Công văn 343/KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
197
lượt xem
3
download

Công văn 343/KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 343/KTTH của Chính phủ về việc nhập khẩu ô tô, xe gắn máy ngoài đường mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 343/KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA  CHÝNH   PHñ   343/KTTH  Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   20  1  1996  VÒ   VIÖC   NHËP   KHÈU   «T«, XE   N     G¾ M¸Y  NGOµI  êNG   ® MËU   DÞCH KÝnh   göi: ­Bé      Th¬ng  m¹i, ­Tæng     côc H¶i quan, ­Bé      Tµi chÝnh, ­Bé      KÕ ho¹ch  §Çu  vµ  t ­Bé    Giao th«ng  vËn  t¶i. XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Th¬ng    Bé  m¹i(C«ng    1087/TM­XMC,  v¨n sè  ngµy 16­ 10­1995),cña    Tæng  côc    H¶i quan (C«ng  sè  v¨n  1806/TCHQ­GSQL   ngµy 1­ 8­1995  C«ng    47/TCHQ­GSQL   vµ  v¨n sè  ngµy  1­ 6­ 1996) vÒ    viÖc  nhËp khÈu  «t«,xe    g¾n   m¸y ngoµi ® êng    mËu  dÞch; C¨n  chÝnh    cø  s¸ch hµng ho¸ xuÊt  nhËp khÈu  n¨m 1996  ® îcphª  ®∙    duyÖt  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  864/TTg  sè  ngµy 30­ 12­1995,Thñ íng ChÝnh    t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.VÒ     nguyªn t¾c,cÇn  chÕ      h¹n  viÖc nhËp  «t« c¸clo¹ vµ  g¾n  xe      i xe    m¸y  ngoµimËu     dÞch;ph¶icã        c¸cbiÖn  ph¸p qu¶n      lýchÆt      chÏ®Ó thùc hiÖn    thèng  nhÊt chÝnh    s¸ch hµng      ho¸ cña Nhµ    níc,chèng  viÖc    lîdông  i biÕu,tÆng    hµng  ho¸ ®Ó     bu«n b¸n nhng kh«ng  lËp doanh nghiÖp,kh«ng    ®¨ng  kinh doanh  ký    vµ    trènthuÕ. 2. Giao    Tæng  côc    H¶i quan, Bé    Th¬ng    Bé    m¹i vµ  Tµi chÝnh bµn thèng  nhÊt    v¨n  ®Ó cã  b¶n  híng dÉn viÖc nhËp  «t«,xe  xe    g¾n   m¸y ngoµi ® êng    mËu   dÞch theo híng dÉn      sau: ­ §èivíi       ngêiViÖtNam   th©n      cã  phËn  ngo¹igiao,sau        khikÕt thóc nhiÖm     kú c«ng    nícngoµitheo chÕ  hiÖn  t¸cë        ®é  hµnh,ngoµic¸chµng          ho¸ kh¸ctheo    quy ®Þnh  hiÖn  hµnh,cã    thÓ  îcmang  níc01  g¾n  ®   vÒ    xe  m¸y    míi,nÕu  xe  cã  «t« lµ ph¬ng      tiÖn  sö  ®∙  dông  trong thêigian      c«ng    còng  îc phÐp  a  t¸cth×  ®   ® vÒ; ngêisë    h÷u  ph¬ng  tiÖn ph¶icã      b»ng  igiÊy tê x¸c nhËn  sö  l¸   ,       ®∙  dông   xe. C¸c  i khi ® a    lo¹ xe    vÒ ViÖt Nam    ®Òu  ph¶i ®ãng    thuÕ  theo LuËt thuÕ  xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp khÈu  LuËt thuÕ      Æc   vµ    tiªuthô ® biÖt. ­ §èivíi           bé,c«ng  c¸n nh©n ngêiViÖt Nam   häc          ®i  tËp,lao ®éng, sau      khi kÕt thóc    thêigian  häc tËp,lao ®éng          vÒ níc,ngoµi hµng    ho¸ kh¸c theo    quy  ®Þnh  hiÖn hµnh, mçi      c¸ nh©n  thÓ  a  01  g¾n  cã  ® vÒ  xe  m¸y    ph¶inép  míivµ    thuÕ theo LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  LuËt thuÕ      Æc   vµ    tiªuthô ® biÖt. ­ §èivíichÕ          ®é quµ biÕu tÆng: kh«ng    khuyÕn  khÝch      g¾n  göi«t«,xe  m¸y, kÓ   hµng  sö    c¶  ®∙  dông, theo  êng    ® quµ  biÕu tÆng; cÇn  dông    ¸p  c¸c kho¶n thuÕ      ®Ó h¹n chÕ; Trêng      hîp ph¸tsinh lµquµ      biÕu cho    c¸ nh©n, gia ®×nh, ngoµiviÖc          ph¶i  nép    ®ñ thuÕ  theo LuËt ®Þnh  (thuÕ nhËp khÈu, thuÕ      tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ    thuÕ    thu nhËp),H¶i quan  lýph¹tviph¹m      xö        hµnh chÝnh  chÝnh  vÒ  s¸ch m Æt     hµng.
  2. 2 Trêng  hîp ph¸t sinh      lµ quµ  biÕu cho c¸c  chøc, ®oµn  tæ    thÓ, Bé      Tµi chÝnh, Tæng    côc    H¶i quan  cÇn kiÓm     trachÆt      lý®Ó     thuÕ  chÏkhixö    thu ®ñ  theo LuËt ®Þnh;  thùc hiÖn    chÕ       ®é ghi t¨ng tµis¶n      cho  chøc, ®oµn  tæ    thÓ  phÝa  ViÖt Nam       ®Ó qu¶n    sö  lývµ  dông  ph¬ng  tiÖn theo ®óng chÕ    ®é quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. 3. ViÖc    nhËp ph¬ng  tiÖn phôc  ®i      vô  l¹ cña     îng ngo¹igiao ®oµn  i c¸c®èi t       (thuécNghÞ    ®Þnh 73/CP  ngµy  7­ 30­ 1994  cña  ChÝnh  phñ) vµ    cña  V¨n  phßng  ®¹idiÖn    chøc    c¸c tæ  kinh tÕ      nícngoµi(thuéc NghÞ      ®Þnh 82/CP  ngµy  8­ 21­ 1994  cña ChÝnh  phñ) thùc hiÖn      theo híng dÉn    cña  Tæng  côc    H¶i quan nhng  chØ  cho phÐp  nhËp ph¬ng  tiÖn míi.   4. Giao  KÕ     Bé  ho¹ch vµ   §Çu   tchñ    tr×cïng Bé      TµichÝnh,Bé   Th¬ng    m¹i vµ Tæng  côc H¶i quan, c¨n cø NghÞ  ®Þnh  20/CP ngµy 15­ 1994 cña  3­ ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh  Quy  chÕ  qu¶n    sö  lývµ  dông  nguån  trî hç      ph¸t tr   iÓn chÝnh  thøc (ODA), ý    kiÕn  chØ  ®¹o  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  nhËp  ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn  theo    ¸n  c¸c dù  ®Çu   t trùc tiÕp    (FDI)t¹    iC«ng  v¨n  5168  sè  ngµy  9­ 16­ 1995, bµn    thèng  nhÊt  tr×nh  vµ  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  trong th¸ng 2­     1996  viÖc söa ®æi   c¸c chÝnh  s¸ch  ªnquan  quy  li   vµ  ®Þnh  cô  thÓ viÖc  nhËp ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn  theo  êng  ® ®Çu      t trùc tiÕp  hç    vµ  trî ph¸ttr     iÓnchÝnh  thøc.
Đồng bộ tài khoản