Công văn 1258/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 1258/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1258/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải quyết hàng hoá xuất nhập khẩu ùn tắc ở cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1258/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 1258/T M­X N K  n g µy  23 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  gi¶i u y Õt h µ n g   o¸ xu Êt n h Ë p  k h È u    q h ïn t ¾c ë cöa  h È u k KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan Thêib¸o Kinh  sè  (784)ngµy      tÕ  62    23/5/2001 cã    ®¨ng  bµi: “Hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu    ïnt¾c  cöa  ë  khÈu. Theo    ¬ng  c¸c th nh©n  hé  vµ  kinh doanh  thµnh    ë  phè    Hå ChÝ  Minh, tõ     ngµy 17/5 ®Õn     nµy,hµng    cua,ghÑ,    t«m, c¸,kÑo      dõa xuÊt khÈu    sang  Trung  Quèc  hµng  vµ  hoa  qu¶ nhËp khÈu    tõ Trung Quèc  ïn t¾c  bÞ    hµng tr¨m tÊn  i   t¹  c¸ccöa    khÈu      biªngií Trung  i Quèc,nhÊt lµt¹ Mãng            i C¸i­Qu¶ng  Ninh. Nguyªn  nh©n    c¸clùcl   lµdo     îng kiÓm    tracña  ViÖt Nam   i   t¹ cöa    khÈu  thùc  hiÖn  Th«ng   sè  t 14/2001/TT­BTM  ngµy  02/5/2001  cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng   dÉn  viÖc bu«n  b¸n hµng ho¸ qua biªn gií    gi÷a    i trªn bé  ViÖt Nam   Trung    vµ  Quèc      lµ c¸c doanh  nghiÖp thuéc mäi    thµnh phÇn  kinh tÕ,c¸c hé        kinh doanh    c¸ thÓ  ®¨ng  kinh doanh  i     cã  ký    t¹ c¸c tØnh      êng  ViÖt Nam       biªngií ® i bé    ­ Trung  Quèc. Do    vËy,nh÷ng    ngêi®¨ng  kinh doanh  c¸c tØnh    ký    ë    kh¸c khixuÊt nhËp        khÈu  qua      biªngií®Òu   ¸ch l¹  i bÞ    ichê  lý”. , xö  T¹i®iÓm       1, Th«ng   t14/2001/TT­ BTM   ngµy  02/5/2001,Bé    Th¬ng    m¹i®∙  quy  ®Þnh   rÊtrâ: “Chñ  thÓ  mua    b¸n hµng    ho¸ qua    i biªngií : a. Th¬ng    nh©n  ViÖt Nam       lµ doanh nghiÖp thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ  îcthµnh    ®   lËp theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt;   b. Hé    kinh doanh      c¸ thÓ theo quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  02/2000/N§­ sè  CP  ngµy 03/2/2000 cña ChÝnh  phñ    vÒ ®¨ng  kinh doanh, thuéc    ký      c¸c tØnh  Qu¶ng  Ninh,L¹ng    S¬n, Cao    B»ng,Hµ    Giang,Lµo        Cai,Laich©u.” Bé Th¬ng      m¹i®Ò nghÞ  quý Tæng  côc cho kiÓm    trangay  th«ng    tintrªn,   nÕu  ®óng nh ph¶n ¶nh cña Thêi b¸o    Kinh  th×    tÕ  ®Ò nghÞ quý Tæng  côc  chØ ®¹o    H¶i quan  cöa khÈu    gi¶iquyÕt ngay    theo híng:   1. §èivíi       hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu cña    ¬ng  c¸cth nh©n  ViÖt Nam     lµdoanh    nghiÖp  thuéc c¸c thµnh      phÇn kinh tÕ  îcthµnh  theo    ®   lËp  quy ®Þnh  cña ph¸p      luËttrªn®Þa  bµn  níc(kh«ng  c¶    ph¶ichØ  c¸c doanh    cã    nghiÖp    trªn ®Þa  bµn    c¸c tØnh biªn gií     i th×  ) cho lµm thñ      tôc h¶i quan      ®Ó gi¶ito¶ hµng  ngay. 2. §èi víihµng        xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña    kinh  c¸ thÓ  c¸c hé  tÕ    theo  NghÞ  ®Þnh  02/2001/N§­   sè  CP ngµy  03/02/2000 cña ChÝnh phñ  ®¨ng  vÒ  ký  kinh doanh,thuéc c¸ctØnh          Qu¶ng  Ninh,L¹ng    S¬n, Cao    B»ng,Hµ    Giang,Lµo    Cai,LaiCh©u        th× cho  lµm        thñ tôch¶iquan        ®Ó gi¶i hµng  to¶ ngay. 3. Trong      khichê  iÓn khaithùc hiÖn  tr       chØ ®¹o cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  hç    trîkinh doanh    n«ng    tiªuthô  s¶n  i t¹ b¸o    c¸o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ trong  kú  häp  9  thø  Quèc   héikho¸ X;        ®èi víi hµng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu cña    c¸ché 
  2. 2 kinh  c¸  tÕ  thÓ  theo NghÞ  ®Þnh   02/2000/N§­   sè  CP ngµy  03/02/2000 cña  ChÝnh  phñ  ®¨ng  kinh doanh, ngoµi6  vÒ  ký        tØnh    i biªngií nªu        íc   trªnmµ tõ tr   ®Õn  nay vÉn kinh doanh    mua   qua        ícm ¾t  îctiÕp tôc thùc b¸n  biªngií th× tr   i ®         hiÖn viÖc mua,    b¸n hµng    ho¸ qua      biªngií cho  i ®Õn  hÕt  ngµy 31/7/2001. KÝnh  mong  phèihîp cña  sù      quý  Tæng  côc.
Đồng bộ tài khoản