Công văn 2169/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
3
download

Công văn 2169/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2169/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2169/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2169/VPCP-ĐP V/v rà soát lại việc cấp phép Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008 đầu tư sân golf Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, gửi: Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua, việc cấp phép đầu tư sân golf ở một số địa phương có xu hướng tăng nhanh so với tốc độ phát triển chung. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất các dự án sân golf đã và đang được cấp phép đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại việc quy hoạch sân golf; tổng hợp đánh giá hiệu quả các dự án sân golf đã được cấp phép hoạt động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ trên và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM PHÓ CHỦ NGHIỆM - Như trên; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo); (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Nguyễn Quốc Huy các Vụ: TH, KTTH, VX, QHQT, NN, CN, IV; - Lưu: VT, ĐP (4); B (90).
Đồng bộ tài khoản