Công văn 208/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 208/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 208/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 89/CP và Thông tư liên bộ về bỏ giấy phép nhập khẩu chuyến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 208/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   TæN G   CôC  H¶I QUAN   208/TCHQ­GSQL   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   22  1  1996    VÒ VIÖC   íNG  H DÉN   THùC   HIÖN   NGHÞ  ®ÞNH   89/CP  TH«NG   LIªN  VÒ   Vµ  T  Bé  VIÖC   Bá  GIÊY PHÐP  XUÊT, NHËP     KHÈU   CHUYÕ N. KÝnh   göi:H¶i    quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Thi hµnh    NghÞ  ®Þnh  89/CP ngµy 15/12/1995 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  b∙ibá    thñ   tôc cÊp giÊy phÐp xuÊt,nhËp    khÈu tõng chuyÕn, li     ªnngµnh  Th­ ¬ng    H¶i  m¹i ­  quan  ban  ®∙  hµnh Th«ng   li   sè  TM/TCHQ   t ªnBé  01­ ngµy  20  th¸ng1    n¨m 1996. Nh÷ng    néidung  râ t¹  ®∙    i Th«ng   ªnBé    tli   nãitrªn,    H¶i quan  tÊtc¶  vµ    c¸c  tæ chøc,c¸nh©n  ªnquan  nghÜa  thihµnh      li   cã  vô    nghiªm chØnh. V¨n    b¶n  nµy  híng dÉn thªm mét  vÊn      sè  ®Ò vÒ thñ      tôc h¶i quan  lµm  thªm  vµ  râ  mét sè  vÊn    ®Ò cña      haiv¨n b¶n dÉn trªn: 1. Th«ng  li   Th¬ng        t ªnBé  m¹i ­ H¶i quan    gi¶ithÝch  thÓ  cô  mét  néi sè    dung cña  §iÒu  vµ  2  §iÒu  NghÞ  3  ®Þnh  89/CP. Tuy    nhiªn,ph¶ihiÓu        lµ:TÊt  c¶ hµng  ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu thuéc    c¸c danh môc  nªu  §iÒu  vµ  NghÞ  ë  2  3  ®Þnh  89/CP  ®Òu  ph¶icã      v¨n b¶n  cho  phÐp cña  Th¬ng    Bé  m¹ivµ/hoÆc cña  Bé, ngµnh  ªnquan.   li   2. §èivíi   êng    giÊy phÐp        trc¸c hîp bá    xuÊt,nhËp    khÈu  chuyÕn  kh«ng  vµ  thuéc diÖn  ph¶i cã    v¨n  b¶n cho  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc   Bé, ngµnh  chøc n¨ng  kh¸c nh    quy  ®Þnh  it¹ NghÞ    ®Þnh  89/CP    ®Çu   th× lÇn  ®Õn  lµm    thñ tôcxuÊt,nhËp      khÈu  hµng   ho¸,doanh  nghiÖp ph¶inép    cho    H¶i quan  mét  b¶n  sao  c«ng  cã  chøng  giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu    ch÷    (lo¹ 7  i sè) do  Bé Th¬ng    m¹i cÊp. Nh÷ng    lÇn sau  ®ã, chñ hµng  chØ  cÇn  xuÊt tr×nh    giÊy  phÐp  nµy,ngoµira chñ        hµng  kh«ng ph¶inép    mét    bÊt kú  giÊy phÐp    nµo  kh¸c.   Riªng ®èi víihµng              tr¶nî nícngoµith×    doanh  nghiÖp  ph¶inép    b¶n sao  c«ng  chøng  th«ng  b¸o tróng thÇu    cña  Tµi chÝnh  Bé    hoÆc  th«ng  b¸o chØ    tiªucña  Bé    KÕ ho¹ch vµ    §Çu . t 3. Trêng hîp doanh nghiÖp  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i hoÆc  Bé, ngµnh  chøc  n¨ng cÊp    v¨n b¶n cho phÐp xuÊt,nhËp    khÈu hµng thuéc c¸c danh      môc  nªu  ë  §iÒu  vµ  2  §iÒu  NghÞ   3  ®Þnh  89/CP nhng doanh nghiÖp  kh«ng  trùc tiÕp     xuÊt,nhËp    khÈu    th¸ccho  mµ uû    doanh nghiÖp kh¸c th×    trong bé  s¬    hå  lµm  thñ tôcH¶i quan        nép b¶n chÝnh hoÆc   b¶n sao c«ng chøng    hîp ®ång  th¸c uû    ®ã. 4.    §Ó thuËn  tiÖn  cho  viÖc theo    dâi hµng ho¸  xuÊt,nhËp    khÈu  thuéc  diÖn ph¶icã    giÊy phÐp    cña    Bé, ngµnh  ªnquan  gi¶iquyÕt  êng    li   vµ    tr hîp cïng  mét    lóc doanh  nghiÖp  hµng    cã  ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  nhiÒu  ë  cöa  khÈu  kh¸c  nhau    mµ kh«ng  thÓ  xuÊt  tr×nh b¶n  chÝnh  v¨n b¶n  cho  phÐp  xuÊt, nhËp    khÈu, Tæng    côc    H¶i quan  ban  hµnh  kÌm theo  ®©y  mÉu  phiÕu theo    dâihµng  ho¸ xuÊt,nhËp      khÈu  (phô      mÉu   lôc 1) vµ  ®¬n    xin trÝch hµng      ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu (phô      lôc2).ViÖc  dông    sö  c¸cmÉu   nµy  sau: nh  4.1.PhiÕu    theo dâihµng        ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu:
  2. 2 ­ PhiÕu    theo    dâinµy  îc¸p dông  ®     cho    i c¸c lo¹ hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cÇn ph¶i cã    v¨n  b¶n cho  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc  cña      c¸c bé, ngµnh  chøc n¨ng   îng hµng      khil   ho¸ ghitrong mét      v¨n b¶n  cho  phÐp  lµm      thñ tôcxuÊt,  nhËp  khÈu nhiÒu  lÇn  t¹  vµ  inhiÒu  cöa khÈu  kh¸c nhau. ­      Mçi  v¨n b¶n cho  phÐp xuÊt,nhËp    khÈu  îckÌm  ®   theo mét    phiÕu theo dâi.   ­ PhiÕu    theo    H¶i quan  dâido    cÊp tØnh    n¬ilµm      thñ tôcxuÊt,nhËp    khÈu  ®Çu     tiªncÊp. Khi cÊp      phiÕu  theo    dâicho chñ hµng,c¸n bé        H¶i quan  lµm    thñ tôc cÊp    phiÕu  ph¶ighi"®∙ cÊp        phiÕu theo    dâi"vµo b¶n chÝnh  b¶n  v¨n  cho  phÐp  xuÊt,nhËp    khÈu      ghirâ ngµy,th¸ngcÊp  ký        vµ  tªn,®ãng  dÊu  (dÊu ®¨ng  ký    têkhai) . ­ Doanh  nghiÖp  trùc tiÕp    mang   b¶n  chÝnh  v¨n b¶n cho  phÐp  xuÊt,   nhËp  khÈu  kÌm theo phiÕu theo    dâi ®Õn  tõng    n¬i lµm  tôc H¶i quan    thñ      ®Ó h¶i quan   îng    ghi l hµng  hoÆc   trÞ    gi¸ hµng  xuÊt, nhËp    khÈu tõng    ®ît vµo  phiÕu  theo    trõlï  dâivµ    iC¸n  h¶iquan  . bé    ®¨ng  têkhaiph¶itrùctiÕp ghivµ  ký              trõlïvµo     i phiÕu theo    dâi,nÕu  kh«ng      ghith× hoµn  toµn chÞu tr¸chnhiÖm     vÒ  viÖc ®ã. ­ HÕt    h¹n  b¶n  v¨n  cho phÐp xuÊt,nhËp    khÈu  hoÆc  hÕt îng  l hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu        ghitrªnv¨n b¶n cho phÐp, H¶i quan        n¬ilµm      cuèi thñ tôclÇn    cïng tæng   îng hµng      hîp l   mµ doanh nghiÖp  xuÊt,nhËp  ®∙    khÈu, thanh    kho¶n  v¨n b¶n cho phÐp  xuÊt nhËp    khÈu  phiÕu  vµ  theo      i dâi,tr¶l¹ cho    chñ hµng;   ph«    t«phiÕu  theo dâi®∙      thanh  kho¶n    göiTæng  côc    H¶i quan    ®Ó tæng  hîp. 4.2.§¬n      xintrÝch hµng      ho¸ xuÊtnhËp    khÈu: ­ §¬n    nµy chØ  îc sö  ®   dông    khicïng mét    lóc doanh nghiÖp lµm  tôc thñ    xuÊthoÆc     nhËp khÈu    t¹ nhiÒu  i cöa khÈu  kh¸cnhau      mµ kh«ng thÓ  ®ång    thêi xuÊttr×nh b¶n      chÝnh    v¨n b¶n cho phÐp xuÊt,nhËp    khÈu  îc. ® ­ Doanh  nghiÖp  mang   b¶n chÝnh  v¨n b¶n cho  phÐp xuÊt nhËp    khÈu  ®Õn  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè thuéc  ®Þa  bµn cña  doanh nghiÖp      ®Ó xin cÊp phiÕu  theo    trõlï  dâivµ    i®ång      , thêiH¶i quan  tØnh,thµnh    phè nµy      sÏx¸c nhËn  vµo ®¬n    xin trÝch hµng      ho¸ xuÊt nhËp    khÈu. ViÖc    cÊp phiÕu theo    dâi vµ        quy  ghitrõlïnh  i ®Þnh    t¹ ®iÓm       i 4.1 trªn®©y. ­ §¬n      xintrÝch hµng      ho¸ XNK   îclËp  ®   thµnh  b¶n:1  2    b¶n u  i   l t¹ H¶i quan    tØnh,thµnh    phè      n¬ix¸cnhËn vµo ®¬n; 1    b¶n giao l¹ cho     i chñ  hµng.H¶i quan      ph¶imë       sæ theo dâivµ u      l ®Çy  c¸cphiÕu  ®ñ    trÝch nµy.   ­ Sau   khi lµm xong  thñ    tôc H¶i  quan  cho    l« hµng  theo ®¬n     xin trÝch  hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu,nÕu îng hµng      l   ghitrong têkhaicña          l«hµng  kh«ng  phïhîp víiîng hµng            l ghitrong ®¬n      xintrÝch th× H¶i quan          n¬ilµm      thñ tôc cho  l«hµng  ph¹tviph¹m    xö      hµnh  chÝnh  ®èi    víichñ hµng, ®ång        thêifax cho    H¶i quan      n¬i x¸c nhËn  vµo ®¬n   xin trÝch hµng    xuÊt,nhËp    khÈu biÕt l hµng,  îng    lo¹  ihµng, trÞ gi¸.       .theo  khaib¸o      . nh    trªntê khai.Doanh    nghiÖp  ph¶i® a    b¶n  chÝnh  v¨n b¶n  cho phÐp  xuÊt,nhËp    khÈu  ®Õn   H¶i quan      n¬i xin trÝch    ®Ó ®iÒu  chØnh   îng hµng  ghitrongphiÕu  l¹l   i ®∙      trÝch. C¸c  liÖu    sè  ghi trong phiÕu theo    ®¬n    dâi vµ  xin trÝch hµng ho¸ xuÊt,   nhËp khÈu, chñ    hµng  kh«ng  îctù tÈy    ®     xo¸,söa  ch÷a thªm    bít.NÕu   lýdo  v×    g×      mµ H¶iquan  ph¶isöa    ch÷a    th× ph¶i®ãng    dÊu    x¸cnhËn. ViÖc cÊp  phiÕu theo    x¸c nhËn  dâivµ    ®¬n    xintrÝch hµng            ho¸ lµc¸cbiªn ph¸p qu¶n    lý cña H¶i quan. Nhng    kh«ng  thÕ    v×  mµ g©y  phiÒn  cho    hµ  c¸c doanh nghiÖp,®ã      lµmôc   tiªucña    c¶ic¸ch hµnh    chÝnh,c¸c®ång      chÝ  Côc  ­ tr
  3. 3 ëng  l∙nh®¹o  vµ    Côc    H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  ph¶itrùctiÕp theo    chØ        dâivµ  ®¹o thËt s¸tsao; nh÷ng        viÖc thuéc tr¸ch nhiÖm     cña H¶i quan th× ph¶i lµm    thËtkhÈn  ¬ng,®¶m     tr   b¶o thùc hiÖn      tètNghÞ  ®Þnh  cña  89  ChÝnh  phñ. NhËn   îc c«ng  ®   v¨n nµy    ®Ò nghÞ    h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè híng  dÉn  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  ªnquan  li   biÕtvµ    thùc hiÖn.   PHô  LôC  1 PHIÕU   THEO   DâI  HµNG   HO¸  XUÊT   NHËP   KHÈU KÌm  theo v¨n b¶n      cho  phÐp  sè..   .ngµy.. th¸ng..n¨m... .   .   .   cña  Bé... . . gi¸trÞ®Õn   . ..  cã      ngµy..   .th¸ng..  . .n¨m... . . . §¬n  xuÊtnhËp  vÞ    khÈu: §¨ng  t¹ H¶iquan: ký      i Sè  Tªn  Sè hµng  Sè hµng  H¶i  quan    n¬i lµm  thñ  tôc tê hµng lµm  thñ tôc cßn l¹i khai Lîng TrÞ  Lîng TrÞ  C¸n bé  Trëng    HQ cöa  gi¸ gi¸ tiÕp  khÈu hoÆc   Tëng  nhËn    tê phßng GSQL khai 1 2 3 4 5 6 7 8 * Ghi chó:Cét    bé          7:C¸n  tiÕp nhËn            tªn®ãng  têkhaiký,ghirâ hä    dÊu  ®¨ng  ký  têkhai.   Cét    ëng,Phã    8: Tr   H¶i quan  cöa  khÈu  hoÆc   ëng,phã  tr   phßng  gi¸m    s¸tqu¶n    lý ký      tªn. ghirâ hä 
  4. 4 PHô  LôC  2 C«NG   TY...           CéNG     .           HOµ   HéI  X∙  CHñ   NGHÜA   VIÖT  NAM     §éc     do        lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc §¬N  XIN  TRÝCH   HµNG   HO¸  XUÊT   NHËP   KHÈU KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè... . ..... . . .... Tõ    v¨n b¶n cho phÐp sè.. . ..ngµy..   . . .  . . .th¸ng.. .n¨m... . . .   . Do Bé...  .cÊp  gi¸trÞ®Õn   . cã      ngµy.. .  . .th¸ng.. .  . ... n¨m.... Tªn  quan  îccÊp  c¬  ®   giÊy phÐp:   Cöa  khÈu    xinxuÊt/nhËp: Thêigian xinxuÊt/nhËp:       Hµng    xinxuÊt/nhËp: Tªn  hµng Lîng  hµng TrÞ  gi¸ Ghi  chó Gi¸m  ®èc       (HoÆc  ngêi® îcuû      quyÒn    ký        tªn,®ãng  dÊu) .. . .............................. . . .............................. ý  kiÕn  cña    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    n¬i®¨ng  v¨n b¶n  ký    cho  phÐp Sè: KÝnh  chuyÓn: Côc      H¶iquan  tØnh,thµnh    phè... . . .. §Ò  nghÞ lµm  tôc cho  thñ    xuÊt/nhËp    l« hµng    trªn®©y.  hµng  ® îc L«  ®∙    H¶i quan    tØnh,thµnh    phè:.. . .........trõlïvµo    . . ........      .. i PhiÕu  theo    dâikÌm theo  v¨n b¶n    cho phÐp  ..   sè  .ngµy.. / ./   . . . . 199.cña.. . . .. PhiÕu  trÝch nµy  hiÖu    ngµy    cã  lùc07  lµm  viÖc,kÓ      tõngµy    H¶i quan  ký. Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199... C¸n  H¶iquan  bé    Trëng  phßng  GSQL ghiphiÕu    theo dâi               tªn,   (Ký,ghirâ hä    ®ãng  dÊu) (Ký,ghirâ hä          tªn)
Đồng bộ tài khoản