Công văn 1810/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Công văn 1810/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1810/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh thanh toán công nợ, giải quyết hàng tồn kho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1810/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1810/BXD-KHTC V/v: đẩy mạnh thanh toán công Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008 nợ, giải quyết hàng tồn kho Kính gửi: - Các doanh nghiệp thuộc Bộ, - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Trước tình hình trượt giá, nợ động, tồn kho và chậm thanh toán của các công trình, dự án đầu tư ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và tiến độ thực hiện của các công trình, dự án; Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số công việc sau: 1. Chủ động rà soát, đối chiếu công nợ trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư, tìm cách tháo gỡ, đẩy nhanh việc thanh toán công nợ. Đối với công nợ nội bộ: tập trung rà soát, đối chiếu thanh toán công nợ; hạch toán đầy đủ, kịp thời kết quả sản xuất kinh doanh; phân loại công nợ, có biện pháp thu hồi triệt để và xử lý nghiêm những trường hợp trây ỳ, vi phạm 2. Tập trung giải quyết hàng tồn kho, ứ đọng, sản phẩm dở dang, đẩy mạnh tiêu thụ, thu hồi vốn. 3. Đối với các công trình, dự án của các doanh nghiệp thuộc Bộ mà các đơn vị đã bàn bạc nhiều lần, còn vướng mắc về công nợ: báo cáo theo mẫu biểu gửi kèm theo 4. Đối với các công trình, dự án ngoài Ngành: báo cáo tình hình các công trình, dự án trọng điểm hiện có vướng mắc về thủ tục thanh toán, cần phản ánh với các Bộ, Ngành để xem xét, giải quyết. Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/9/2008 để tổng hợp. Trên cơ sở kiến nghị của các đơn vị, Bộ sẽ tổ chức hội nghị với các đơn vị để bàn cách xử lý. Nhận được công văn này, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện khẩn trương, nghiêm túc./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Cao Lại Quang - Lưu VP, KHTC.
Đồng bộ tài khoản