Công văn 2308/UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 2308/UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2308/UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn về đầu tư lắp ráp, sản xuất xe ô tô ở Việt nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2308/UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A  U û  B A N  N H µ   í C S è  2308/U B­T §  N G µ Y   N 14­11­1994 V Ò  H î P T¸C V µ  ® Ç U    H í N G  D É N  V Ò  ® Ç U  T  L ¾ P   P, T R¸  S ¶ N  X U Ê T   E  « T«  ë  VI Ö T   A M X N Uû   BAN   µ   íC  Ò   îP  NH N V H T¸C  µ   U   V ®Ç T § Ó   ¹othuËn  îcho    i t¸ckhitiÕn hµnh  Ëp  å  ¬  ù    u    µo  t  l  i c¸c ®è         l h s d ¸n ®Ç t v lÜnh  ùc  ¾p    v l r¸p,s¶n  Êt xe  t«,víisù  xu   «      tho¶  Ën  ña  é   ëng  é   thu c B tr B C«ng  nghiÖp nÆng,  û   U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    íng dÉn    Nh n   h     ®Ç th   nh sau: 1. C¸c    c«ng    íc ngoµi ®Ç u    µo  Öt Nam   ty n     t v Vi   trong  Ünh  ùc  ¾p    l v l r¸p, s¶n  Êt xe  t« ph¶ilµc¸ch∙ng  xu   «         s¶n  Êt xe  t« cã  xu   «    n¨ng  ùctµichÝnh,c«ng  l     nghÖ   Çn  ÕtvÒ   t«.C¸c  c thi   «    c«ng    ¬ng  ¹i cã  Ó  ãp  èn  ïng  íic¸c ty th m   th g v c v    h∙ng s¶n  Êt«      xu   t«trong c¸cdù    t«.     ¸n «  2. ChÝnh  ñ  Öt Nam     ph Vi   khuyÕn  Ých    ù    u    kh c¸c d ¸n ®Ç t theo  ×nh  h thøc  xÝ  nghiÖp  ªndoanh. li   3.Trong  ù      Êp  Êy  Ðp  u  ,ph¶ibao  å m   ¬ng  ×nh s¶n    d ¸n xinc Gi ph ®Ç t    g ch tr   xuÊt linhkiÖn  µ  ô  ïng«    Öt Nam.  Ë m   Êt tõ n¨m  5  Ó   õ khi    v ph t   t« Vi   Ch nh     thø  k t     b ¾t  u   ®Ç s¶n  Êt,ph¶isö  ông    Ön,phô  ïngs¶n  Êt t¹ ViÖt Nam   íi xu    d linhki   t  xu   i    v  tûlÖ  t  Êt lµ5%     Þxe  µ  Ït¨nglªntheo tõng n¨m    n     Ý nh     gi¸tr   v s           ®Ó ®Õ n¨m  10  thø  ®¹ttûlÖ  t nhÊt 30%     Þxe.     Ý    gi¸tr   Nhµ   ícViÖt Nam   Ïu    n    s   tiªnxem   Ðt vµ  µnh  ÷ng  ®∙i® Æc   Öt®èi x d nh u    bi     víic¸c dù  ® a  ch¬ng  ×nh s¶n  Êt néi®Þa   íiquy    u    ín,     ¸n  ra  tr   xu     v  m« ®Ç t l   c«ng  nghÖ  cao  µ  êigian thùc hiÖn  v th       nhanh. ViÖc s¶n  Êt linhkiÖn,phô  ïng«    îctiÕn hµnh  ïhîp víi ë  êng  xu       t   t« ®     ph       tr s cña  õng h∙ng vµ  t    theo sù  íng dÉn  ña  é   h   c B C«ng  nghiÖp nÆng. 4. C¸c  ù  ph¶icã    d ¸n    cam   Õt  ô  Ó  Ò   k c th v chuyÓn  giao c«ng  Ö,  o   ngh ®µ t¹ochuyªn m«n  µ      v qu¶n  ýcho      é  ÖtNam   µm  Öc  l  c¸cc¸n b Vi   l vi trong c«ng    ty. 5. C¸c  ù  ®Ç u    ã  ¬ng  ×nh xuÊt khÈu  t« nguyªn  Õc    d ¸n  t c ch tr     «    chi hoÆc   linhkiÖn,phô  ïng«    Ï® îchëng    ®∙ivÒ   Õ.     t   t«s     c¸cu    thu Khi chuÈn  Þ     ù  hîp    u    íiníc ngoµi,c¸c chñ  u    Öt   b c¸c d ¸n  t¸c®Ç t v        ®Ç t Vi   Nam   µ  ícngoµicÇn    vµo    éidung    y    ùc hiÖn. vn    c¨n cø  c¸cn   trªn®© ®Ó th  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản