi     vc møc    õ100  iÖu®ång  ëxuèng  îclËp kÕ   ¹ch b»ng  è  ùc hiÖn    chit   tr   tr   ®     ho   s th   n¨m 1998  µ  v NHNN   Trung ong  Ïxem   Ðt duyÖt  ù    s  x  d to¸ncho  ï hîp víikh¶  ph       n¨ng  nguån kinh phÝ  µ  ïhîp víi Æc   iÓ m  t×nh  ×nh  ña  õng ®¬n  Þ.   v ph       ® ®   h ct  v 18­ Chi phÝ     cho  Óm  ki to¸n,  thanh    µ  Óm  trav ki tra: §©y  µ kho¶n    l  chicho  c«ng    t¸cthanh    ña    oµn  n   trac c¸c ® ®Õ thanh    ¹ trat i   ®¬n  Þ  v NHNN   bao  å m   Ý  Þch  ô  Óm    c¸o quyÕt    µichÝnh  g ph d v ki to¸nb¸o    to¸nt   hµng n¨m,  Ët liÖu  v  v¨n phßng cho  oµn  Óm     Óm   ® ki tra,ki to¸n.     n  Þ  . c¸c ®¬ v . kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo  µikho¶n  µy      t  n c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c cho  bé  c¸n  thanh  tracña  n  Þ  × nh  i    ®¬ v m ® thanh    ¬i kh¸c ngoµichÕ     tran       ®é c«ng    Ý   Ön  t¸cph hi hµnh. 19­ Chi phßng     ch¸ych÷a    ch¸y: § Ó   ù  d to¸n c¸c kho¶n       chicho c«ng    t¸cphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y cña  n     ®¬ vÞ    nh mua    ×nh  ÷a  c¸cb ch ch¸y,c¸cdông  ô  ÷a     c ch ch¸ykh¸c..trang bÞ      .   cho  ôtr   së  µiphÇn  ∙  ö  ýchiphÝ    ¹o, öa  ÷a  µ  ©ng  Êp    ngo   ® s l    c¶it  s ch v n c c¸ckho  Òn. ti 20­ C¸c    kho¶n    chiqu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  v kh¸c:   §©y  µkho¶n    µic¸ckho¶n    éc c¸c chØ    l  chingo     chithu     tiªutrªn.   ù      d to¸n Khi kho¶n    µy    n  Þ  chin c¸c ®¬ v ph¶inªu  â néidung      r    chi,møc  ù    ña  õng  éi d to¸nc t n  dung. 21­ Chi khÊu     hao  ¬  c b¶n  TSC§: Møc  ù      vµo    Þ TSC§  ù  Õn  ã  n   èin¨m  d to¸nc¨n cø  gi¸tr   d ki c ®Õ cu   1998  µ  v tû lÖ  Ých khÊu    tr   hao  ®èi víitõng  ¹  TSC§       lo i  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh   ®Þ 1062/TC/Q§­ CSTC   µy  ng 14/11/1996 cña  é  µichÝnh.   BT  22­ Chi b¶o  ìng vµ     d   SCTS: ­ C¸c  n  Þ  Ýnh    ù    ù  Õn  y       ®¬ v t to¸nd to¸nd ki ®Ç ®ñ nhu  Çu  öa  ÷a,c¶i c s ch     t¹ovµ  ©ng  Êp  ôsë  µm  Öc  µ    TSC§,CCL§  Ön  ã  õsöa  ÷a   n c tr   l vi v c¸c   hi c (tr   ch nhµ  ) ®Ó   ù    ë   d to¸nkinh phÝ  ©ng  Êp,c¶it¹ovµ  öa  ÷a    n c       s ch cho  n¨m.c¶  ­ § Ó   Öc  öa  ÷a,n©ng  Êp  µis¶n    vi s ch   c t  b¶o  ¶m   ã  Öu  ® c hi qu¶, tr¸nhl∙ng      phÝ   µ  ï hîp   íichÕ     µichÝnh, trong th«ng  v ph     v   ®é t       b¸o  Öt  ù      Ý  duy d to¸nchiph qu¶n  ýn¨m1999, ngay  õ ®Ç u   l    t  n¨m NHNN  Trung  ng  Ï duyÖt  ¬ s  tæng  ù    d to¸n kinh  Ý     ph c¸c c«ng  Öc  öa  ÷a  n¨m  vi s ch c¶  cho  õng  n  Þ   µ  t ®¬ v v chØ   â  õng  rt c«ng  ×nh trong ®ã. tr      + C¸c c«ng  ×nh  íi100  iÖu ®ång  ng  tr d  tr   nh kh«ng  ¶nh  ëng  n   Õt  h ®Õ k cÊu c«ng  ×nh  ∙  ã  ×    n   Þ   îc thùc  Ön  µ  ñ   ëng  n   Þ  tr ® c th c¸c ®¬ v ®   hi v Th tr ®¬ v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm.   + C¸c c«ng  ×nh tõ 100  iÖu®ång  ëlªnhoÆc   íi tr     tr   tr     d  100  iÖunhng  tr   thay  ® æi  Õt  Êu  ×  Æc   ï cã  k c th m d   th«ng  b¸o  ng  Ï ®ù¬c  nh s   xem   Ðt  Ýnh  xt to¸n vµ    th«ng  cô  Ó  Õp sau.Trong    a  ã  b¸o  th ti     khich c th«ng  duyÖt  ô  Ó    n   b¸o  c th c¸c ®¬ vÞ  Êt thiÕtcha  îcthùc hiÖn. nh     ®   
  6. 6 Do  Ëy, ®Ó   ã    v  c ®ñ kinh phÝ   öa  ÷a  µis¶n    s ch t   b¶o  ¶m   ¹t®éng,     ® ho     c¸c ®¬n  Þ  Çn  ù  Õn  y    µ  ô  Ó    v c d ki ®Ç ®ñ v c th c¸c c«ng  Öc  öa  ÷a  ßng  vi s ch th xuyªn,  söa  ÷a  ínvµ      i víi õng c«ng  Öc  Ïthùc hiÖn  ch l   kh¸i to¸n®è    t  vi s     trong n¨m.   23­ Chi x©y  ùng  á:    d nh §èi víic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  á       tr   d nh bao  å m   Õng,   Ó   íc,  µ  Ö   g gi   b n   nh v sinh,hµng  µo,s©n    r  gara «t« con,cèng    n  Þ ®Ò u        c¸c®¬ v   ph¶igöithiÕtkÕ   µ      v dù      Õt®Ó   ã  ¬  ë    Õt. to¸nchiti   c c s gi¶i quy 24­ Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng: c lao®é   Nh×n  chung  ¬ng  Ön lµm  Öc  µCCL§  ¹ c¸c®¬n  Þ  Ön  ph ti   vi l   t    i v hi nay  ∙  ­ ®® îctrang bÞ  ¬ng  i  ng  u,  Êt l ng tèt,  vËy     t ®è ®å ®Ò ch  î     do  n¨m  1999 chØ  Ëp  ù  ld to¸n mua   ¾ m     s thªm  ÷ng  µis¶n  nh t  cßn  Õu  ËtcÇn  Õt,u    thi th   thi   tiªntrang bÞ    nh÷ng  CCL§  trong  Ünh  ùc    äc  ôc  ô  l v tinh ph v thanh  to¸n chuyÓn  Òn  iÖn,   ti ®   ®iÖn  ö. t Trong  ù    Çn    â  è îng  d to¸n c ghi r s l CCL§  Ön  ã  µ  ×nh  Ön  ¹ng,  è  hi c v t hi tr   s cÇn  mua,  n   thµnh  Òn vµ  ¬itrangbÞ  ô  ôc3). ®¬ gi¸,  ti   n     (Ph l   Riªng  ét  è  m s kho¶n   chisau  y   ®© sau  chØ    Ëp  chit chung  ¹  ©n   µng  tiNg h Nhµ   íc   n   Trung  ng  ô  Õ       µi chÝnh),c¸c ®¬n  Þ  ¬ (V K to¸n­ T      v kh«ng ph¶ilËp  ù   d to¸n:   ­Chi khen th ng,phóc  î(trÝchchung      ë   l  i   cho  h Ö   èng) c¶  th ­Chi thuªchuyªn giatrongvµ  µiníc          ngo     ­Chi ®Ç u      iÓnkü  ËtnghiÖp  ô  µ     tph¸ttr   thu   v v c«ng  Ö   ©n  µng ngh Ng h ­Chi thuªtµis¶n         ­Chi lËp quü  ù      d phßng  ñiro. r  B­ D ù  to¸n m u a   ¾ m  t µi s  s¶n c è  ® Þ n h: (bao g å m  c¶ trang b Þ  c h o  k h o  q u ü ) C¸c  n  Þ  cø  ×nh  ×nh  ®¬ v c¨n  t h TSC§   Ön  ã  µ  hi c v nhu  Çu    c t¨ng thªm    ®Ó lËp  ù    d to¸nmua   ¾ m   s TSC§  n¨m; Trong  ù    Çn    â sè îng tµis¶n  c¶    d to¸nc ghir   l     cïng  ¹  Ön  ã, n¨m  lo ihi c   mua   ¾ m   vµ  Ön  ¹ngcña  µis¶n,   µ  è  Çn  s   hi tr   t   v s c mua   s¾ m  thªm. §èivíixe          «t« con  ©n   µng  µ   íc   Ng h Nh n   Trung  ng  a    Õt ¬ ch gi¶iquy   cho    n  Þ  Ön  ã  õ 2  u   trëlªnvµ  êih¹n  ö  ông  cha  í 10  c¸c ®¬ v hi c t   ®Ç xe      th   s d xe  t i n¨m, c¸c ®¬n  Þ  Çn     vc b¶o qu¶n,b¶o  ìng xe  êng  xuyªn ®Ó   ã  ¬ng  Ön   d   th     c ph ti   ho¹t®éng  ôc  ô    ph v nhu  Çu  c c«ng    ña  n  Þ. t¸cc ®¬ v C¸c  µis¶n  t  kh¸ccÇn  Ýnh   nhu  Çu  Ò   è îng   µ  Êtl ng     t to¸n  c v s l  v ch  î  cho  ï ph   hîp  íitÝnh  v  n¨ng  ö  ông,  sd tr¸nh l∙ng phÝ.  Öc      Vi duyÖt  ù   d to¸n mua   ¾ m     s TSC§,  ©n   µng  µ   íc   Ng h Nh n   Trung  ng  Ï xem   Ðt    Õt  Çn  ¬ s  x gi¶iquy d trong n¨m     c¨n cø  µo    v kh¶  n¨ng  ån  èn  ngu v mua  ¾ m   s TSC§. Dù  to¸n trang  ÕtbÞ   toµn    thi   an  kho  ü  µ TSC§:  ù  qu l   d to¸n c¸c thiÕtbÞ       cÇn  Õt®Ó   ¶m   thi   ® b¶o  toµn  an  kho  ü  qu m¸y  ¬ m   ícch÷a  b n  ch¸y,tñ kÐt   ¾t,      s   m¸y  ãc  m kh¸c.. . C­ D ù  to¸n trang b Þ   h ¬ n g  ti Ö n tin h ä c:  p
  7. 7 ­ Dù       to¸ntrang bÞ     äc:C¸c  n  Þ  Ëp dù    Ò     tinh   ®¬ v l   to¸nv nhu  Çu  c trang bÞ    m¸y    Ýnh  ét bé  vit (m   m¸y    Ýnh  å m  CPU,  µn   ×nh,bµn  Ý m,  vit g   m h   ph m¸y      inkim hoÆc    inlaser)göiVô   Õ       K to¸n­Tµi chÝnh  µ     v Trung  ©m     äc  ©n   µng. t tinh Ng h   § Ó   ã  ¬  ë  c c s xem   Ðt gi¶i x     Õt,trong kÕ   ¹ch ®¬n  Þ  Çn    â sè îng vµ  quy     ho   v c ghir   l   t×nh  ×nh  h m¸y  Ön  ã, sè îng  hi c   l m¸y  Çn  c ph¶imua   ¾ m     s thªm, n¬i trang bÞ.       ViÖc  trang  Þ   b m¸y    Ýnh  vi t n¨m  1999  Çn   tiªn cho  c u    c«ng    t¸c thanh to¸n  chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t D­ D ù  to¸n chi p h Ý  c¶i t¹o s ö a ch ÷ a  µ  n © n g   Ê p  c¸c v c k h o  ti Ò n: a­ §èivíi Öc  öa  ÷a  á,th ng       vi s ch nh   ê xuyªn,c¸c ®¬n  Þ  Ëp  ù      ù     v l d to¸nnh d to¸nb¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n    d   s ch t   kh¸c.    b­ §èivíiviÖc  öa  ÷a  ín, ©ng  Êp  µ       s ch l   n c v trang bÞ     ÕtbÞ   toµn    c¸c thi   an  kho:   + C¸c  n  Þ  ∙  ã  ®¬ v ® c th«ng    ña  b¸o c Ban chØ  o  öa  ÷a,n©ng  Êp    ®¹ s ch   c c¸c kho    chinh¸nh NHNN  tØnh,thµnh  è    ph ph¶iphèihîp víi        C«ng    ¬  Ý Ng ©n   tyc kh   hµng    µ      Ëp  ÕtkÕ   µ  ù  I v II®Ó l thi   v d to¸n chi tiÕtgöi NHNN        Trung  ng    ¬ gi¶i quyÕt. + C¸c  n  Þ  a  îc n©ng  Êp  µ  µ  ®¬ v ch ®   c v v trang bÞ   c¸c thiÕtbÞ   toµn        an  kho  Ü   îclËp  qu ®   riªngvµ  ® îcsö  ông  õ nhiÒu  ån    do    d t  ngu kinh phÝ    nªn trong  c«ng    ù    v¨n d to¸nkinh phÝ   Çn  ©n    c ph chia ra theo    ôc     c¸c m sau    ¶m     ®Ó ® b¶o chÝnh    x¸c cho  Öc  Ðt  Öt  µ  ö  ông  ån  vi x duy v s d ngu kinh  Ý    ña  ph c NHNN   ô  c thÓ. c­ Dù     to¸n kinh  Ý   öa  ÷a, n©ng  Êp  µ    ph s ch   c v trang  Þ     ÕtbÞ     b c¸c thi   an toµn kho  ü    îc lËp  qu tuy ®   riªng vµ  ® îc sö  ông  õ nhiÒu  ån    do    d t  ngu kinh phÝ    nªn trong c«ng    ù      v¨n d to¸nkinh phÝ  Çn  ©n    c ph chia ra theo    ôc     c¸c m sau    ®Ó ®¶m   b¶o  Ýnh  ch x¸c cho  Öc  Ðt  vi x duyÖt  µ  ö  ông  ån  vsd ngu kinh  Ý   ña  ph c NHNN,  ô  Ó: c th + C¸c c«ng  Öc  öa  ÷a  vi s ch kho  Òn    ©y  ¾p, h Ö   èng  öa,   iÖn, ti nh x l   th c  ®   chiphÝ  ¾p  Æt  Ïdïng nguån    l® s    kinhphÝ    b¶o  ìng vµ  d   SCTS. + C¸c  ¹  µis¶n  ã    Þ díi5  iÖu ®ång/chiÕc  Ï dïng  ån  lo it   c gi¸tr     tr   s  ngu kinh  phÝ  c«ng  ô    ng; c lao®é + C¸c  ¹  µis¶n  lo i   t chuyªn dïng  ã    Þ tõ 5  iÖu ®ång    Õc  Ï dïng    c gi¸tr     tr   / chi s   nguån  èn  v mua  ¾ m   s TSC§. + C¸c kinh phÝ  ¾p  Æt  Ö   èng  ®éng, b¸o ch¸y,ch÷a    l® h th b¸o       ch¸y,   th«ng  giãhótÈ m, sÏdïng nguån          kinh phÝ    b¶o  Ö   Òn. v ti Trong n¨m 1999 NHNN  Trung  ng  a  ã  ñ  ¬ng  ë   éng  Ön  ¾p  ¬ ch c ch tr mr di l ® Æt  Ö   èng  ÷a  h th ch ch¸y tù ®éng     b»ng  Ý  kh CO2   µ  Ö   èng  v h th CAMERA,    do vËy    n  Þ  c¸c®¬ v kh«ng  Ëp thiÕtkÕ   µ  ù    l    v d to¸ncho    Ö   èng  µy. c¸ch th n  IV­ æ  c h ø c th ù c hi Ö n  c¸c d ù  to¸n:  T  
  8. 8 A ­ V Ò  chi p h Ý  q u ¶ n  lý: Tõ n¨m 1999 NHNN  Trung  ng  ¬ chØ  Öt  duy qu¶n  ýtæng  ù    µ  ét  l  d to¸nv m sè  chØ      Ý  tiªuchiph qu¶n  ýkhèng  Õ     l  ch c¸cchØ    tiªusau:  +    î Êp  ã  Chi tr  c kh kh¨n,trî Êp    Öc.    c th«ivi +    Chi c«ng      éivµ  oµn  Ó t¸cx∙h   ® th +      a  Chi ¨n tr (qu¶n  ý®Þnh  l  møc  chi) +    Chi b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n d   s ch t   +    ©y  ùng  á Chi x d nh +    Chi c«ng  ô    ng c lao®é +    Ô  ©n  Chi l t kh¸nh tiÕt   ­ §Çu    n¨m 1999    ù      Ý  khid to¸nchiph qu¶n  Ý cha  îcxÐt duyÖt    n   l  ®    c¸c ®¬ vÞ  îcthùc hiÖn    ®    c¸ckho¶n    êng  chith xuyªn cÇn  Õttheo  Õ   ,    thi   ch ®é b¶o  ¶m   ® cho  ¹t®éng  ña  n  Þ  ho   c ®¬ v trong ph¹m      vimøc   ¬ng  chit øng  ïng k×  c   n¨m1998  ­ C¸c  n  Þ    ®¬ v ph¶itÝnh    y         to¸n®Ç ®ñ c¸c nhu  Çu  µ  ©n  i  îp lývµ  c vc ®è h     ®óng  theo  Õ       nh    Ëp  ù    ch ®é qui®Þ ®Ó l d to¸nngay  õ ®Ç u   t  n¨m. ViÖc  Ëp  ù    ld to¸n bæ     xung chØ  nªn  Ëp  èi®a   2  Çn  õtr ng  îp  t  Êt  kh¸ch l t   1­ l (tr   ê h ®é xu do    quan) c¸c ®¬n  Þ     v ph¶igöitrong th¸ng 9         n¨m 1999    ®Ó NHNN   Trung  ng  ©n  ¬c ®èi vµ  Öt bæ     duy   sung. B­ V Ò   u a  s ¾ m   S C §, p h ¬ n g   Ö n tin h ä c: m T ti C¸c  n  Þ  ®¬ v chØ  îc thùc hiÖn    Ën  îc th«ng  ®    khinh ®  b¸o  Öt  duy b»ng    v¨n b¶n  ña  c NHNN   Trung  ng, n Õu  a  îcduyÖt    ¬  ch ®   hoÆc   ùc hiÖn  îtmøc  îc th   v  ®  duyÖt Thñ  ëng  n  Þ    tr ®¬ v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícThèng  c.   tr   ®è   NHNN  Trung  ng  ô  Õ       µichÝnh) chÞu    ¬ (V K to¸n­ T     tr¸chnhiÖ m   ö  ýtrªn   x l    c¬  ë  ©n  i ® îcnguån  èn  µ  s c ®è     v v sau    îcthèng  c    Öt . khi®   ®è phª duy   C­ T h êi gian  ö i d ù   g to¸n n¨ m  1999  Ò  N H N N   v Trun g  ¬ n g:  C¸c  n  Þ  Ëp  µ  öi dù  ®¬ v l v g   to¸n vÒ    NHNN  Trung  ng  ô  Õ   ¬ (V K to¸n ­ Tµi      chÝnh) chË m   Êt lµngµy  12­   nh     15­ 1998                     N g © n  h µ n g  N h µ  n íc K Õ  h o ¹ ch chi p h Ý  q u ¶ n  lý  n¨ m  1999 §¬n  Þ:.. . ... v . . ... 1­ Tæng  è    é  ã  n   èin¨m    s c¸n b c ®Õ cu   1998:   ­Trong    Õ   biªnch
  9. 9 ­Hîp  ng  ¾n  ¹n:   ®å ng h 2­ Tæng    ÞTSC§    gi¸tr   theo nguyªn gi¸®Õ n   12­      31­ 1998: 3­ Tæng    ÞCCL§  ang  ö  ông:   gi¸tr   ® sd   ¬n  Þ:  iÖu®ång. § v  tr   Thùc  ¦ícthùc     K Õ   ¹ch ho   C¸c  chØ  tiªu hiÖn hiÖn N¨m   N¨m  1998 1998 1  2 3 4 1.L ng  µ  ô  Êp ¬ng ¬ v ph c l 2.Chi ¨n tr      a 3.Ph¬ng  Ön BHL§  µ    ti   v trangphôc    GD 4.C¸c    kho¶n  ng  ãp  ®ã g theo l ng  ¬ 5    î Êp  ã  Chi tr c kh kh¨n,trî Êp    Öc   c th«ivi 6.Chic«ng      éivµ  oµn  Ó   t¸cx∙h   ® th 7.Chi vËtliÖu vµ  Êy têin         gi     8.Chi c«ng    Ý    t¸cph 9.Chi ®µo  ¹ovµ  Ên  Ön     t   hu luy nghiÖp  ô v 10. Chi NCKH  c«ng nghÖ, s¸ng kiÕn c¶i   tiÕn  11.Chi cícphÝ  u  iÖn  µ  iÖn  ¹i     b® v® tho 12.Chi xuÊtb¶n  µiliÖu tuyªntruyÒn       t      qu¶ng  c¸o 13.Chi mua  µiliÖu,     t   s¸ch b¸o   14.Chi ®iÖn  íc,vÖ      n   sinhc¬   quan 15.Chi y  Õ  ¬      t c quan 16.Chi héinghÞ     17.Chi lÕ  ©n,kh¸nh tiÕt   t     18. Chi phÝ  cho kiÓm  to¸n,  thanh tra µ   v kiÓm  tra 19.Chi phßng     ch¸ych÷a    ch¸y 20.C¸c kho¶n    Ý     chi ph qu¶n  Ý  µ  l v c«gn  ô v kh¸c 21.Chi khÊu     hao  ¬  c b¶n  TSC§ 22.Chi b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n    d   s ch t   23.Chi x©y  ùng  á    d nh 24.Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng c lao®é Tæng  éng: c (Cã  b¶n  thuyÕtminh  ù    Ìm    d to¸nk theo) b¶ng  ..   µy     .Ng    th¸ng    n¨m  .       LËp  kiÓm  so¸t       gi¸m  c ®è
  10. 10      p h ô  l ô c 2 N g © n  h µ ng nh µ  n íc ® ¬ n  v Þ K Õ  h o ¹ ch m u a  s ¾ m  T S C §/trang  Þ  p h ¬ n g   Ö n  b ti tin  ä c n¨ m  1999 h Lo¹itµis¶n     Sè îng l  N¨m  Nhu  Çu c §¬n  gi¸ Thµnh  Ghi  hiÖn  ã c mua   tiÒn chó s¾ m 1 2 3 4 5 6 7 Tæng  éng c Ngµy        th¸ng         n¨m LËp  b¶ng  kiÓm  so¸t 199 gi¸m  c ®è
Đồng bộ tài khoản