Công văn 336/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
83
lượt xem
4
download

Công văn 336/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 336/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về tình hình chuyển đổi ngoại tệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 336/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA B¸o c¸o c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  336/CV­N H 7  n g µ y 29  N h s th¸ng 4 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c t × nh  × n h   h uy Ó n  ® æ i  n g o ¹i Ö h c  t c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c ã   è n ® Ç u  t n íc n g o µ i v K Ý nh   öi:Thñ  íng  Ý nh  ñ g  t Ch ph Qua  êigian thùc hiÖn  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam,  ©n   µng   th       Lu   tn    i Vi   Ng h Nhµ   íc ViÖt Nam     n    in b¸o c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  ×nh  ×nh  Th t Ch ph t h chuyÓn  æi   ® ngo¹itÖ  ña      c c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitham    îp ®ång  îp  c v ®Ç tn     giah   h t¸ckinhdoanh:     I/ × n h  h × n h  th ù c trang vi Ö c c h u y Ó n  ® æ i  n g o ¹i Ö  T  t c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i: §Çu   ùctiÕp cña  ícngoµivµo  Öt Nam   µy  µng  ÷ vaitrßquan  ttr     n    Vi   ng c gi       träng trong n Òn      kinh tÕ  ña  ícta,nã  ¹o®iÒu  Ön  óc ®Èy    ëng    c n    t  ki th   t¨ngtr kinh   tÕ,t¹ora viÖc  µm       l cho    éi,gióp ViÖt Nam   x∙h       nhanh  ãng  µ  Ëp  µo    ch ho nh v xu híng ph¸ttr Ón cña    íctrong khu  ùc  ©u     ãiriªngvµ  ña  Õ  í nãi    i   c¸c n     v Ch ¸n     c th gi     i chung.K Ó   õ ngµy    t  1/1/1998  n   Õt  ®Õ h n¨m  1996, sè  ù    ∙  Êp  Êy  Ðp    d ¸n ® c gi ph cßn  ã  Öu  ùclµ1659  ù    íi è  èn  ¨ng  ý  µ27,577  û USD,  c hi l     d ¸n v   v ® s k l  t  trong ®ã     cã 1527  ù  ®∙  ùc  Ön  ãp  èn  íisè  Òn  µ 9.906.621.002  d ¸n  th hi g v v   ti l   USD,  ö  s dông 148.021    ng.   lao®é M ôc    ña  Ët ®Ç u    ícngoµin¨m  tiªuc Lu   tn     1987  nh»m   ë  éng  îp t¸ckinh "m r h     tÕ  íi ícngoµi,ph¸ttr Ón kinh tÕ  èc  ©n,  y  ¹nh  Êt khÈu    ¬  ë  v    n    i     qu d ®È m xu   trªnc s khaith¸ccã  Öu      hi qu¶  µinguyªn,lao ®éng  µ    Òm  t     v c¸c ti n¨ng  kh¸c cña  t  ­   ®Ê n íc".§ Ó   t ® îc m ôc      ®¹     tiªutrªn,®ång  êib¶o  é      th   h c¸c doanh  nghiÖp  trong  íc n  trong viÖc    ô    tiªuth s¶n  È m   ph s¶n  Êt ra  ¹  Þ  êng  Öt Nam,  µ   íc ta xu   t i th tr Vi   Nh n     ®∙ quy  nh  ®Þ cho    c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç t n     bªn  ícngoµi n    tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  gia h   h     ph¶itù ®¶m      b¶o  ©n  i ngo¹itÖ,Uû   c ®è      ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç t(nay lµBé  Õ   ¹ch vµ  u  )sÏxem   Ðt vµ      k ho   ®Ç t     x  quyÕt ®Þnh  Öc  ©n  i thu chingo¹itÖ  i víi   êng  îp doanh nghiÖp    vi c ®è         ®è     tr c¸c h    vµ bªn  ícngoµihîp doanh  n     s¶n  Êt hµng  xu   thay thÕ  µng  Ëp  Èu  µ  ©y    h nh kh v x c¬  ë  Õt  Êu  ¹  Çng    ¬  ë    Õn  ña  ©n   µng  µ   íc,Bé   ¬ng  sk c ht trªnc s ý ki c Ng h Nh n   Th M¹i vµ      ®Ò nghÞ   ña  c doanh  nghiÖp, viÖc  ©n  i  ¹itÖ  îc thùc  Ön    c ®è ngo   ®   hi b»ng      haigi¶i ph¸p,®ã   µ:  l + Chuy Ón   æi  Òn  Öt  ® ti Vi Nam   µnh  ¹itÖ  th ngo   (cho  Ðp   ph c¸c doanh  nghiÖp  µ  nícngoµihîp doanh  v bªn       mua  ¹itÖ  ¹ c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹i ngo   t     i h Th m  vµ  chøc  Ýn  ông  îcphÐp  tæ  td ®  kinhdoanh  ¹itÖ).   ngo   + Thanh to¸n b»ng  µng    h ho¸  ã    Þ  ¬ng  ¬ng  c gi¸tr t ® (tøc lµ cho     doanh  nghiÖp  µ  v bªn  ícngoµihîp doanh  îcdïng  ×nh  n     ®  h thøc thanh    µng  æi  to¸nh ®
  2. 2 hµng, hoÆc     thu mua     ¹  µng  c¸c lo ih ho¸ kh¸c ë     trong  íc ®Ó   Êt  Èu    n  xu kh thu ngo¹itÖ).   Thùc  Õ  t cho  n   ®Õ n¨m  1994  û   U ban  µ   ícvµ  îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç t kh«ng  thùc  Ön  îc viÖc  ©n  i  ¹itÖ  hi ®   c ®è ngo   cho    c¸c doanh nghiÖp  theo quy  nh   ®Þ trªn,viÖc  ©n  i  ¹itÖ  Çu      c ®è ngo   h nh kh«ng  îc qu¶n  ý,c¸c doanh  ®  l    nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµivµ  ®Ç t n     bªn  íc ngoµihîp  n    doanh  ù do  t   chuyÓn  æi  ¹itÖ  ® ngo   (b»ng  c¸ch mua  ¹itÖ  ¹ c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  chøc  Ýn  ông),   ngo   t i     h Th m   tæ  td   cßn    gi¶iph¸p thanh to¸n b»ng  µng    h ho¸  ã    Þ t ng  ¬ng  Çu    c gi¸tr  ¬ ® h nh kh«ng  thÓ    ông  îc.Nguyªn  ©n  Én  n   ×nh  ¹ngtrªndo  µ: ¸p d ®  nh d ®Õ t tr     l +  Öc  Vi quy  nh     µ qu¸  ®Þ trªn l   phøc  ¹p,doanh  t  nghiÖp ph¶i qua  Òu    nhi cöa, danh  ôc  µng    m h thay thÕ  µng  Ëp  Èu  µ    h nh kh v danh  ôc  ¬  ë  ¹  Çng  m csht cha  îcc«ng  è; ®  b +  ù   èihîp  ÷a c¸c bé  µnh  S ph   gi     ng cßn  a  ch chÆt  Ï,chóng    ∙  ch   ta ® bu«ng  láng qu¶n  ýviÖc  l  chuyÓn  æi  ¹itÖ  ña    ® ngo   c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t nícngoµivµ  nícngoµihîp doanh;     bªn       § Ó   Ên  ch chØnh  ×nh  ¹ng trªn ngµy  t tr     15/01/1994  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ViÖt Nam   ∙  ã    ® c c«ng  sè v¨n  67/CV­ NH7  yªu  Çu    ©n   µng  ¬ng  ¹i c c¸c Ng h Th m  thùc  Ön  hi nghiªm  óc  t c¸c  quy  nh   ña  Ýnh  ñ  µ  èng  èc  ©n   ®Þ c Ch ph v Th d Ng hµng  µ   íc vÒ   Õ     Nh n   ch ®é b¸n  ¹itÖ, chÕ     ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ngo     ®é m v s d t  ngo¹itÖ,chÕ        ®é thanh    ¹itÖ  i víidoanh  to¸nngo   ®è     nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi vµ  Õn  Þ   íiChÝnh  ñ  a  chÕ     ©n  i  ¹itÖ    ki ngh v   ph ® ra  ®é c ®è ngo   cho   c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi.Do   Ëy  µy  c v ®Ç t n     v ng 13/07/1995  ñ  íng  Th Tu ChÝnh  ã  c c«ng  v¨n  è  s 3831/KTTH  quy  nh  ¹m  êivÒ   Öc  ®Þ t th   vi chuyÓn  æi  ® ngo¹itÖ. TriÓn     khaiquyÕt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, Bé   Õ   ¹ch  µ    ®Þ c Th t Ch ph   K ho v §Çu   ∙  t® ban  µnh  h danh  ôc  µng  m h thay thÕ  µng  Ëp  Èu  ÕtyÕu  å m     h nh kh thi   g 33  ã m   µng    µm  ¬  ë  nh h ®Ó l c s cho  ©n   µng  Ng h xem   Ðt chuyÓn  æi  ¹itÖ  x  ® ngo   cho doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     bªn  ícngoµihîp doanh.Ng ©n   n       hµng  µ   íc ®∙  Nh n   ban  µnh  h C«ng  sè  v¨n  700/CV­ NH7   µy  ng 14/12/1995  íng h  dÉn  ô  Ó  Öc  c th vi b¸n  ¹itÖ ngo   cho    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi c v ®Ç t n     vµ bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh. Tuy    nhiªn cho  n     ®Õ nay  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B K ho v§ t vÉn  a  ch c«ng  è  b danh  ôc  ¬  ë  ¹ tÇng. m c s h  Theo    Çn  ña  tinh th c v¨n  b¶n  µy, c¸c doanh  n   nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµivµ  nícngoµihîp doanh  îcchiathµnh    i t ng:   bªn       ®    hai®è  î +  èi t ng  §  î thø  Êt:C¸c  nh   doanh nghiÖp  µ  v bªn  íc ngoµis¶n  Êt hµng  n    xu   nhËp  Èu  ÕtyÕu  µ  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   kh thi   vx d csht do  K ho v§ t c«ng  è,th× ® îcquyÒn  ùctiÕp li   Ö   íi ©n  µng  ¬ng  ¹i®Ó   b      tr     ªnh v   Ng h Th m  mua ­ l îng  ¹itÖ  ngo   theo  nhu  Çu  îp  ýphôc  ô  c h l  v cho  qu¸  ×nh  ¹t®éng  tr ho   s¶n  Êt xu   kinh doanh.ViÖc  ngo¹itÖ      b¸n    cho  doanh nghiÖp  chØ  îcthùc hiÖn      ®    khiph¸t sinhnhu  Çu        c chitr¶cho  ícngoµi. n  +  èit ng thø    §  î   hai:C¸c  doanh  nghiÖp  µ  v bªn  ícngoµihîp doanh  n     kh«ng  thuéc    hai danh  ôc   m trªn,n Õu   ã  ã    c kh kh¨n  kh«ng  ù c©n  i  îc nhu  Çu  t  ®è ®   c ngo¹itÖ  ña  ×nh,  ©n   µng  µ   íc sÏ c¨n  nhu  Çu  ¹itÖ  ña   cm Ng h Nh n     cø  c ngo   c doanh  nghiÖp, bªn  íc ngoµi hîp    n    doanh  µ  v kh¶  n¨ng  ¹itÖ  Ön  ã  ña  ngo   hi c c Ng ©n   µng    ç  î ét  Çn  ¹itÖ  h ®Ó h tr  m ph ngo   cho  doanh nghiÖp. B»ng  Öc      vi cho
  3. 3 phÐp doanh  nghiÖp  µ  nícngoµihîp doanh  ªnh Ö   íi ©n  µng  ¬ng  v bªn       li   v   Ng h Th m¹i®Ó     mua îng ngo¹itÖ  Çn  Õt®¸p  l    c thi   øng      chitr¶b»ng  µitÖ. ngo   Trong  n¨m 1995  ©n   µng  ∙  Ng h ® b¸n  µitÖ  ngo   cho    c¸c doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµivµ  ®Ç tn     bªn  íc ngoµihîp doanh  Ó  doanh  n     (k c¶  nghiÖp trong  danh  ôc  µ  m v doanh  nghiÖp  µi danh  ôc)  íisè  Òn  µ:324  iÖu USD.  ngo   m v   ti l   tr   N¨m  1996  b¸n 449,6  iÖu  tr USD  (trong ®ã     b¸n cho trong danh  ôc   µ 335  m l  tr Öu USD   Õm  i  chi 74,5%, ngoµidanh  ôc  µ114,6 tr Öu USD   Õm      m l   i   chi 25,5%),  sè  ¹itÖ  ∙    ngo   ® b¸n cho    c¸cdoanh  nghiÖp trong danh  ôc  µng    m h thay thÕ  µng    h nhËp  Èu,® îcph©n  kh     theo c¸cngµnh:    +  C¸c  ¹ thÐp:88,00 tr ÖuUSD   lo i      i   +  S¶n  Êtthøc ¨n giasóc:34,52 tr ÖuUSD   xu           i   +  S¶n  Êt«    m¸y:30,07 tr ÖuUSD   xu   t«xe     i   +  S¶n  ÊtdÇu  ì  ên:11,30 tr ÖuUSD   xu   m nh    i   +  S¶n  Êt®iÖn  ö:123,02 tr ÖuUSD   xu   t   i   +  S¶n  Êtv¶ivµ  ô  Öu may: 8,97 tr ÖuUSD   xu     ph li      i   +  S¶n  Êtvá  ép  xu   h kim  ¹   lo i6,71 tr ÖuUSD   :  i   +  S¶n  Êtc¸clo¹ giÊy:2,53 tr ÖuUSD   xu     i      i   +  S¶n  ÊtthiÕtbÞ  xu     th«ng    tin:8,64 tr ÖuUSD    i   +  S¶n  Êts¬n  èng    xu   ch rØ:0,64 tr ÖuUSD    i   +  S¶n  Êtthuéc trõs©u: 1,03 tr ÖuUSD   xu         i   +  S¶n  ÊtchÊtdÎo:0,86 tr ÖuUSD   xu       i   +  ÕtbÞ  iÖn:1,13 tr ÖuUSD   Thi   ®    i   +  µng  H kh«ng:1,9 tr ÖuUSD      i   +  C¸c  Æt   µng  m h cßn  ¹    iÖuUSD l i3,3 tr   : Sè  ¹itÖ  cho    ngo   b¸n  c¸cdoanh  nghiÖp  µidanh  ôc    ngo   m nh sau: +  ét ngät:11,96 tr ÖuUSD   B     i   +    Bia:18,95 tr ÖuUSD    i   +  B¸nh  Ño,m ú     Òn:3,75 tr ÖuUSD   k   ¨n li    i   +    äc:3,22 tr ÖuUSD   Tin h    i   +  îcphÈ m:  D  3,33 tr ÖuUSD    i   +  Ç u     D ¨n:15,54 tr ÖuUSD    i   +  S¶n  Êtv¸n Ðp:  xu     0,80 tr ÖuUSD    i   +  S¶n  Êtbao  ×:2,68 tr ÖuUSD   xu   b   i   +  Ho¸  ü   È m:  m ph 3,65 tr ÖuUSD    i   +  ícgi¶i N    kh¸t:  4,85 tr ÖuUSD    i   +  ãng  ×nh    § b ga:5,51 tr ÖuUSD    i  
  4. 4 +  ¹ch  G men:  1,35 tr ÖuUSD    i   +  B¨ng  Ö   v sinh:1,91 tr ÖuUSD      i   +  G¨ng    tÕ:0,5 tr ÖuUSD   tayy      i   +  Ng«  èng:1,02 tr ÖuUSD   gi    i   +  Æt   µng  M h kh¸c:36,29 tr ÖuUSD    i   Ngoµira cã  Ó  ã îng ngo¹itÖ      th c l     doanh  nghiÖp  ùmua  µ  t  v chuyÓn    íc ra n   ngoµiqua    ©n  µng  ¬ng  ¹im µ   ©n  µng  µ   íccha  ¾ m   îc.   c¸cNg h Th m   Ng h Nh n   n ® Qua   ¬n  ét  h m n¨m   ùc  Ön  ñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ  Çu   Õt    th hi ch tr c Ch ph h h c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi kÓ   doanh  c v ®Ç t     c¶  nghiÖp  µ   Êy  Ðp  m gi ph ®Ç u    tyªu  Çu  Êt khÈu  c xu   s¶n  È m,  u   ph ®Ò kh«ng  ù c©n  i ngo¹itÖ,kh«ng  t  ®è      xuÊt khÈu    hoÆc   Êt khÈu  xu   kh«ng  ¸ng  Ó,  ng  Én  ® k nh v yªu  Çu  ©n   µng  c Ng h Nhµ   íccho  Ðp  n  ph mua  ¹itÖ    ¸p  ngo   ®Ó ® øng  nhu  Çu  Ëp  Ëttnguyªn liÖu, c nh v        tr¶ nî  èn    v vay, chuyÓn  èn  µ  î nhuËn  Ò   íc.V Ý   ô  : m ét  è    v v li   vn  d nh   s doanh  nghiÖp  s¶n  Êt hµng    ïng    íc kho¸ng  xu   tiªud nh n   Lavi,bét ngät Miwon, Orsan,          O"one,biaTiÒn     Giang,nhµ    m¸y    ÖtNam,  µ   biaVi   Nh m¸y    bia§«ng  Nam   ,dÇu  ¸  ¨n  µ   Ì.. ®Ò u   Nh b   . kh«ng  ù c©n  i  ¹itÖ  µ  cÇu  ©n   µng  µ   íc t  ®è ngo   v yªu  Ng h Nh n   gi¶i  Õt cho  ä  îcchuyÓn  æi  ¹itÖ  íi è îng lín. quy   h®  ® ngo   v   l   s Tríc t×nh  ×nh  ,      Ön  c©n    h ®ã ®Ó c¶ithi c¸n  v∙ng  , lai tr¸nhnh÷ng  ù  Õn      s bi ®éng  ín vÒ   û    l  t gi¸,sang n¨m  1997  ©n   µng  µ   íc ®∙  ¹n  Õ   Öc  Ng h Nh n   h ch vi chuyÓn  æi  ¹itÖ  ña    ® ngo   c c¸c doanh  nghiÖp  µidanh  ôc,  ngo   m nhu  Çu  ¹i c ngo   tûlÖ  ý    qu I/1997 cña      c¸cdoanh nghiÖp  µidanh  ôc  µ:311  iÖuUSD,  ­ ngo   m l  tr   ® îcNg ©n  µng  µ   íccho  ©n  i 6,6 tr Öu(®¸p øng        h Nh n   c ®è     i     2,1 % nhu  Çu). c II/ Ë u  q u ¶  c ñ a t × nh h × n h  trªn d o  d o a n h  n g hi Ö p  k h « n g  q u a n   H t © m  ® Õ n  t ù c © n  ® è i n g o ¹i Ö :  t 1. Chóng      ta kh«ng  ùc hiÖn  îc®Þnh  íng cña  th   ®  h  ph¸p LuËt ®Ç u            t®Ò ra ®ã   µ®Èy  ¹nh  Êt khÈu    ¬  ë  l  m xu   trªnc s khaith¸ccã  Öu      hi qu¶  µinguyªn,kh«ng  t    thóc ®Èy  ©ng    n cao  Êt l ng  µ  Öu  ch  î v hi qu¶  ¹nh  c tranh trªnthÞ  êng  Õ  í     tr th gi i, g©y  viÖc  ¹nh  ra  c tranh thiÕu  µnh  ¹nh    Þ  êng  Öt Nam   i  íingêi   l m trªnth tr Vi   ®è v     s¶n  Êt  xu trong  íc,t¨ng xu  íng  n   h thiªn vÒ     s¶n  Êt      ô  xu ®Ó tiªuth trong  íc, n  kh«ng  íng ra thÞ  êng  ícngoµi. h     tr n  T×nh  ×nh    Ó  Ön  h trªnth hi qua  doanh thu  µ  Êt khÈu  ña    v xu   c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh qua    c¸c n¨m    nh sau: + 1988    ­ 1991 doanh thu 192  iÖu USD,  Êt khÈu  µ 52  iÖu USD,  tr   xu   l   tr   chiÕm  27%  doanh thu. + 1992 doanh  230  iÖu USD,  Êt khÈu  µ 112  iÖu USD,  Õm   thu  tr   xu   l  tr   chi 48%   doanh  thu.
  5. 5 + 1993 doanh  358  iÖu USD,  Êt khÈu  µ 115  iÖu USD,  Õm   thu  tr   xu   l  tr   chi 32%   doanh  thu. + 1994 doanh  850  iÖu USD,  Êt khÈu  µ 350  iÖu USD,  Õm   thu  tr   xu   l  tr   chi 41%   doanh  thu. + 1995  doanh    µ1,277  û USD,  Êt khÈu  µ400  iÖu USD,  Õm   thu l   t  xu   l  tr   chi 31    % doanh thu +  1996 doanh    µ2,787  û USD,  Êt khÈu  µ194  iÖu USD,  Õm   thu l   t  xu   l  tr   chi 69%   doanh thu. Qua  è  Öu trªncho  Êy  s li     th r»ng  doanh    ña    thu c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ  nícngoµihîp doanh  µy  µng  tn     bªn       ng c t¨ng,nhÊt lµtrong n¨m          1996  doanh    thu 2,787  ûUSD   ng  ûlÖ  ÊtkhÈu  Õm  t  nh t   xu   chi trong tæng    doanh  thu chØ  t69%.  Æc   ïdoanh    ®¹   M d  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®∙  ng  ãp  c v ®Ç tn     ®ã g 24,5%  µo  v kim  ¹ch  Êt khÈu  ña  níc,song  ng xu   c c¶    møc   Ëp    ¹ qu¸  ín, nh siªu l i   l  trong  n¨m  1996    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ®∙  Ëp    í c v ®Ç t     nh siªu t   i 1,25  û USD   Ó  m¸y  ãc  Ëp  µo    ãp  èn),trong n¨m  t  (k c¶  m nh v ®Ó g v     1996  Ëp  nh khÈu  ña  c c¸c  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     bªn  íc ngoµi hîp n     doanh  Õm    chi 1/3 trongtæng    møc    Ëp  ña  níc. siªunh c c¶  2. Lµ m     t¨ng nhu  Çu  Ëp  Èu, kÓ   vËt t nguyªn  Öu  µ  ô  ïng   c nh kh   c¶      li v ph t   thay thÕ  ã    c s¶n  Êt® îctrong níc,lµm    xu        t¨ngkh«ng  ¸ng  ã  ® c møc  Ëp  nh siªu. 3.  Öc  Ëp  Èu nhiÒu vµ   Vi nh kh gi¶m tû lÖ xuÊt khÈu cña c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ®∙  c v ®Ç t n     ¶nh  ëng  Êu  n   h x ®Õ c¸n  ©n c v∙ng  , ¹n lai    h chÕ  kh¶ n¨ng    ù  ÷ngo¹itÖ,t¨ngcÇu  Ò   ¹itÖ    Þ  êng      t¨ngd tr        v ngo   trªnth tr t¨ng¸p lùctrªntû gi¸hèi®o¸i. ùc  Õ            Th t cho  Êy  © m   ôt c¸n c©n  th th h    v∙ng lain¨m     1995  lµ 2,130  û USD,    t  n¨m 1996  µ 1,418  û USD   (trong ®ã   © m   ôt c¸n c©n  ­ l  t      th h    th ¬ng  ¹in¨m  m  1995  µ2,345  ûUSD    l  t  ,n¨m  1996  µ3,150  ûUSD   l  t  ). 4.  Ò   ©u  µi,khi ®Õ n   ¹n  Vld   h ph¶i tr¶ nî      c¸c  kho¶n  vay  íc ngoµi cña  n    ChÝnh  ñ  òng    ña    ph c nh c c¸c doanh  nghiÖp  Êt lµ hiÖn  (nh     nay  Çn  g 70%   èn  v ®Ç u    ùctiÕp nícngoµivµo  Öt Nam   µvèn  ttr        Vi   l  vay  ¬ng  ¹itõ nícngoµi)vµ  th m        c¸cnhµ  u    ícngoµichuyÓn  èn  µ  înhuËn  Ò   ícth× nhu  Çu  ¹itÖ    ®Ç tn     v v l  i vn    c ngo   chuyÓn    ícngoµirÊtlín®iÒu    ã  Ó  Én  í hËu  ra n       ®ã c th d t   i qu¶  Êu  ã êng  Ò   x kh l v kinhtÕ     éin Õu  óng      ­x∙h   ch takh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p ng¨n ngõa  ã  Öu      c hi qu¶. III/N h ÷ n g  ki Õ n n g h Þ  xin c h Ø  ®¹ o   c ñ a C h Ý n h  p h ñ : 1. C¨n  vµo    cø  kh¶ n¨ng  ¹itÖ  ã  ¹n,c¸n c©n  ngo   c h     v∙ng lai © m   ôtlín, î    th h      n ph¶i tr¶ngµy  µng     c t¨ng,nhu  Çu  Ëp  Èu  µy  µng  ín,dù  ÷ngo¹itÖ    c nh kh ng c l   tr     cßn  áng   µ  m v ph¶i t¨ng lªn theo  Õ   ¹ch       k ho cho  Ðp  ©n   µng  ùc  Ön  ph Ng h th hi ®óng  µ  v nghiªm  ngÆt  quy  nh   ña  Ët  u    vµ    ®Þ c Lu ®Ç t c¸c v¨n b¶n kh¸c cña    ChÝnh  ñ  Ò   ©n  i ngo¹itÖ  ña  ph v c ®è     c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®∙  c v ®Ç tn     ® îccÊp  Êy phÐp, ®ã   µ:   gi    l
  6. 6 ­§¸p øng     nhu  Çu  ¹itÖ  îp lýcña    c ngo   h     c¸cdoanh nghiÖp  u    µo lÜnh  ®Ç tv   vùc  Õt  Êu  ¹ tÇng  µ  k c h  v s¶n  Êt nh÷ng  xu   s¶n  È m   ph thay thÕ  Ëp  Èu  Õt   nh kh thi   yÕu theo danh  ôc  ∙  îcBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   m ® ®   K ho v§ tc«ng  è  ®Ò   Þ  é   Õ   b( ngh B K ho¹ch vµ  Çu    § tquy  nh  â vµ  ®Þ r   chÆt  Ïh¬n  ch   danh  ôc  éc c¶    ¹ nµy). m thu   hailo i  ­ Nh÷ng    doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi kh«ng  éc  Ön  c v ®Ç t n     thu di trªn,  m µ   Êy phÐp  u    gi   ®Ç tquy  nh  µcã  ÊtkhÈu  ®Þ l   xu   s¶n  È m   ïcã  ph (d   quy  nh  û ®Þ t  lÖ  Êt  Èu  xu kh hay  kh«ng) th×    ph¶i tù c©n  i     ®è nhu  Çu  ¹itÖ  ña  × nh   c ngo   c m b»ng  c¸ch xuÊt khÈu      s¶n  È m   ña  × nh  ph cm hoÆc   b»ng    ån  ¹itÖ  îp c¸cngu ngo   h   ph¸p kh¸c,kh«ng  îcmua  ¹itÖ  õc¸cng©n  µng  ¬ng  ¹it¹ ViÖtNam.     ®  ngo   t     h Th m    i   ­ Nh÷ng    doanh  nghiÖp kh«ng  éc  Ön  Õt  Êu  ¹  Çng, kh«ng    thu di k c ht   s¶n xuÊt  µng  h thay  Õ  µng  Ëp  Èu  Õt yÕu,  th h nh kh thi   kh«ng  ã  Ö m   ô  Êt c nhi v xu   khÈu hoÆc   s¶n  Êt ra  µng  xu   h ho¸    ®Ó cung  Êp  c nguyªn  Öu  li cho   c¸c doanh  nghiÖp  n»m  trong danh  ôc  ×  Ò   m th v nguyªn  ¾c  òng  tc ph¶i tù c©n  i       ®è nhu cÇu  ¹itÖ  ña  ×nh,  ngo   c m song  ©n   µng  µ   íc tuú  Ng h Nh n   theo  kh¶ n¨ng  Ò   v nguån  ¹itÖ  µ   ã  Ó  ngo   m c th xem  Ðt hç  î ét  Çn, víi iÒu  Ön: x   tr  m ph     ® ki + Doanh nghiÖp  µm  l cam   Õt  íiNg ©n   µng  µ   íc vÒ     k v  h Nh n   gi¶iph¸p  µ  v thêih¹n tù®¸p       øng  îcvíi ®    nhu  Çu  ¹itÖ  ña  ×nh. c ngo   c m +  ©n   µng  ¬ng  ¹i chØ  ngo¹itÖ  Ng h Th m  b¸n    cho  doanh nghiÖp    ã    khic x¸c nhËn  ña  ©n   µng  µ   íc vµo  c Ng h Nh n   b¶n  cam   Õt  µ îng  ¹itÖ  k v l ngo   b¸n    cho doanh  nghiÖp kh«ng  ît   è îng Ng ©n  µng  µ   íccho  Ðp. v  s l   qu¸ h Nh n   ph +  Ó   õngµy  K t  1/1/1998 Ng ©n  µng  µ   ícsÏchÊ m     ù  ç  î µy  Ó     h Nh n     døt s h tr nk c¶ doanh  nghiÖp  íi cÊp  Êy  Ðp  u   , doanh  m  gi ph ®Ç t   nghiÖp  ph¶i thùc  Ön    hi ®óng  Ët vµ  Êy  Ðp  u    µtù c©n  i nhu  Çu  ¹itÖ,trõtr ng  îp Lu   gi ph ®Ç tl     ®è   c ngo       ê h   cã thay ® æi  Ò   iÒu    v® kho¶n  µy  n trong LuËt ®Ç u        thoÆc     c¸cquy  nh  íidíi ®Þ m   luËt. 2. ChØ   Þ    th cho  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Uû   B K ho v§ t   ban  ©n  ©n    nh d c¸c TØnh,  thµnh  è  îcChÝnh  ñ  ©n  Êp  Êp  Êy phÐp  u      Èm  nh  µ  ph ®   ph ph c c gi   ®Ç tkhith ®Þ v cÊp  Êy  Ðp  u    ghi râ  û  Ö  Êt  Èu  gi ph ®Ç t   t l xu kh s¶n  È m   Õu  ã),kh ¼ng   ph (n c  ®Þnh  tr¸chnhiÖ m  ùc©n  i ngo¹itÖ    a  ù®¸p    t  ®è     (khich t   øng  îc,doanh  ®  nghiÖp  tù chñ  ng  ×m        ®é t c¸c gi¶iph¸p  îp  h ph¸p kh¸c ®Ó   ¶m     ® b¶o  ù c©n  i  ¹i t  ®è ngo   tÖ).§èivíi   ù    µiNhµ   íc®¶m         d ¸n ngo   c¸c n  b¶o  ù c©n  i ngo¹itÖ,n Õu  t  ®è      kh«ng  tùc©n  i ® îcngo¹itÖ  × kh«ng  Êp  Êy phÐp  u  .   ®è       th   c gi   ®Ç t 3. ChØ   o    µnh,c¸ccÊp  ç  î µ  èihîp víi ©n  µng  µ   íc   ®¹ c¸cng    h tr  ph       v Ng h Nh n   thùc hiÖn  ètc¸cgi¶i   t      ph¸p nªu    trªn. Ng ©n   µng  µ   íc b¸o  Thñ íng  µ      Õn  h Nh n   c¸o  t v xin ý ki chØ  o  ña  ñ ­ ®¹ c Th t íng.
Đồng bộ tài khoản