Công văn 1535/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Công văn 1535/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1535/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vướng mắc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1535/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1535/TTg-NN Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 V/v giải quyết một số vướng mắc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 1921/UBND-TĐC ngày 13 tháng 8 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6410/BKH- KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2007), Tài chính (công văn số 12071/BTC-ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2405/BNN-HTX ngày 30 tháng 8 năm 2007), Công Thương (công văn số 685/BCT-NLDK ngày 31 tháng 8 năm 2007), Giao thông vận tải (công văn số 5511/BGTVT-KHĐT ngày 4 tháng 9 năm 2007) về việc giải quyết một số vướng mắc trong việc thực hiện tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tạm ứng 300 tỷ đồng từ nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho Tỉnh theo kế hoạch hàng năm, để đầu tư các hạng mục kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu năm 2008 để hoàn trả dự án tái định cư và tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh phù hợp với tiến độ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. 2. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho Tỉnh theo kế hoạch hàng năm để thanh toán số vốn còn thiếu Dự án đầu tư tuyến đường tỉnh lộ 107 (đoạn từ Quốc lộ 279-huyện lỵ Quỳnh Nhai) và đầu tư ngầm bằng rọ thép xếp đá hộc tại 9 vị trí suối chảy cắt tuyến đường này. 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, bố trí vốn cho tỉnh Sơn La từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu năm 2008 để đầu tư xây dựng trụ sở một số cơ quan cấp huyện tại thị trấn Mường La; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 4. Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng phương án giao thông qua sông Đà tại khu vực bến phà Pá Uôn, đảm bảo giao thông thông suốt khi xây dựng cầu Pá Uôn và di chuyển dân tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong việc tổ chức di chuyển dân tái định cư qua sông Đà đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.
  2. 5. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư nêu trên theo đúng quy định hiện hành./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP; Hoàng Trung Hải - Lưu: VT, NN (4). Lĩnh 20
Đồng bộ tài khoản