Công văn 29/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Công văn 29/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 29/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng EPC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 29/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 2 năm 2009 S : 29/BXD–KTXD V/v: Áp d ng Thông tư s 03/2008/TT- BXD ñ i v i h p ñ ng EPC Kính g i: T ng công ty C p nư c Sài Gòn Tr l i Văn b n s 355/CV-TCT-KHðT ngày 03/02/2009 c a T ng công ty C p nư c Sài Gòn v ñi u ch nh giá h p ñ ng EPC theo Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 c a B Xây d ng, v vi c này B Xây d ng có ý ki n như sau: 1. Th c hi n ch ñ chính sách c a Nhà nư c v ti n lương m i ñ i v i ngư i lao ñ ng, B Xây d ng ñã ban hành Thông tư s 03/2008/TT-BXD hư ng d n ñi u ch nh d toán xây d ng công trình cho nh ng kh i lư ng th c hi n t ngày 01/01/2008; Vi c ñi u ch nh giá h p ñ ng (bao g m c h p ñ ng EPC) th c hi n theo n i dung h p ñ ng ñư c ký k t gi a các bên; Trư ng h p giá gói th u EPC chưa có d toán ñư c duy t thì các bên ph i ti n hành phân ñ nh cơ c u d toán chi phí ñ làm cơ s th c hi n ñi u ch nh giá; .vn 2. Vi c ñi u ch nh d toán chi phí do ch ñ u tư t ch c th c hi n, trư ng h p công trình s am d ng v n Nhà nư c n u d toán ñi u ch nh làm vư t t ng m c ñ u tư ñã ñư c phê duy t thì ch ietn ñ u tư ph i báo cáo ngư i quy t ñ nh ñ u tư xem xét quy t ñ nh; atV 3. Trư ng h p trong n i dung h p ñ ng các bên ñã ký k t có s tho thu n ñư c ñi u ch nh .Lu giá khi nhà nư c thay ñ i ch ñ chính sách thì kh i lư ng th c hi n t ngày 01/01/2008 ñư c ñi u ch nh theo quy ñ nh c a Thông tư s 03/2008/TT-BXD; Trư ng h p trong n i dung h p ñ ng các ww bên ñã ký k t không có s tho thu n v ñư c ñi u ch nh giá khi nhà nư c thay ñ i ch ñ chính w sách thì các bên có th thương th o b sung giá h p ñ ng ñ b o ñ m quy n l i cho ngư i lao ñ ng theo quy ñ nh; Căn c ý ki n nêu trên, T ng công ty C p nư c Sài Gòn trong quá trình th c hi n có vư ng m c báo cáo S Xây d ng thành ph H Chí Minh ñ ñư c hư ng d n th c hi n./. TL.B TRƯ NG Ni nh n : V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG - Như trên; - Lưu VP,V KTXD, M5. Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản