Công văn 174/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
10
download

Công văn 174/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 174/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 174/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 2009 S : 174/TTg-KTN V/v gi m t l ch quy t toán và ti t ki m do ch ñ nh th u các d án th c hi n theo cơ ch 797 - 400 Kính g i: -B Xây d ng; -B Công Thương; -B K ho ch và ð u tư; -B Tài chính. Xét ñ ngh c a B Xây d ng (công văn s 2520/BXD-KTXD ngày 18 tháng 12 năm 2008) v vi c gi m t l ch quy t toán và ti t ki m do ch ñ nh th u các d án th c hi n theo cơ ch 797 - 400, Th tư ng Chính ph có ý ki n như sau: .vn 1. ð ng ý gi m t l ti t ki m do ch ñ nh th u các d án th c hi n theo cơ ch ban hành t i am các công văn s 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003, s 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 ietn c a Th tư ng Chính ph ñ i v i các h ng m c xây l p công trình t 5% xu ng 2%. M c gi m t l ti t ki m nói trên ñư c áp d ng ñ i v i các d án ñã, ñang tri n khai và chưa quy t toán. atV .Lu 2. V vi c gi m t l gi l i ch quy t toán th c hi n theo h p ñ ng ký gi a ch ñ u tư và nhà th u nhưng không ñư c l n hơn 3% giá tr h p ñ ng. B Xây d ng có văn b n hư ng d n c ww th ñ các ñơn v liên quan th c hi n./. w KT. TH TƯ NG Ni nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như trên; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các T p ñoàn: ði n l c Vi t Nam, D u khí Vi t Nam, CN Than và KS Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Hoàng Trung H i Phư ng, C ng TTðT, các V : TKBT, KTTH, ðP; - Lưu: VT, KTN (4). C (25)
Đồng bộ tài khoản