Công văn 3296/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Huong Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
134
lượt xem
7
download

Công văn 3296/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3296/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3296/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BO GAO DEC VA DA° TAO CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VI14 NAM Dix 14p - Ta do - Haub phtic Sa: 3296/BGDDT-CSVCTBTH Ha Nai, ngay 20 Mang 4 nam 2009 V/v bao cao vi pham trong quy& town du an hoan thanh Kinh giri: Cat du an va cat dun vi hanh chinh, sir nghiep true thuac B0 Thuc hien chi dap eita Thu tuang Chinh phit tai Gang van s6 921/17g-KTTH ngay 20/6/2008 ye viec tie cao cOng tic quyet toan du an hohn thanh Mtn 2007 va cac hien phAp xfr ly vi pham, B6 Gifu) due va Dao Lao nghi cac don vi true thuOc Be than khai thus hien theo tang van sa 5135/BTC-DT ngay 08/4/2009 cila Be Tai chinh ve viec bao cao vi pham trong quyit toan dy An }loan thanh (giri kern theo) veri cac nOi dung cu th6 sau: Trien khai ra soat cac du An hoan thanh tir ngay 31/12/2008 tra ve truae thueic pham vi quan 19 co vi pham ye then gian lap, thim tra va phe duyet quy& man: can ct bien bin ban giao due du An, cOng truth vao sir dung, den chieu vol then gian lap bao cao quy& .vn town, thei gian them tra va phd duyet quy& toan quy dinh tai ThOng in huang din quy& am town du an hoan thanh thuac nguan van nha nuac s6 33/2007M tBTC ngay 09/4/2007 dm ietn 130 Tai chinh, lap danh sich cac du An holm thank vi pham then gian den dac cac dun vi .Lu atV co lien quan khan twang hoan thanh vies quy& toan cac du an nOi tan. Then gian trier khai tir Chang 4 den het thing 5/2009. w ww Ring hop bio cao tinh hinh attire hien tir ngay 01 den ngay 20 thing 6 nam 2009. Bao cao tang hop can phan tich re5 tinh hinh, nguyen nhan, nhemg khe• khan vaäng mac va de xual cac bien phap xir kern theo danh muc du an cham phe duyet quy& town tren 6 thing (bien 01/VPQT) va danh muc du An cham lap bao cao quy& toan tren 6 thAng (bleu 02/VPQ1). Bao cao girl ye 138 Giao due va Dao tao cham nhat la ngay 25 thing 6 nam 2009; 130 Ciao due va Dao tao se lap bao cao tang hop xem xet nit vao tang ke hoach van dau to cita cac dun vi khöng chip hanh ha° cao 3.130 Gide due va Dao tao se td cherc hem tra viec thuc hien cac nai dung tren trong then gian tit thing 5 den thing 11 nam 2009. Dê ngla cac chu dfiu ta, the don vi khdn throng trian khai thuc hi4n va gui bao cao dung then gian tren./. TL. BO TRUONG Not rain: C1VC THONG CEC CO SO VAT CHAT VA Nhu htn; TIBET BI NG HOC, DO CHOI THE EM TT Pham Vu Loan (a bdo do); - Um VT, Cue CSVCTBTE Duy Tao
  2. BO T jkl CTUNI-1 CONG HO.A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6:5135- /BTC - DT floc lap - Tv do - plitik01)0 VA DA° 740 V/v , bdo cao vi pham trong guy& todn du an hoan thanh. Ha Nai, ngay th4r r aldhigi$69 4919— (Thuvé'n' Dinh girl: - Cac Bo, co quan ngang BO, co quan thuOc Chintlph khac a Trung ming; - US/ ban nhan dan cac tinh, thanh pho true thuOc Trung uong. Thuc hien y kin chi dao cua Thil Wang Chinh phu tai COng van so 921/TTg- KTTH ngay 20/6/2008 ye viec bao cao cong the quyet Wan du an hoar' thanh clam 2007 va cac bien pithy xir ly vi pham; Bo Tdi chinh de nghj Thi) truang cac. Bo, ca quan ngang BO, ca quan thuOc Chinh phu, ca quan khdc a Trung ucmg; Chit tich UY ban tilt dan cac tinh, thanh phO .trirc thuec Trung uang chi ciao cac don vi chirc Jiang trien khai thuc hien mot so diem nhu saw Trien khai ra soat cac du an hodn thanh tir , ngay 31/12/2008 tra Ara truck thuec pham vi quirt lY co vi pham ye thai gian lap, tham tra va phe duyet quyet town: Can cir Bien ban ban giao dua du an, cOng trinh vdo sir dung; dOi chieu vai thai gian .vn lap 1* can guy& toan, thin gian tham tra va phe duyet quyet toan quy dinh tai Thong am ietn to twang dan quyét Win cht an hoan thanh thuOc nguOn von Nha nubs so 33/2007/TT-BTC ngay 09/4/2007 cila BO 'Ili chinh, lap danh sach cac du an hoan .Lu atV thanh vi pham thai gian de don id& cac chit dau tu va cac don vi co lien quan khan trucmg hoan thanh viec quyet toan cac du an not tren. Thai gian trien khai tir thang 4 w ww den het thang 5/ 2009. TOng hop bao can, tinh hinh thuc hien tir ngay 01 dan ngay 20 thang 6 nam 2009. Bao cat) tOng hop can phan tich re tinh hinh, nguyen nhan, nhi -mg kh6 khan vtrang mac va de xuat cac bien phap xir IY; . kern theo danh mvc du an cham phe duyet quyét toan tren 6 thang (Bieu 01/VPQT) va danh muc du an cham lap Bdo can quyet toan tren 6 thang (Bien 02NPQT). Cac du an quan tong ,quOc gia de nghl co ban cao rieng theo du an. Bap can girl ve BO Tai chinh cham milk la ngay 30 thang 6 nam 2009; qua thai han tren, BO Tai chinh se ban cao Chinh phil xem 'cat trir \Tao tOng kg hoach von dAu tu cua cac don vi khOng chap hanh-bdo cao. 3. BO Tai chinh se t6 chirc kiam tra viec thuc hien cac not dung tren trong thin gian tir thâng 5 den thang 11 nam 2009. De nghj Thit tnremg cat BO, co quan ngang BO, ca quan thuOc Chinh phU, ca quan khac a Trung ucmg; Chit tich US, ban nhan dan cac tinh, thanh phO nut thuec Trung ucrng chi dao cac ca quan chirc nang khan tnrang trien khai thuc hien va giri bdo cao dung thai gian tren./.1- Noi nhein: KT. BO TRUONG - Nhu.trén; YONG . - Thu tunng, cac Ph6 Thu tuCmg (c1 6 bão cao); - B6 Ke hoach va Dau tu ( phni hop); - So Tai chinh cac tinh,. thanh pith nun thuoc Trung uong; - Ltru : VT , Vu DT. 'tan Hiéu
  3. Don vi No do: Bleu s6 01/VPQT BAO CAO DANH MUC DV' AN CHM PHE DUVET QUVET TOAN (Kem theo COng van s6 Ci3S- /13TC-DT ngay OS thing 4 nam 2009 cOa BO Tai chinh) Ding mdc Gia tri Ten S6 du an, Thing ram Thing nam S6 thing cham - do cham TT Danh rime dau to de nghi quyet tear, dui dau to tong trinh hoar, thank Op guy& teat so vái quy dinh . x Or* dong) (trieru dOng) 'ling so - Nhem A - NhOm B - NhOm C 1 Ten don vi tliAm tra • .vn 1.1 NhOm A 1.2 - Dv dn... NhOm B ietn am uatV - Du an... w.L 1.3 NhOm C ww - Dkr in_ .. 2 Ten don v1 thfim tra 2.1 NIMin A - Dv an... 2.2 NhOm B Dv dn... 2.3 NhOm C Dv an... Ghi ch6: Bao cao nh&ng du an cham phe duyet quy& town tir 6 thing tra len ngay thing nam Ngtreri lap Neu Thu trading don vi - (Ks', ghi rO ho ten) ghi ro ho ten, &Mg dau)
  4. Don vi bao cdo: Bi66 s6 02/VPQT BAO CAO DANH MVC Dv AN CH4M LAP BAO CAO QUYET TOAN (Kern then Cling van s6 S2 35- /BTC-DT ngay og thang 4 (lam 2009 cUa BO Tai chinh) TOng mile A ' Ten S6 chi an, Thdng Warn S6 thang char So v n 5 o TT Danh Inge diiu to 1..3% do cham chi, cldu to ding trinh holm thanh so voi quy djnh thanh wan (tri6u dung) • A Tang s o - Nh6m A - NhOm B - NhOm C 1 Ten co. quan quyet dinh dau to 1.1 NhOm A - Du in.— am .vn 1.2 Nh6m B ietn uatV - Du an... w.L 1.3 NhOm C ww - D I/ an... . . 2 Ten co. quan quyet djnh dau to 2.1 NhOm A - Dkr en_ 2.2 NhOm B - Dv an... 23 NhOm C - Dy dn... Ghi chin Bat) cat) nhting do an them nOp bao cao quy& town tir 6 (hang tr9 len ngdy thang nam Ngueri ldp bleu Thu tru&ng dun vi (K9, ghi re ho ten) (K9, ghi re ho ten, dOng dAu) 4/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản