intTypePromotion=1

Công văn 1385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
6
download

Công văn 1385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tài chính khi bán nợ và xử lý tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1385/TTg-NN V/v xử lý tài chính khi bán nợ Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007 và xử lý tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg Kính - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông gửi: thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 1611/NHPT-TDTW ngày 12 tháng 6 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 11333/BTC-TCDN ngày 23 tháng 8 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5001/BKH-KTNN ngày 16 tháng 7 năm 2007) về việc xử lý tài chính khi bán nợ và xử lý tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhà máy và công ty đường của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về nguyên tắc xử lý tài chính cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi bán nợ vay tín dụng Nhà nước tại các nhà máy công ty đường cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính như sau: - Tiền thu từ bán nợ được hạch toán giảm nợ gốc, trường hợp còn thừa giảm nợ lãi; - Trường hợp tiền thu bán nợ không đủ giảm nợ gốc và lãi, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xóa nợ (gốc và lãi) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp nguồn vốn khi xóa nợ gốc. 2. Các nhà máy, công ty đường chưa hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại được tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý tồn tại về tài chính theo chế độ hiện hành (kể cả việc áp dụng các biện pháp xử lý khó khăn tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2004) mà không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa thì thực hiện bán hoặc phá sản doanh nghiệp. Nơi nhận: KT, THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, TH, Website CP; Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, NN (3)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2