intTypePromotion=1

Công văn 1818/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 1818/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1818/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Công văn 3945 ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1818/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  1818/TC H Q­K T T T   T n g µ y 8 th¸ng  n¨ m  2001 v Ò  viÖc H íng d É n   5  C « n g  v¨n 3945 n g µ y 27/4/2001 cña  é   µi c h Ý n h   B T KÝnh    göi:C¸c  Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè  Ngµy  27/4/2001,Bé      Tµi chÝnh  C«ng    3945/TC­ cã  v¨n sè  TCT  híng dÉn    viÖc  lýthu thuÕ  xö      theo    néi®Þa        linhkiÖn  tûlÖ    ho¸ ®èi víibé    nhËp  khÈu    ®Ó s¶n xuÊt,l¾p    2    r¸pxe  b¸nh g¾n  m¸y  n¨m 2001  cña    c¸c doanh  nghiÖp  ®Çu     t trong níc.Tæng       côc    H¶i quan  sao      ®∙  göic¸c Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  (sè 1699/TCHQ­KTTT    ngµy 27/4/2001).§Ó     thùc hiÖn    thèng nhÊt,Tæng    côc  H¶i quan      yªu cÇu    c¸c®¬n  tr   vÞ  iÓnkhaithùc hiÖn      ngay  mét  néidung  sè    sau: 1. KiÓm         êng    thùc hiÖn    tral¹ c¸c tr i hîp ®∙    chÝnh  s¸ch thuÕ    theo    néi tû lÖ    ®Þa  ho¸ trong n¨m  2000    (tê khai hµng    nhËp  khÈu  ®¨ng  víic¬  ký    quan    H¶i quan  ícngµy  tr   1/01/2001)nÕu    ®Õn   31/3/2001 cha    thùc hiÖn    quyÕt    to¸n(mµ  kh«ng  lýdo    cã    gi¶itr×nh)theo    ®óng  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   7.2.2.Th«ng   li     t   ªn tÞch  176/1998/TTLT­ sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy 25/12/1998  cña  ªnBé     li   Tµi chÝnh  C«ng  ­  nghiÖp  Tæng   ­  côc H¶i quan  th× t¹m    thêikh«ng  cho  doanh  nghiÖp  îc¸p dông  ®     thuÕ suÊtthuÕ    nhËp  khÈu theo tûlÖ        néi®Þa        ho¸ ®èi víi nh÷ng    l«hµng  tiÕp theo.   2. Th«ng    b¸o cho    c¸c doanh nghiÖp  nhËp  ®∙  khÈu   linhkiÖn  2  xe  b¸nh  g¾n  m¸y cã tê khai ®¨ng ký víi  c¬ quan H¶i quan tõ 1/01/2001 ®Õn   30/4/2001  ®Õn   quan    c¬  H¶i quan    n¬i lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu    ®Ó tÝnh  i l¹ sè    thuÕ ph¶inép    theo thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa      îc ho¸ ®¹t®   trong n¨m  2000    i (ghit¹  phô    kÌm  lôa 1  theo  C«ng v¨n  06/BC­ sè  CNCL   ngµy  19/3/2001 cña  C«ng    Bé  nghiÖp)theo ®óng      quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   C«ng    i 4  v¨n sè  3945/TC­ TCT  ngµy  27/4/2001 cña  Tµi chÝnh  th«ng  cho    Bé    vµ  b¸o  c¸c doanh  nghiÖp  biÕt®Ó     nép    bæ sung    chØ  khicã  ®¹o  cña  Tµi chÝnh    Bé    ­ Tæng  côc  H¶i quan.   3.      êng  §èi víitr hîp doanh  nghiÖp ®¨ng  s¶n  ký  xuÊt,l¾p    ixe    r¸p lo¹  2  b¸nh g¾n  m¸y  nh∙n hiÖu    cã    míitrong n¨m    2001  ® îcChÝnh  ®∙    phñ cho  phÐp  th× thèng nhÊt  lÊy    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ cña n¨m  2000    i (ghit¹  phô    kÌm  lôc 01  theo C«ng  v¨n  06/BC­ sè  CNCL  ngµy  19/3/2001 cña  C«ng  Bé  nghiÖp)   ®Ó lµm    x¸c®Þnh  c¨n cø    tÝnh thuÕ nhËp khÈu.ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  theo  tû lÖ      néi ®Þa   ho¸ thùc hiÖn    theo QuyÕt  ®Þnh  1944/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  25/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    4. Tæng   b¸o  cô    hîp  c¸o  thÓ  nh÷ng    néi dung nªu  i t¹ ®iÓm   vµ  C«ng  1  2  v¨n nµy vµ nh÷ng víng m ¾c  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng  v¨n sè  3945/TC/TCT ngµy  27/4/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    dÉn trªn,ph¶n    ¸nh    vÒ Côc  KiÓm     traThu thuÕ  XNK   (Tæng  côc    H¶iquan)®Ó     kÞp   thêihíng dÉn    tiÕp. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2