intTypePromotion=1

Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
2
download

Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Văn bản Nghị định số 33/CP, ngày 27/5/1996 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA §Ý NH   Ý NH CH CñA   V¨N  PHßNG   Ý NH   ñ   è  CH PH S 2582/§MDN   µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 30  05  1996    V¨N B¶N   NGH Þ   NH   è  ®Þ S 33/CP, NG µ Y   TH¸NG   N¨M     27  5  1996  ñ A   Ý NH   ñ   C CH PH PHª  CHU È N   §IÒU  Ö   Ò     L V Tæ CHøC   µ   ¹T  NG   ñ A   V HO ®é C TæN G   C«NG   C«NG   TY  NGHI Ö P   µU  T THU û   VIÖT  NAM Do  ¬  Êt trong viÖc    n    s su     inÊ v¨n b¶n,t¹ m ôc  phÇn   ña  ô  ôckÌm   i  19  Ic Ph l   theo  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  §i l v tæ  v ho   c Tæng   c«ng    ty C«ng nghiÖp  µu  t thuû  Öt Nam   ã    Vi   c ghi:C«ng    ¬  Ý  tyc kh c«ng  nghiÖp  µ    ì tµu cò.Nay    v ph¸ d       xin ®äc  µC«ng    Ý  l  tykh C«ng  nghiÖp  µ    ìtµu cò. v ph¸ d    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2