intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1354/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

164
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1354/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp. Mời bạn cùng kham thảo để nắm vững nội dung công văn về thiết kế nhà ở cho sinh viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1354/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 1354 /BXD-KHCN ------------------------ V/v Thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà ở Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009 sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp. Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính ph ủ V ề Ch ương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào t ạo, nhà ở cho công nhân lao đ ộng t ại các khu công nghiệp tập trung, nhµ ë cho người có thu nh ập th ấp t ại khu v ực đô th ị; Các Quy ết đ ịnh s ố 65/2009/QĐ-TTg, số 66/2009/QĐ-TTg, s ố 67/2009/QĐ-TTg v ề vi ệc Ban hành m ột s ố c ơ ch ế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân lao đ ộng vµ ng ười có thu nh ập th ấp t ại đô th ị, B ộ Xây dựng gửi đĩa CD chứa các thiết kế điển hình, thi ết kế m ẫu: 1. Ký túc xá sinh viên được ban hành kèm theo quy ết đ ịnh s ố 14/2008/QĐ-BXD ngày 30/10/2008 của Bộ Xây dựng; 2. Nhà ở công nhân khu công nghiệp được ban hành kèm theo Quy ết đ ịnh s ố 131/QĐ-BXD ngày 12/2/2009 của Bộ Xây dựng. Các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trên đồng thời cũng đ ược đăng t ải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo địa chỉ: www.moc.gov.vn. Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành ph ố trực thuộc Trung ương ph ổ bi ến, tham khảo, vận dụng các thiết kế điển hình, thiết k ế m ẫu nêu trên cho các d ự án phát tri ển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân lao đ ộng t ại các khu công nghi ệp tập trung trên địa bàn. Về các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở cho ng ười có thu nh ập th ấp, B ộ Xây d ựng s ẽ tiếp tục công bố trong thời gian tới. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ; Đã ký - Bộ trưởng (để bc); - Bộ Giáo dục &Đào tạo; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; - Website Bộ Xây dựng; - Lưu VP, QLN, KTQHĐT&NT, PTĐT, KHCN&MT. Nguyễn Trần Nam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=164

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2