Công văn 26/CV-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
68
lượt xem
4
download

Công văn 26/CV-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 26/CV-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thông tư số 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 26/CV-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. C «ng  v¨n c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  26/CV­N H 1  n g µ y  10 th¸ng 1 n¨ m   N 1997 v Ò  vi Ö c tri Ó n  hai T h « n g    s è  07/TT­N H 1  n g µ y 27/12/1996 h í ng  k t d É n  th ù c hi Ö n  Q u y  c h Õ  p h¸t h µ n h  v µ  s ö  d ô n g  s Ð c  ba n  h µ n h  kÌ m  theo  N g h Þ  ® Þ n h  s è  30/C P K Ýnh  öi:­ C¸c  g    Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè    ­ C¸c Tæng gi¸m  c, Gi¸m  c  chøc  Ýn  ông  µ  ®è   ®è tæ  td v Kho  ¹c  b Nhµ   íc n    ­Gi¸m  c  µ     ©n  µng   µ  ®è Nh inNg h Iv II Ngµy  27/12/1996,Thèng  c  ©n  µng  µ   íc®∙    ®è Ng h Nh n   ban  µnh  h Th«ng   t sè 07/TT­NH1   íng  Én  ùc hiÖn  h d th   Quy  Õ   ch ph¸thµnh  µ  ö  ông  Ðc    vsd s ban   hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 30/CP  µy  ng 9/5/1996 cña  Ýnh  ñ.§ Ó   Öc    Ch ph   vi tr Ón khaiTh«ng   îc ®ång  é, thèng  Êt vµ  i    t®   b  nh   th«ng  èt,Ng ©n   µng  µ   su   h Nh níc Trung  ng    ¬ yªu  Çu  c c¸c  n   Þ   ªnquan  ùc  Ön  ét  è  iÓ m   ®¬ v li   th hi m s® sau  ®©y: I.  C¸c c « n g  vi Ö c p h ¶i l µ m  t õ n a y ® Õ n  3 1/3/1997 (giai o¹n  Èn  Þ  ùc hiÖn   ® chu b th   Th«ng   t07/TT­NH1) 1.Ng ©n  µng  µ   íc:   h Nh n 1.1.Vô   Õ     K to¸n ­ Tµi chÝnh, Ban  êng  ùc Héi  ng         th tr   ®å thanh to¸n,Vô    Nghiªncøu    kinh tÕ,Vô      Ph¸p  Õ   èihîp thµnh  Ëp m ét  ã m     ch ph     l  nh c¸cchuyªn gia    ®Ó   ½n   µng    ¸p  äi  ¾c  ¾ c   ña  s s gi¶i® m th m c c¸c  µnh, ®Þa   ¬ng, c¸c    ng   ph   tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íc.Nhã m   µy  Vô  Õ      µichÝnh  µm  b  n  n do  K to¸n­T   l ®Ç u   èi  µ  1  ng  Ý    o  ô  iÒu  µnh. m v do  ®å ch l∙nh®¹ V ® h 1.2.Vô     Nghiªn cøu    kinh  Õ  chøc  Öc  t tæ  vi duyÖt  É u   Ðc  m s cho      c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íc nhanh  ãng, thuËn  î  b  n  ch   l ikh«ng    Ë m   , ®Ó ch trÔ,¸ch t¾c.    1.3.C¸c  ô, Côc  µ  n  Þ  ªnquan    ©n   µng  µ   ícTrung  ng    V  v ®¬ v li   ë Ng h Nh n   ¬ nghiªncøu    Th«ng   t07/TT­ NH1   µ  ö  ýkÞp  êic¸c c«ng  Öc  v x l  th     vi trong ph¹m      vi tr¸chnhiÖ m  ña  × nh.   cm 1.4.Nhµ     ©n  µng   µ    Ëp    inNg h Iv IIl ngay  Õ   ¹ch ®Ó   ½n  µng  ôc  ô  k ho   s s ph v c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íc®Õ n   ý  îp ®ång    Ðc  b  n  kh  ins theo  É u   m míivµ    Êy têkh¸ccã  ªnquan.   c¸cgi       li   1.5.C¸c      chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  chøc  Ng h Nh n     ph tæ  nghiªn   cøu  ü  k Th«ng   t 07/TT­NH1   µ  Ëp  ã m   v l nh chuyªn    m ét  ng  Ý  gia do  ®å ch trong   Ban  gi¸m  c  ®è chØ   o      ¸p  ¾c  ¾ c   ña    chøc  Ýn  ông, ®¹ ®Ó gi¶i® th m c c¸c tæ  td   Kho  ¹c Nhµ   íctrªn®Þa  µn  b  n    b trong qu¸ tr×nh tr Ónkhaithùc hiÖn.N Õ u   ã  ­     i         cv íng  ¾ c   îtqu¸  Èm   m v  th quyÒn,  ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   ã m   k th   nh chuyªn gia  ña  c Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng. h Nh n   ¬
  2. 2 2.C¸c  chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc:   tæ  td   b  n 2.1.KhÈn  ¬ng  ÕtkÕ   É u   Ðc  íicña  ×nh  µ  ×nh duyÖt  É u   ¹   tr thi   m s m  m v tr   m ti   Vô  Nghiªn cøu    kinh tÕ, sau    ý  îp  ng    Ðc  íim ét     ®ã k h ®å in s v   trong hai Nhµ        in ng©n  µng  Ëm  Êt ph¶ixong  íc15/2/1997). h (ch nh     tr   2.2.LËp  Õ   ¹ch  µ    k ho v cho      Êy  ê kh¸c phôc  ô  Öc    µnh  µ  inc¸c gi t     v vi ph¸th v sö  ông  Ðc  íiphïhîp víi d s m       Th«ng   t07/TT­NH1. 2.3.Tæ     chøc  Ëp  Ên  t hu cho    é  c¸n b trongh Ö   èng  ña  × nh.   th cm 2.4.Phæ   Õn  µ  íng  Én    bi v h d cho kh¸ch hµng  ña  × nh  Ò   Öc  håi   cm v vi thu    c¸c lo¹  Ðc  ò  Ðc  ¾ng) vµ  ö  ông  Ðc  íi theo   i s c (s tr   sd s m  NghÞ   nh  ®Þ 30/CP  µ  v Th«ng  t07/TT­NH1. II.  C¸c c « n g  vi Ö c c Ç n  l µ m  s a u k hi T h « n g  t 0 7/TT­N H 1  b ¾ t ® Ç u   c ã  hi Ö u  l ù c 1.C¸c  chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc:   tæ  td   b  n 1.1.C¸c  chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c Nhµ   ícchØ  o        tæ  td   b  n  ®¹ c¸c chinh¸nh  ña  c m × nh   chøc  iÓn  tæ  tr khai theo    quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   07/TT­ t NH1.  C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  µ      td v c¸c chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Kho  ¹c  µ   íc cã  Ng h th m  b Nh n   tr¸chnhiÖm     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h theo  É u   ¹  ô  ôc kÌm  m ti ph l   theo  c«ng  v¨n  µy  n cho      c¸cchinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬im ×nh  ng  ôsë  Ng h Nh n     ph n   ®ã tr   ho¹t®éng,    riªng c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc     h th m  doanh  (bao  å m   Ng ©n   g c¶  hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón),Kho  ¹c Nhµ   íctËp  îp t×nh  ×nh  iÓn khaitrªn  i   b  n  h  h tr      toµn  Ö   èng, b¸o  h th   c¸o  ùc tiÕp  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  tr   v Ng h Nh n   ¬ (V Nghiªn cøu    Kinh  Õ) ®Ó   t  tæng  îp  h theo    ú  c¸c k quy  nh    ®Þ nh sau: trong ngµy      tr Ón khai(1/4/1997),5  µy  u   õ 1  n   i      ng ®Ç (t   ®Õ 5/4/1997),10  µy  u   õ 1    ng ®Ç (t   ®Õ n   10/4/1997),10  µy  Õp    ng ti theo  õ11  n  (t   ®Õ 20/4/1997)vµ  ngµy  èi   10  cu   th¸ng (tõ 21  n       ®Õ 30/4/1997).Sau      ®ã b¸o  c¸o  nh  ú  ®Þ k theo  th¸ng vµ    sau    3 th¸ng,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc     h th m  doanh  (bao  å m   Ng ©n   µng  Çu   g c¶  h § t vµ  Ph¸ttr Ón)Kho  ¹c  µ   íc tiÕn  µnh  ¬  Õt  Öc  iÓn khai thùc  Ön   i   b Nh n   h s k vi tr     hi Th«ng t  07/TT­ NH1,  öi b¸o  g  c¸o  Ò   ©n   µng  µ   íc  v Ng h Nh n Trung  ng  ô  ¬ (V Nghiªncøu    Kinh  Õ)®Ó   t   tæng  îp s¬  Õt  µn  èc. h   k to qu 1.2.Trong    qu¸  ×nh  iÓn khai,n Õu  tr tr     gÆp   ã  kh kh¨n  íng  ¾ c   ×  v m th ph¶i   ph¶n    ¸nh ngay  Ò   ©n  µng  µ   ícTrung  ng      ¸p  µ  ö  ý. v Ng h Nh n   ¬ ®Ó gi¶i ® vxl 2.Ng ©n  µng  µ   íc:   h Nh n 2.1.C¸c      chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ëp  îp  ×nh  Ng h Nh n     ph t h t h×nh  iÓn khaitrªn®Þa   µn  tr      b b¸o   c¸o nhanh  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  v Ng h Nh n   ­ ¬ng; b¸o    öifax vµo  µy    c¸o g     ng h«m   sau  ña  ú  ¹n  c k h b¸o    c¸o theo quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m  1.1  ôc     m IIc«ng v¨n  µy. Sau  ,  nh   ú  µng  n  ®ã ®Þ kh th¸ng b¸o    c¸o  ×nh  t h×nh  iÓnkhai. tr    Sau  th¸ngtr Ónkhai, chøc  ¬  Õt    a  µn. 3   i     tæ  s k trªn®Þ b 2.2.Vô    Nghiªncøu    Kinh  Õ  Ëp  îp b¸o c¸o cña      tt h      c¸cchinh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   íc vµ    ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  n   c¸c Ng h th m  doanh, Kho  ¹c Nhµ   íc,b¸o      b  n  c¸o Thèng  c  ®è theo  quy  nh  ú  ¹  iÓ m     êigian chË m   ®Þ k ti ® 1.1,th     sau  ngµy  víi 1  so    thêih¹n b¸o c¸o nhanh       b»ng    õc¸cchinh¸nh  ©n  µng  µ   íc,tæ  faxt       Ng h Nh n   chøc  tÝn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc.Sau  th¸ngtr Ónkhai, chøc  ¬  Õt  µn  èc, d   b  n  3   i     tæ  s k to qu   b¸o c¸o Ban    o     l∙nh®¹ NHNN.
  3. 3 Nh Ën  îcc«ng    µy,c¸c®¬n  Þ  ªnquan  Èn  Þ  ®  v¨n n     v li   chu b chu  ¸o  Ò   äi  ® vm m Æt     iÓn khaith«ng  èt,kÞp  êigian  ®Ó tr     su   th   quy  nh,  ®Þ kh«ng  ©y  t¾c  g ¸ch  cho thanh to¸n ña c¸c doanh nghiÖp,  c  tæ chøc vµ  nh©n  d©n  sau ngµy  1/4/1997;®ång  êib¸o    th   c¸o  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  Þp  êivµ  v Ng h Nh n   ¬k th   ®Çy    ®ñ theo quy  nh    ®Þ trªn. Ph ô   ôc l M É u  b¸o c¸o n h a n h § ¬ n v Þ.................... B¸o c¸o t × nh h × n h  tri Ó n  hai th ù c hi Ö n  T h « n g    07/TT­N H 1  p h¸t  µ n h   k t h v µ  s ö  d ô n g  s Ð c Tõ  µy.. . . n   µy.. . ..... ng . . . ®Õ ng . . .... ChØ   tiªu Kú     b¸o c¸o Luü  Õ k   1.Sè îng thanh    Ðc:  l  to¸ns   a) S Ðc  ïng ®Þa  µn,kh¸ch Ö   èng:   c  b    th   ­Sè  ãn:   m ­Sè  Òn:   ti   b) S Ðc    kh¸c®Þa  µn,cïng h Ö   èng:   b    th   ­Sè  ãn:   m ­Sè  Òn:                             ti                            2.T×nh  ×nh  ùc hiÖn:   h th   a) ThuËn  î :   li b) Khã    kh¨n: c)KiÕn  Þ, ®Ò   Êt:   ngh   xu ..  µy.. th¸ng..n¨m... . ng   .   . LËp  Óu  bi  Tæng    G§/Gi¸m  c  ®è  Ký      tªn    ký    ng  Êu      tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản