intTypePromotion=1

Công văn 3343/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
126
lượt xem
4
download

Công văn 3343/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3343/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ nhập khẩu giống dứa Cayen và giống măng tre Bát độ của Tổng công ty rau quả Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3343/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ  sè 3343/VP C P­N N    n g µ y 18 th¸ng 6 n¨ m  2002 v Ò  viÖc h ç  trî h Ë p   h È u    n k gièng d ø a  C a y e n  vµ gièng m ¨ n g  tre B¸t ® é   c ña T æ n g  c«n g  ty R a u  q u ¶   Öt N a m Vi KÝnh  göi: ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n, ­Bé      TµichÝnh, ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu ,t ­Ban    VËt    gi¸ChÝnh phñ. XÐt    ®Ò nghÞ  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n (c«ng v¨n  sè 798 BNN/KH  ngµy  th¸ng 3  27    n¨m 2002),ý    kiÕn cña  Tµi chÝnh  Bé    (C«ng  v¨n  5007  sè  TC/TCDN   ngµy  th¸ng 5  24    n¨m  2002)    vÒ viÖc  trîkinh  hç    phÝ  nhËp  khÈu gièng døa Cayen  m¨ng      vµ  treB¸t®é, thay m Æt     Thñ  íng ChÝnh  t   phñ,Phã    Thñ íng NguyÔn  t   C«ng  cã  kiÕn  sau: T¹n  ý  nh  Yªu  cÇu  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n chØ ®¹o  Tæng   c«ng  ty Rau    qu¶ ViÖt Nam   nh©n  gièng  sè  tõ  gièng  døa  Cayen  ® îc Thñ  íng ®∙    t   ChÝnh  phñ  trîkinh  hç    phÝ  nhËp  khÈu  trong    c¸c n¨m  1999, 2001      ®Ó cung  cÊp  cho  nhu cÇu cña    c¸c ®¬n  trùcthuéc Tæng  vÞ      c«ng    dông  ty;sö  kinh phÝ    thuéc  ch¬ng  tr×nh gièng  kinh phÝ  vµ    khuyÕn  n«ng, khuyÕn    l©m  cña  ®∙  Bé  ® îc bè      trÝ trong dù    to¸n ng©n    s¸ch n¨m  2002    trîviÖc  ®Ó hç    nhËp  khÈu  vµ  nh©n  gièng m¨ng      theo dù    îccÊp  thÈm    treB¸t®é    ¸n ®   cã  quyÒn    phª duyÖt. V¨n  phßng  ChÝnh  phñ    xinth«ng          b¸o ®Ó c¸cBé, ngµnh  biÕtthùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2