Công văn 3625/ĐMDN của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
85
lượt xem
4
download

Công văn 3625/ĐMDN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3625/ĐMDN của Chính phủ về việc thực hiện Mẫu Điều lệ Công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3625/ĐMDN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  3625/§ M D N   g µ y  22 th¸ng 7 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c th ù c  C n v hi Ö n  M É u  §i Ò u  l Ö   « n g  ty T µ i  h Ý n h  trong C c T æ n g  c«n g  ty N h µ  n íc K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   íc ViÖt  g  h Nh n   Nam   ô   V ph¸p  Õ   © n   µng   ch Ng h Nhµ   íc n  (®Ó   èi hîp)   ph   X Ðt    Þ  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ®Ò ngh c Ng h Nh n     (V¨n b¶n  è    s 435/CV­ NH5   µy  th¸ng6  ng 07    n¨m  1997),Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn      t  ph c ý ki nh sau: 1. C«ng    µi chÝnh    ty T   trong Tæng     c«ng    µ   íc lµ m«   ×nh  íi ® îc ty Nh n     h m    thµnh  Ëp  l theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc vµ  îc Thñ íng  Ýnh  ñ    nh n   ®   t Ch ph cho phÐp  ¹t®éng  ho   theo  É u   Òu  Ö  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt M §i l do  ®è Ng h Nh n     Nam  ban  µnh. h 2. Trícm ¾t, M É u   Òu  Ö       §i l chØ    ông  ¸p d cho    c¸c C«ng    µichÝnh  tyT   trong   Tæng  c«ng    îc thµnh  Ëp  ty ®   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 07    n¨m 1994  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Ý  iÓ m   µnh  Ëp  Ëp  oµn  c Th t Ch ph v th ® th lt® kinh  doanh. 3. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã    h Nh n     c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d C«ng    µi ty T   chÝnh  trong Tæng     c«ng    ùc hiÖn  É u   Òu  Ö  ∙  ty th   M §i l ® ban  µnh  µ  Þp  êi h v k th   tæng  Õt  k kinh nghiÖm     µn    ®Ó ho chØnh  sau    Ët  ©n   µng  îc Quèc  khiLu Ng h ®  héic«ng  è.   b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản