intTypePromotion=1

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 1841/TC H Q­G S Q L  n g µy  3 th¸ng 6 T n¨ m  1998 v Ò  viÖc  thñ tôc H ¶i  u a n  ® èi h µ n g   o¸ X N K q h cña  c¸c D N  cã vèn §T N N KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  321/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy 14/3/1998 cña  Th­ Bé  ¬ng    m¹i quy  ®Þnh      chitiÕtthùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  12/CP ngµy 18/2/1997 vµ  sè  10/1998/N§­   CP ngµy  23/1/1998, c¨n  Th«ng   63/1998/TT­   cø  t BTC  ngµy  13/5/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc hiÖn    mét  quy  sè  ®Þnh  thuÕ  vÒ  t¹  iNghÞ  ®Þnh  10/1998/N§­ sè  CP,  cø  c¨n  Th«ng   04/1998/TT­ t sè  BKH  ngµy  18/5/1998 cña  KÕ     Bé  ho¹ch vµ   §Çu   thíng dÉn  c¸o quyÕt      b¸o    to¸nvèn ®Çu  , t  Tæng   côc    H¶i quan  híng dÉn  viÖc lµm  tôc H¶i quan  thñ      cho hµng ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu  cña    c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi®èi víi       nh÷ng ®iÓm   cã  ªnquan  sau: li   nh  1. VÒ     xuÊt khÈu    tû lÖ    Quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  N§   1  13  10/1998  N§­ CP. Doanh  nghiÖp   trùctiÕp b¸o    Th¬ng    Bé      c¸o Bé  m¹ivµ  KÕ ho¹ch  §Çu . vµ  t  C¸c  quan  c¬  nµy chÞu  tr¸chnhiÖm     theo    dâi,xem     xÐt ®iÒu chØnh    xuÊt tû lÖ    khÈu  xö      vµ  lýviph¹m.    C¬ quan    H¶i quan  cø  c¨n  vµo  giÊy phÐp xuÊt,nhËp    khÈu  cña doanh  nghiÖp  ® îc Bé  ®∙    Th¬ng    phª  m¹i ®∙  duyÖt    ®Ó lµm  tôc thñ    mµ   kh«ng  tr¸chnhiÖm    cã    yªu cÇu ph¶i®iÒu    chØnh    nµy. tûlÖ  2. VÒ     vÊn    ®Ò gi¸m  ®Þnh      ®èi víithiÕtbÞ, m¸y      mãc  nhËp khÈu    ®Ó thùc  hiÖn  ¸n  dù  ®Çu    t quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   40  ®Þnh  12/CP ngµy 18/2/1997:   C¬  quan  cÊp  giÊy  phÐp  ®Çu    t chÞu  tr¸chnhiÖm     xem  xÐt vÊn    ®Ò nµy, khi     lµm        thñ tôc h¶iquan  quan    c¬  H¶i quan  cø  c¨n  vµo  ho¹ch  kÕ  nhËp khÈu  îc ®   Bé Th¬ng   m¹i phª  duyÖt    ®Ó cho  phÐp  nhËp khÈu  thiÕtbÞ,    m¸y mãc kh«ng  yªu cÇu    doanh  nghiÖp  xuÊttr×nh chøng      chØ gi¸m  ®Þnh. 3. VÊn      ®Ò doanh  nghiÖp  îcb¸n  ®   s¶n  ph¶m   doanh  do  nghiÖp s¶n  xuÊt  cho    c¸c doanh  nghiÖp kh¸c ®Ó       trùc tiÕp s¶n xuÊt ra    s¶n  phÈm  xuÊt khÈu    quy  ®Þnh   t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  i 2  13  ®Þnh  10/1998/N§­ CP: ­ ViÖc  mua  b¸n gi÷a    c¸c doanh nghiÖp nµy thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p    hîp ®ång  luËtvÒ    kinh tÕ    nªn    H¶i quan kh«ng lµm      thñ tôc cho viÖc  mua    b¸n nµy. ­      §èi víidoanh  nghiÖp  thø nhÊt nhËp khÈu nguyªn liÖu,vËt   tõ      t níc ngoµivµo:H¶i quan    vµo        c¨n cø  quy ®Þnh  thñ tôch¶iquan      vÒ        ®èi víitõng lo¹    i h×nh    ®Ó lµm      thñ tôcb×nh  êng. th ­ §èivíidoanh        nghiÖp xuÊt khÈu    s¶n phÈm       ra nícngoµi:H¶i quan      lµm  thñ tôc b×nh  êng  ®èi víi       th nh      hµng  l« xuÊt khÈu    cïng lo¹     ikh«ng  cÇu  , yªu  chñ  hµng  chøng  minh nguån  nguyªn liÖu hoÆc  b¸n s¶n  phÈm  s¶n xuÊt ra    s¶n 
  2. 2 phÈm  ®ã, kh«ng yªu cÇu    gi¶itr×nh c¸c ®Þnh      møc   H¶i quan  vµ    còng kh«ng  cã  tr¸chnhiÖm      x¸cnhËn    c¸c®Þnh  møc  thùc tÕ.   4.V¨n    b¶n nµy  hiÖu    tõngµy    cã  lùckÓ    ký,thay thÕ      néidung ¬ng  t øng  h­ íng dÉn  t¹  Th«ng  t sè  111/GSQL­TT  ngµy  28/5/1997, v¨n b¶n  sè  i   1518/TCHQ­GSQL   ngµy 16/5/1997 vµ  1410/GSQL­CV     sè  ngµy 28/4/1997. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c   cã    kÞp    c¸o Tæng  thêib¸o    côc  ®Ó   chØ  cã  ®¹o    gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2