Công văn 2628/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 2628/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2628/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung thu chênh lệch giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2628/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c sè 2628/TC H Q­K T T T   n g µy  09 th¸ng 06 n¨ m  2000  Ò  viÖc h íng d É n   v b æ  s u n g  thu chªnh lÖch gi¸ KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè TiÕp theo    néidung C«ng    1529/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy 11/4/2000 cña    Tæng  côc H¶i quan híng dÉn  thu chªnh lÖch    gi¸®èi    víimét  m Æt   sè  hµng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu.C¨n  ý    cø  kiÕn  cña  TµichÝnh    Bé    t¹ C«ng    2297  i v¨n sè  TC/TCT  ngµy  26/5/2000. Tæng     côc  H¶i quan híng dÉn    bæ sung  mét  sè  ®iÓm   sau: nh  1.VÒ       néidung  híng dÉn  êng      tr hîp kh«ng  ph¶ithu chªnh      lÖch  gi¸: Thay  thÕ môc: "Hµng  ho¸ nhËp khÈu  khu  tõ  chÕ  xuÊt" (®iÓm   c¸c   5    m Æt   hµng  kh«ng ph¶ithu chªnh      lÖch    gi¸)thµnh:"Hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  vµo  khu chÕ  xuÊt". 2.VÒ     c¸ch ghichÐp  chøng    to¸n:     vµ  tõkÕ  Bæ  sung ®iÓm   híng  6  dÉn    vÒ viÖc  nép    thu  c¸c kho¶n  chªnh  thu  lÖch  gi¸trongkhichê  kiÕn        ý  cña  TµichÝnh  thÓ  sau: Bé    cô  nh  M Æt  hµng nµo  ® îcquy  ®∙    ®Þnh  trong môc    026    th× nép vµo tiÓu môc ­   t ¬ng øng, m Æt     hµng nµo cha  îc quy  ®   ®Þnh  trong môc    026  t¹m    th×  thêinép  vµo tiÓu môc    01. Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Tµi chÝnh  Bé    th× ®iÒu  chØnh  vÒ  môc  tiÓu môc  vµ    míi. 3. C¸c híng dÉn  kh¸c trong C«ng  v¨n sè 1529/TCHQ­KTTT  ngµy  11/4/2000 vÉn      gi÷nguyªn. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕt vµ  iÓn khaithùc hiÖn    tr       thèng nhÊt.Trêng  cã    hîp  víng  ¾c   b¸o    m th×  c¸o vÒ Tæng  côc    ®Ó xem     lýtheo quy  xÐt,xö      ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản