intTypePromotion=1

Công văn 1368/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Công văn 1368/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1368/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết lao động dôi dư tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1368/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 1368/VPCP-ĐMDN --------------------------- V/v giải quyết lao động dôi dư tại Tập Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009 đoàn Dệt May Việt Nam Kính gửi: - Bộ tài chính; - Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (công văn số 26/TDDM-QLNNL ngày 12/1/2009) về việc hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư và trợ cấp thôi việc từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp cho các đơn vị cổ phần hóa theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, đăng ký kinh doanh sau ngày Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có hiệu lực, được hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./. KT.BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; (Đã ký) - TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Công thương, LĐ-TB&XH; - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Viết Muôn Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, TTĐT; Các vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, ĐMDN (3)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2