Công văn 2663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 2663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2663/VPCP-KTTH V/v: Điều chỉnh danh mục Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007 đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu CP giai đoạn 2003 - 2010 Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận gửi: tải; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Gia Lai. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các văn bản số 2192/BKH-KTĐP&LT ngày 3 tháng 4 năm 2007, số 2714/BKH-KTĐP&LT ngày 20 tháng 4 năm 2007 và số 2786/ BKH-KTĐP&LT ngày 25 tháng 4 năm 2007) về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý đìều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 của các tỉnh An Giang, Bạc Liêu và Gia Lai như sau: a) Tỉnh An Giang điều chỉnh 02 dự án, - Đường Núi Voi (huyện Tịnh Biên) thay bằng đường Tân Lập (Núi Voi-Tân Lập), - Đường Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) thay bằng đường Tân Phú (Vĩnh Bình-Tân Phú). b) Tỉnh Bạc Liêu: điều chỉnh 04 dự án - Đường Giồng Nhãn-Gò Cát thay bằng đường Giồng Nhãn-Gành Hào (thuộc 2 xã Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lợi), - Đường Lộc Ninh-Ninh Thạnh Lợi-Cả Chanh thay bằng đường Lộc Ninh-Ninh Thạnh Lợi (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân), - Đường Đầu Sấu-Vĩnh Lộc thay bằng đường Cầu Sập-Ninh Quới-Ngan Dừa- Quốc lộ 63 (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân), - Đường Nĩnh Lộc-Ba Đình thay bằng đường Vĩnh Lộc-Vĩnh Lộc A (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân). c) Tỉnh Gia Lai: điều chỉnh 04 dự án - Xã Ia Ko (huyện Chư Sê) thay bằng xã Plei Me (huyện Chư Prông), - Xã Ia Dreng (huyện Chư Sê) thay bằng xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa), - Xã Ya Hội (huyện Đắk Đoa) thay bằng xã Ia Hội (huyện Đăc Pơ), - Xã Ia Cút được chuẩn xác lại tên là xã Ia Púch.
  2. 2. Tổng vốn đầu tư vẫn giữ nguyên theo văn bản số 6037/BKH-TH ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo danh mục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, các Phó TTg; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, ĐP, IV, TH; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3).23
Đồng bộ tài khoản