intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 2710/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

503
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2710/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt báo cáo tình hình vi phạm sử dụng hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2710/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2710/TCT­PCCS NGµY 10 TH¸NG 8 N¡M 2005 VÒ VIÖC Xö PH¹T B¸O C¸O T×NH H×NH VI PH¹M Sö DôNG HO¸ §¥N KÝnh göi: Côc ThuÕ tØnh Qu¶ng TrÞ Tr¶   lêi   c«ng   v¨n   sè   520   CT/AC   ngµy   06/05/2005   cña   Côc  ThuÕ  tØnh  Qu¶ng  TrÞ  vÒ   viÖc xö   ph¹t vi  ph¹m chÕ   ®é  b¸o  c¸o   t×nh h×nh sö dông hãa ®¬n; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. Kh«ng nép b¸o c¸o sö dông hãa ®¬n lµ tr êng hîp nép b¸o  c¸o sö dông hãa ®¬n qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh tõ trªn 10 ngµy lµm  viÖc hoÆc trªn 10 ngµy lµm viÖc vÉn cha nép b¸o c¸o sö  dông  hãa ®¬n. Trêng hîp nép b¸o c¸o sö  dông hãa  ®¬n chËm tõ  01  ®Õn 10   ngµy lµm viÖc so víi thêi h¹n ph¶i nép b¸o c¸o th× bÞ  xö  ph¹t  chËm nép b¸o c¸o sö dông hãa ®¬n. 2. Kh«ng nép b¸o c¸o thanh quyÕt to¸n sö  dông hãa  ®¬n lµ  trêng hîp nép b¸o c¸o quyÕt to¸n sö  dông hãa  ®¬n qu¸ thêi h¹n  quy  ®Þnh tõ  trªn 90 ngµy lµm viÖc hoÆc trªn 90 ngµy lµm viÖc  vÉn cha nép b¸o c¸o sö dông hãa ®¬n. Trêng hîp nép b¸o c¸o quyÕt sö  dông hãa  ®¬n chËm tõ  01   ®Õn 90 ngµy lµm viÖc so víi thêi h¹n ph¶i nép b¸o c¸o th×  bÞ   xö ph¹t chËm nép b¸o c¸o quyÕt to¸n sö dông hãa ®¬n. Côc   ThuÕ   c¨n   cø   thêi   h¹n   ph¶i   nép   b¸o   c¸o   sö   dông   hãa   ®¬n, b¸o c¸o thanh quyÕt to¸n sö  dông hãa  ®¬n theo quy  ®Þnh   t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§­CP ngµy 07/11/2002 quy ®Þnh  vÒ  viÖc in, ph¸t hµnh, sö  dông, qu¶n lý  hãa  ®¬n vµ  híng dÉn  trªn  ®©y  ®Ó  xö  ph¹t vi ph¹m chËm nép, kh«ng nép b¸o c¸o t×nh  h×nh sö dông hãa ®¬n. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ biÕt vµ thùc hiÖn./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2